Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Culiuc, Leonid

Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Mariana Șlapac

Mariana Șlapac

Data şilocul naşterii:

1955, 10decembrie, oraşul Tiraspol, Republica Moldova, înfamilie delectori universitari.

Studii:

Absolveşte şcoala nr.1 din Chişinău (astăzi liceul Gheorghe Asachi).

1972-1977 Face studiile laInstitutul Politehnic din Chişinău, Facultatea deUrbanism şiArhitectură.

1993-1996 Doctorantura laInstitutul deArhitectură I.Mincu din Bucureşti.

1996-1997 Doctorantura la Institutul Studiul Artelor al ASM, specialitatea Arta plastică, arta decorativă si aplicată si arhitectură.

Direcţiile şisubiectele principale ale cercetării ştiinţifice:

arhitectura siarta medievală, modernă sicontemporană;

urbanismul antic, medieval, modern sicontemporan;

arta heraldicii;

istoria medievală;

epigrafică sinumismatică.

Titluri ştiinţifice:

1998 Doctor înstudiul artelor, specialitatea 17.00.04 Arta plastică, arta decorativă şiaplicată şiarhitectură.

2004 Doctor habilitat înstudiul artelor, specialitatea 17.00.04 Arta plastică, arta decorativă şiaplicată şiarhitectură.

2005 Conferenţiar cercetător.

Activitate demuncă şiexperienţă managerială:

1977-1992 Architect superior laInstitutul Moldghiprostroi (astazi Urbanproiect).

1992-1996 Colaborator ştiinţific, Institutul deIstorie şiTeoria Artelor.

1996-2000 Colaborator ştiinţific superior, Institutul deIstorie şiTeoria Artelor.

Din 2004 Vicepreşedinte alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei.

2000-2006 Colaborator ştiinţific coordonator, Institutul deIstorie şiTeoria Artelor.

Premii şimenţiuni:

2004 Premiul Zoe Diaconescu alSocietaţii deHeraldică, Genealogie siArhivistică Paul Gore (2004) din Moldova.

2005 Diploma Consiliului Europei pentru cartea Cetăţi medievale din Moldova, care aintrat înlista a10cele mai bune carţi editate înRepublica Moldova înanul 2004.

2008 Savantul anului îndomeniul ştiinţelor umanistice.

2008 Premiul Ethos românesc pentru volumul Cetăţi din Ţara Moldovei : Mică enciclopedie ilustrată

Activitatea ştiinţifică:

1998 Susţine teza dedoctor înstudiul artelor cutema Arhitectura fortificaţiei medievale delaCetatea Albă, conducător ştiinţific Constantin Ciobanu.

2004 Susţine teza dedoctor habilitat înstudiul artelor cutema Arhitectura deapărare din Moldova medievală.

Autor a5monografii şipeste 100de articole publicate înculegeri, anuare, reviste ştiinţifice şiperiodice decultură.

Autor alcompartimentelor: Urbanismul şiArhitectura deapărare înediţia enciclopedică Republica Moldova; învolumul ; Comisia Naţională deHeraldică învolumul Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova.

Responsabil deediţie din partea Academiei deŞtiinţe aMoldovei alucrărilor Fenomenul artistic Ion Druţă; Academicianul Dumitru Matcovschi : [la70de ani delanaştere] : biobibliografie.

Consultant ştiinţific pentru alcătuirea schemelor turistice ale Republicii Moldova şioraşelor Chişinău, Bălţi, Soroca, Tiraspol, Rezina, Dubăsari, Hânceşti, Vulcăneşti, Cantemir, Orhei, Sergheevka ş.a.

Membru alcolegiului redacţional alrevistelor ştiinţifice Arta, şiculegerilor Folclorul şicontemporaneitatea: conservarea, revitalizarea şivalorificarea culturii tradiţionale; 15ani deindependenţă aRepublicii Moldova; Probleme actuale ale artei naţionale.

Membru alcomitetului ştiinţific pentru organizarea şidesfăşurarea Conferinţei ştiinţifice cugenericul Probleme actuale ale organizării şiautoorganizării sistemului decercetare dezvoltare înRepublica Moldova.

