Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2013).

Lazarenko, Boris

Specialist în domeniul prelucrării materialelor prin metode electrofizice, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor, academician al A.Ş.M. Fondatorul şcolii ştiinţifice de prelucrare a materialelor prin electroeroziune. Autor a peste 150 lucrări ştiinţifice şi a 50 brevete de invenţii.

Acasa  Despre bibliotecă  Regulament

Regulament


  Proiect

  REGULAMENT

  de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

  1. Dispoziţii generale

  1.1. Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (în continuare Biblioteca) este o subdiviziune structurală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

  1.2 Biblioteca funcţionează în temeiul art. 73, 79, 116, 121, 125, 131 din Codul cu privire la Ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004 şi în baza Hotarârii Prezidiului Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M. nr.18/111 din 25.09.63, precum şi conform Legii cu privire la biblioteci, nr. 286 din 16.11.1994, Statutului Bibliotecii, hotărârilor CSŞDT a A.Ş.M., altor reglementări ce ţin de activitatea bibliotecilor.

  1.3. Biblioteca îşi desfasoară activitatea înafara preocupărilor de ordin politic sau ideologic.

  1.4. Biblioteca este o unitate bugetară cu personalitate juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat, denumirea organului în subordonarea căruia se află şi cu propria denumire în limba de stat, cont curent în bancă şi alte atribute corespunzătoare statutului.

  1.5. Biblioteca este finanţată de la bugetul de stat prin CSŞDT a A.Ş.M. Ca surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor pot servi mijloacele speciale provenite in prestarea serviciilor cu plată, alte activităţi şi din donaţiile sponsorilor.

  1.6. Biblioteca este subordonată CSŞDT a A.Ş.M. şi este patronată de către un membru al CSŞDT. care îndeplineşte concomitent funcţia de preşedinte al Consiliului Informativ-bibliotecar.

  1.7. Ordinea comunicării colecţiilor şi acordării serviciilor de bibliotecă beneficiarilor sânt stipulate în Regulule de utilizare a Bibliotecii.

  1.8. Biblioteca îşi are sediul în municipiul Chişinău, str.Academiei 5 a, având şi o reţea de biblioteci-filiale amplasate în localurile instituţiilor Academiei de Ştiinţe.

  2. Atribuţii şi sarcini

  2.1. Biblioteca este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedidic. Ea are misiunea de a crea condiţii corespunzătoare unei consultări organizate a colecţiilor pe ramuri de specialitate, în scopul asigurării documentării cercetărilor ştiinţifice.

  2.2. În îndeplinirea sarcinilor sale Biblioteca colaborează cu toate instituţiile şi organizaţiile Academiei de Ştiinţe, cu toate bibliotecile, indiferent de tipul lor, cu muzeele,arhivele, precum şi cu centrele de documentare şi informare din republică şi din străinătate.

