Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Andries, Andrei

Academician

Sanalati, Nicolae

      Nicolae Sanalati, lucrător emerit al culturii din RSSM, s-a născut la 13 decembrie 1924 în or. Camenca).
Este participant la cel de-al doilea război mondial. În anul 1944 s-a înscris în detaşamentul de partizani „Sovietskaia Moldavia”. A participat la operaţiuni militare din preajma Orheiului şi, într-una din lupte, a fost grav rănit. După tratament a fost trimis la baştină ca invalid de război.


Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Bahnaru Vasile

Bahnaru Vasile

Data şi locul naşterii:

24 octombrie 1949 în s. Micleuşeni, r. Nisporeni, Republica Moldova.

Studii:

1976 — a absolvit Facultatea de litere a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău;

1979-1982 — a urmat studiile de doctorat din cadrul Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

2006-2008 — urmează studiile de postdoctorat la Institutul de Filologie al AŞM;

Titluri ştiinţifice:

1976-1977 — a activat în calitate de profesor de limbă şi literatură la Şcoala medie nr. 29 din Chişinău;

1985 — doctor în filologie (Moscova), specialitatea 10.02.05 — Limbi romanice

2009 — doctor habilitat în filologie, specialitatea 10.02.01— Limba română;

2009 — Conferenţiar cercetător;

-Doctorand la Institutul de Limbă şi Literatură al AŞ;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

1976-1977 activează în calitate de laborant superior;

1982-1986 cercetător ştiinţific inferior;

1986-1988 cercetător ştiinţific;

1988-1990 — cercetător ştiinţific superior;

1990 — şef interimar de secţie la Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. (azi Institutul de Filologie);

1990-1992 — director general al Departamentului de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Difuzare a Cărţilor al R. Moldova;

1992-1993 — director adjunct al Centrului Naţional pentru Standarde de Limbă;

1993-1998 — director executiv al Asociaţiei Naţionale de Terminologie;

1996-2006 — este redactor coordonator al Întreprinderii de Stat Editorial-Poligrafice „Ştiinţa”;

August-noiembrie 2006 —activează în funcţia de cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Filologie al A.Ş.M.;

2009 — conferenţiar cercetător;

2009 — este numit în funcţia de director interimar al Institutului de Filologie al A.Ş.M.;

2010 — este numit în funcţia de director al Institutului de Filologie al A.Ş.M.;

— Director-editor al revistei „Galaxia Gutenberg”;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

Autor a peste 130 de studii şi articole, inclusiv 4 monografii (1 coautor), 5 dicţionare (3 coautor), 1 manual (în colaborare).

Din 2008 — Preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil, specialitatea — Limba română, Institutul de Filologie al AŞM;

Din 2009 — este redactor-şef al publicaţiei de lingvistică „Buletinul Institutului de Lingvisticâ”;

Din 2009 — Redactor-şef adjunct al „Philologia”, Institutul de Filologie al AŞM;

— redactor-şef adjunct al revistei de specialitate „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, editate de Institutul de Filologie;

— preşedinte al Seminarului ştiinţific la specialitatea Limba română din cadrul Institutului de Filologie;

-preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie al A.Ş.M.;

-membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

Distincţii, Titluri Onorifice:

2009 — titlul de „Om Emerit”;

2009 — Premiul Nominal Grigore Vieru;

2009 — Diplomă de gradul I a Guvernului R.Moldova;

2009 — Diplomă de recunoştinţă a AŞM;

2010 — titlul de „Ordinul Republicii”;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Bahnaru, Vasile. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia / Vasile Bahnaru. — Iaşi : Princeps Edit, 2011. — 384 p. — ISBN 978-606-523-155-9.

Bahnaru, Vasile. Dicţionar de antonime / Vasile Bahnaru. — Ch. : Î.E.-P. ,Ştiinţa, 2010. — 390 p. — ISBN 978-9975-67-735-6.

Bahnaru, Vasile. Dicţionar de omonime / Vasile Bahnaru. — Ch. : Î.E.-P. Ştiinţa, 2007. — 419 p. ISBN 978-9975-67-299-3.

Bahnaru, Vasile. Elemente de lexicologie şi lexicografie românească. / Vasile Bahnaru — Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. — 308 p. — ISBN 978-9975-67-616-8.

Bahnaru, Vasile. Elemente de semasiologie română / Vasile Bahnaru. — Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2009. — 288 p. — ISBN 978-9975-67-641-0.

Articole

Bahnaru, Vasile. Academia şi rolul ei în depăşirea crizei spirituale a societăţii / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. — 2009. — 22 oct. — P. 7.

Bahnaru, Vasile. Armonia dintre liric şi mesianic în poezia lui Grigore Vieru / Vasile Bahnaru // Grigore Vieru, poetul. — Ch., 2010. — P. 84-98. — (Col. Academica; VI).