Membru alcomitetul organizatoric pentru desfăşurarea Conferinţei ştiinţifico-practice cugenericul Premisele apariţiei culturii antice greceşti şiimportanţa eipentru civilizaţia europeană (2007).

Recenzent almaterialelor Conferinţei ştiinţifice atinerilor profesori şistudenţi cugenericul (2004) şialvolumului Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova (2011).

Colaborează laalcătuirea către tipar amanuscrisului Simpozion denumismatică: comunicări, studii şinote (2001, 2004).

Preşedintele Comisiei pentru editarea enciclopediei Republica Moldova, editiile 2009, 2011.

Membru alconsiliului coordonator pentru editarea volumelor din Colecţia Academica.

Informaţii complimentare:

Membru alUniunii Arhitecţilor din Moldova,

Membru alAsociaţiei Arhitecţilor din Moldova,

Membru şipreşedinte alSocietăţii deHeraldică, Genealogie şiArhivistică Paul Gore din Moldova,

Membru alorganizaţiei ICOMOS Moldova,

Membru alComisiei deIstoria Oraşelor din România,

Membru alSocietăţii Numismaţilor din România,

Membru alOrganizaţiei pan-europene deprotecţie apatrimoniului Europa Nostra,

Preşedinte alConsiliului deObservatori alinstituţiei publice naţionale aaudiovizualului Compania Teleradio-Moldova,

Membru alComisiei naţionale pentru organizarea şidesfţşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor deorigine protejate şispecialităţilor tradiţionale garantate,

Membru aljuriului Concursului tinerilor specialişti din domeniul protejării şipopularizării patrimoniului cultural material şiimaterial alţărilor din Comunitatea Statelor Independente Comunitatea debuturilor, desfăşurat laMoscova.


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Monografii

Şlapac, Mariana. Arta urbanismului înRepublica Moldova: privire deansamblu / Mariana Şlapac; Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ch. : Tipografia AŞM, 2008. 271p. Rez.înlb. engl., rusă. Bibliogr.lasfârşitul cap.şiînnotele desubsol. ISBN 978-9975-62-239-4. (încop. tare).

Şlapac, Mariana. Cetăţi din Ţara Moldovei : Mică enciclopedie ilustrată/ Mariana Şlapac; red.şt. : Eugen Nicolae; il. : Vladimir Melnic, fot. : Iurie Foca, Vitalie Roşca, Ana Komarniţkaia. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat înUngaria). 55p. : il., fot. color. ISBN 978-9975-61-296-2. (încop. tare).

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă: studiu dearhitectură medievală militară : [2500 ani delaîntemeiereaor. Akerman (astăzi Belgorod-Dnestrovsk)]/ Mariana Şlapac; red. : Eugen Nicolae; fot. : Vitalie Roşca. Ch. : Arc, 1998 (Combinatul Poligr.). 209p.: il., fot. color. Bibliogr.înnotele desubsol. Rez.înlb. engl., ucr., rusă. Apare cusprijinul Fundaţiei SOROS. ISBN 9975-61-069-2.

Recenzie:

Rotaru, T. // Arta 98. Ch., 1999. P. 171.

Şlapac, Mariana. Cetăţi medievale din Moldova : (mijlocul sec. XIV-lea mijlocul sec.alXVI-lea )/ Mariana Şlapac; imagini : Mihai Bacinschi [etal.]. Ch. : ARC, 2004 ( Combinatul Poligr. ). 368p. : il., fig., planşe color. Rez.înlb. engl., rusă. Bibliogr.înnotele desubsol. ISBN 9975-61-320-9.

Recenzii:

Bolduma, Viorel // Cugetul. 2005. Nr1. P. 68-69.

Rallev Alexandr // Arta 2004. Ch., 2004. P. 201.

Şarban, Irina-Mădălina // Arheologia Moldovei. 2006. Vol. XXIX. P. 315-316.

, . - : . . / ; . : ; . : . Ch. : ARC, 2001 (Combinatul Poligr.). 237p. : il., hărţi, scheme, fot. olor. Titl. paral. : lb. rusă, ucr., engl.

Chişinău 1436-1996/ Mariana Şlapac, Ana Boldureanu, Eugen Nicolae [et.al]; red. : Tamara Osmochescu; hărţi : Ludmila Şifrina. Ch., 1996. 32p. Text paral.înlb. rom., fr. ISBN 9975-9502-0-5.