  2.3. Biblioteca îndeplineşte următoarele atribuţii:

  • realizează în mod centralizat, după un plan tematico-tipologic unic, completarea curentă şi retrospectivă a fondurilor de bază şi auxiliare;
  • colecţionează, organizează şi valorifică fondul naţional de tipărituri şi alte documente, îşi completează colecţiile cu publicaţii universale necesare documentării şi informării ştiinţifice şi tehnice, conform cerinţelor actuale si perspective ale cercetărilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe şi instituţiilor sale, ţinînd cont de necesitatea utilizării raţionale a resurselor alocate;
  • realizează schimbul naţional şi internaţional al publicaţiilor Academiei de Ştiinţe şi instituţiilor sale în baza convenţiilor şi înţelegerilor de colaborare cu biblioteci academice şi instituţii ştiinţifice din republica şi de peste hotare;
  • elaborează şi dezvoltă structura unică a colecţiilor prin organizarea fondurilor de bază, a fondurilor specializate ale bibliotecilor -filiale, a fondurilor auxiliare cum ar fi fondul de schimb, fondul de dublete, fondul bronat al publicaţiilor Academiei de Ştiinţe etc., avînd ca principii: tipologia, genul publicaţiilor, ramurile ştiinţei, necesităţile de documentare ale beneficiarilor, condiţiile de dislocare şi conservare a literaturii, asigurarea evidenţei şi gestionarea colecţiilor;
  • asigură documentarea de bază necesară planurilor de investigaţii ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe (în limitele alocărilor financiare);
  • organizează săli de lectură în spaţiul de amplasament şi funcţionarea lor conform normativelor în vigoare;
  • pune la dispoziţia cititorilor publicaţiile prin împrumut la sediu şi la domiciliu, normele de consultare a documentelor fiind stabilite printr-un regulament special aprobat de Prezidiul Academiei de Ştiinţe;
  • organizează în mod centralizat prelucrarea şi clasificarea colecţiilor, întocmirea şi întreţinerea cataloagelor alfabetice şi sistematice ale Bibliotecii Centrale şi bibliotecilor-filiale;
  • constituie baze de date privind fondul documentar al bibliotecii;
  • asigură un sistem unic de asistenţă informaţională prin elaborarea buletinelor intrărilor noi în bibliotecă, a bibliografiilor tematice curente şi retrospective, organizarea diverselor expoziţii şi utilizarea altor instrumente de informare bibliografică necesare studiilor şi cercetărilor colaboratorilor Academiei de Ştiinţe;
  • informează în mod regulat utilizatorii asupra temelor şi problemelor solicitate în cadrul sistemului de difuzare selectivă a informaţiei şi de asistenţă diferenţiată, inclusiv a celor bazate pe tehnica modernă de calcul;
  • efectuează împrumutul interbibliotecar de publicaţii la solicitarea cititorilor sau a unor instituţii din republică şi din străinătate;
  • întreprinde investigaţii ştiinţifice în domeniul bibliologiei (istoriei cărţii, bibliografiei, biblioteconomiei, sociologiei cărţii şi a lecturii ş.a);
  • exercită funcţiile de centru metodologic al activităţii bibliotecilor din reteaua sa;
  • asigură formarea personalului de specialişti şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate prin organizarea şi participarea la cursuri şi stagii profesionale, schimburi de experienţă cu bibliotecile din republică şi din străinătate, cercuri de studii ş.a.;
  • prestează servicii cu sau fără perceperea contravalorii, în dependenţă de posibilităţile tehnico-materiale, la ofertele beneficiarilor: realizeaza copii-xerox, alte lucrări de reproducere a textelor, legarea, broşurarea şi restaurarea documentelor private, întocmirea în scris a listelor bibliografice, buletinelor tematice şi altor servicii care nu aduc daune lucrărilor finanţate din buget;
  • desfăşoară activităţi comerciale de profil, ce nu aduc prejudicii instituţiei şi nu contravin legislaţiei în vigoare.

  2.4. Biblioteca poate fi membru activ a Federaţiei Internaţionale a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor (IFLA), a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, a Asociaţiei Bibliofililor din Moldova şi altor uniuni profesionale.

  3. Organizarea

  3.1. Structura organizaţională a Bibliotecii include compartimente care asigură exercitarea funcţiilor principale ale acestei instituţii.

  3.2. Structura, statele de personal şi funcţiile Bibliotecii sunt aprobate anual de către directorul instituţiei.

  3.3. Structura Bibliotecii include:

  4.Conducerea Bibliotecii

  4.1. Biblioteca este subordonată CSŞDT al Academiei de Ştiinţe şi este patronată de către un membru al CSŞDT care indeplineşte concomitent funcţia de preşedinte al Consiliului Informativ-bibliotecar.