Bahnaru, Vasile. Corelaţia dintre tranzitivitate şi diateză din perspectivă lexicologică / Vasile Bahnaru // Bul. Institutului de Lingvistică. — 2008/2009. — Nr 9/10. — P. 6-15.

Bahnaru, Vasile. Eseu asupra cercetărilor interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilor / Vasile Bahnaru // Philologia. — 2011. — Nr 5/8. — P. 52-62.

Bahnaru, Vasile. Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului : [în contextul Rep. Moldova] / Vasile Bahnaru // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Limbă, limbaj, vorbire: (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru). — Ed. a 3-a. — Ch., 2010. — P. 22-29.

Bahnaru, Vasile. Grigore Vieru a fost (e trist a o zice!) un tribun al spiritului românesc / Vasile Bahnaru // Limba Română. — 2009. — Nr 1/4. — P. 48-50.

Bahnaru, Vasile. Interrelaţia dintre politică şi societate / Vasile Bahnaru // Convergenţe spirituale. — 2011. — Nr 2. — P. 102-103.

Bahnaru, Vasile. Lexicografia modernă: teorie şi practică / Vasile Bahnaru // Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară. Limbaje şi comunicare. — Ch., 2010. — Vol. 4. — P. 22-37.

Bahnaru, Vasile. Limba ca factor integrator al statului / Vasile Bahnaru //Akademos. — 2009. — Nr 4. — P.19-23.

Bahnaru, Vasile. Limba prin prisma Declaraţiei de Independenţă / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. — 2011. — 25 aug. — P. 4.

Bahnaru, Vasile. Limba română în Republica Moldova: 20 de ani de agitaţie şi de incertitudine / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. — 2009. — 27 aug. — P.3.

Bahnaru, Vasile. Lipsa identităţii naţionale ca element al crizei / Vasile Bahnaru // Akademos. — 2009. — Nr 3. — P. 71-73.

Bahnaru, Vasile. Modalităţi de interpretare lexicografică a substantivelor / Vasile Bahnaru // Bul. Institutului de Lingvistică. — 2007. — Nr 7-8. — P. 3-10.

Bahnaru, Vasile. Modificări în ortografia limbii române / Vasile Bahnaru //Akademos. — 2010. — Nr 1. — P. 63-67.

Bahnaru, Vasile. Note marginale despre paradoxurile logico-semantice în limbă / Vasile Bahnaru // Philologia. — 2011. — Nr 1/2. — P. 96-105.

Bahnaru, Vasile. Observations sur le langage lexicographique / Vasile Bahnaru // Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). — Craiova, 2009. — Vol. 2, Nr 1/2. — P. 62-69.

Bahnaru, Vasile. Omagiu profesorului Nicolae Mătcaş / Vasile Bahnaru // Philologia. — 2010. —Nr 3-4. — P. 133-140.

Bahnaru, Vasile. Principii lingvistice de prezentare lexicografică a verbului românesc / Vasile Bahnaru // Studia universitatis Petru Maior. Philologia. — Târgu-Mureş, 2010. — Vol. 9. — P. 87-97.

Bahnaru, Vasile. Principii teoretice şi practice de formulare a definiţiilor lexicografice / Vasile Bahnaru // Limbaje şi comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate. Iaşi, 2009. — Vol. 10 (1). — P. 134-144.

Bahnaru, Vasile. Relaţiile dintre cuvinte în funcţie de forma şi conţinutul lor: (cu referire spec. la paronimie) / Vasile Bahnaru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. — 2008. — Nr 1/2. — P. 56-59.

Bahnaru, Vasile. Revoluţiile le fac nebunii şi roadele le culeg şmecherii / Vasile Bahnaru // Flacăra lui Adrian Păunescu. — 2010. — Vol. 10 (27). — P. 14.

Bahnaru, Vasile. Stratificarea stilistică a lexicului românesc / Vasile Bahnaru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. — 2007. — Nr 5-6. — P. 91-106.

Personalia

Păcuraru Viorica. Vasile Bahnaru la 60 de ani de la naştere : [filolog lingvist] / Viorica Păcuraru // Timpul de dimineaţă. — 2009. — 23 oct. — P. 24.

Vulpe, Ana. Vasile Bahnaru — sexagenar : [60 de ani de la naşterea lingvistului] / Ana Vulpe // Lit. şi arta. — 2009. — 22 oct. — P. 7.

Vulpe, Ana. Vasile Bahnaru: [dr. habilitat în filologie la 60 de ani] / Ana Vulpe // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. — 2009. — Nr 5/6. — P. 129-131.


Linkuri utile:

http://www.uniuneascriitorilor.md/fise_SV.php?index=24

http://www.if.asm.md/Contacte.htmlBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

International Bookshop “Educational Centre”
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in