  4.2. Biblioteca este condusă de către director care este desemnat în funcţie de CSŞDT al Academiei de Ştiinţe.

  4.3. Directorul adjunct este desemnat în funcţie de către directorul Bibliotecii.

  4.4. Pentru conducerea operativă a Bibliotecii se constituie Consiliul Administrativ care elaborează bugetul instituţiei, examinează probleme de organizare generală.

  4.5. Pentru fundamentarea ştiinţifică a orientărilor şi programelor Bibliotecii pe lângă administraţie se constituie Consiliul Ştiinţifico-metodic. Consiliul Ştiinţifico-metodic determină temele cercetărilor ştiinţifice, activităţile metodice şi aprobarea rezultatelelor. Consiliul activează în baza unui Regulament special aprobat de către directorul Bibliotecii.

  4.6. Problemele de ordin major care vizează activitatea Bibliotecii sînt discutate la şedinţele Consiliului Informativ-bibliotecar sau ale CSŞDT al Prezidiului AŞM.

  4.7. Directorul bibliotecii asigură conducerea curentă, reprezintă instituţia în instanţele superioare, în raporturile cu alte instituţii, persoane juridice şi fizice, poartă răspundere pentru intreaga activitate a bibliotecii, de patrimoniul ei material şi financiar, promovează politica de formare a personalului, asigură respectarea în cadrul Bibliotecii a legilor Republicii Moldova şi a disciplinei de cadre, asigură şi exercită funcţii şi activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare pentru conducătorii instituţiilor de stat.

  4.8. Directorul adjunct alături de director este responsabil de intreaga activitate a Bibliotecii, îndeplineşte funcţiile acestuia în caz de absenţă.

  4.9. Şefii de servicii (sectoare) care sînt desemnati în posturi de către director la propunerea directorului adjunct, organizează activitatea serviciului (sectorului) şi asigură îndeplinirea operativă şi calitativă a obiectivelor de muncă.

  4.10. Lucrătorii Bibliotecii sînt angajati de către director la propunerea directorului adjunct şi a şefilor de servicii (sectoare).

  4.11. Direcţia este responsabilă de activitatea Bibliotecii în faţa CSŞDT al Academiei de Ştiinţe căruia îi prezintă anual darea de seamă.

  5. Dispoziţii finale

  5.1. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile stabilite prin prezentul statut se completează cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii, cele ale serviciilor (sectoarelor), fişele posturilor, precum şi altele care rezultă din dispoziţiile conducerii şi sînt aprobate de către director (instrucţiuni, regulamente, dispoziţii, decizii etc.).

  5.2. Prezentul statut intră în vigoare din ziua aprobării lui de către CSŞDT al Academiei de Ştiinţe.  Bibliografii

  Bibliografii

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download

  Buletine tematice

  Buletine tematice

  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
  Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
  Download
  Ştiinţa în Moldova
  Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
  Download

  Indice bibliografic tematic

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E - Bibliotecă

  E - Bibliotecă

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
  Detalii

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Detalii
  În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

  Infocentru

  Noutăți

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Detalii

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

  Articole

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

  Expoziții

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

  Despre bibliotecă

  Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Parteneri

  În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

  Recomandăm

  Camera Nationala a Cartii (CNC)
  International Bookshop “Educational Centre”
  Mesageria D&D
  Programul Cadru
  Despre bibliotecă Infocentru
  Scurt istoric
  Structura bibliotecii
  Program de activitate al bibliotecii
  Adresa bibliotecii
  Statut
  Regulament
  Regulament utilizare
  Săli de lectură și de calculatoare
  Tur virtual al bibliotecii
  Donație bibliotecii
  Achiziții publice
  Fondul de rezervă și schimb
  Premii și mențiuni
  Funcții vacante
  Pagina ecologică  AȘM în Presă
  Noutăți
  BiblioDivertis

  Articole
  Anunțuri
  Întrebări frecvente (FAQ)
  Resurse Web
  Galeria foto
  Revista BiblioScientia
  Personalități marcante
  © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
  Academia de Științe a Republicii Moldova
  Creat in