Studii înculegeri sireviste despecialitate

Şlapac, Mariana. Arhitectura deapărare/ Mariana Şlapac // Republica Moldova : ediţie enciclopedică : ed. consacrată împlinirii a650de ani delaîntemeierea statului moldovenesc/ col. red. : Gh. Duca (preş.), A.Andrieş, A. Atanassov [etal.]; comisia naţ. : Mariana Şlapac, Ion Jarcuţchi, Mircea Bologa [etal.]. Ch., 2009. P. 447-452 : fot., scheme.

Şlapac, Mariana. Arhitectura deapărare/ Mariana Şlapac // Republica Moldova: ediţie enciclopedică / Inst.deStudii Enciclopedice; col. red. : Gh. Duca (preş.), A.Andrieş, A. Atanassov [etal.]; consultanţi şirecenzenţi : V.Bahnaru, Gh. Belostecinic, M.Şlapac [ et.al.]; concepţ. graf. : A.Colâbneac, Vl. Melnic, M.Şlapac [etal.]; comisia naţ. : Mariana Şlapac. Ediţia a2-a. Ch., 2011. P. 514-519.

Şlapac, Mariana. Bastioned fortresses from the Dniester river/ Mariana Şlapac // Restoration, reconstruction, urboecology. 2010. Nr7-8. P. 33-41. (Odessa).

Şlapac, Mriana. The Bastioned fortresse from Tiraspol : [despre fortificaţia delaTiraspol]/ Mariana, Şlapac // Arta 2011 : Arte vizuale. Ch., 2011. P. 25-31 : scheme. Rez.înlb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p.28 (9tit.).

Şlapac, M.Biserica Sfântul Gheorghe din Chişinău : [edificată între anii 1814-1819] / M. Şlapac // Arta 92 : Studii, cercetări şidocumente. Ch., 1992. P. 110-111. Note.

Şlapac, M.Centrele unor oraşe cufortificaţii din Moldova între Prut şiNistru (sec.al XV-lea sfârşitul sec.alXVIII-lea)/ M. Şlapac // Arta 93 : Studii, cercetări şidocumente. Ch., 1993. P. 34-41.

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă. Inscripţii şireprezentări oficiale, semne lapidare şiapotropaice / Mariana Şlapac // Arta 98. Ch., 1999. P. 62-66. Bibliogr.înnote (46tit.).

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă : [studii istorice]/ Mariana Şlapac // Arta 96 : Teatru. Muzica. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură/ Acad.deŞt.aMoldovei. Inst.deIstorie şiTeoria Artei. Ch., 1996. P. 56-71 : il. Bibliogr.înnote (52tit.).

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă şiCetatea Neagră : [enigmă apărută înjurul numelui dublu]/ Mariana Şlapac // Ştiinţa. 1996. Nr4. P. 5. Bibliogr.înnote.

Şlapac, Mariana. Cetatea Chişinău : [sec. XVIII] / Mariana Şlapac // Ştiinţa. 1996. Nr10-11. P. 7. Bibliogr.înnote.

Şlapac, Mariana. Cetăţile din Chilia/ Mariana Şlapac // Arta 94 : Seria artă plastică, arhitectură. Ch., 1994. P. 103-112. Bibliogr.înnote (26tit.). Rez.înlb.fr., rusă.

Şlapac, Mariana. Cetăţile Moldovei însecolele XVII-XVIII / Mariana Şlapac // Akademos. 2009. Nr2 (13). P. 58-61.

Şlapac, Mariana. Comisia Naţională deHeraldică/ Mariana Şlapac, Vlad Mischevca // Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova/ Acad.deŞt.aMoldovei, Inst. Publică Enciclopedia Moldovei; coord.şired.şt. : Silviu Andrieş-Tabac; consiliul red. : Vasile Bahnaru, Alexei Colâbneac, Anatol Eremia [et.al.]. Ch., 2011. P. 591-614.

Şlapac, Mariana. Din nou despre enigma Chiliei / Mariana Şlapac // Artă 1999-2000 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2000. P. 11-18 : il., fig. Bibliogr.înnote (115tit.).

Şlapac, Mariana. Din nou despre inscripţia din 1440de laCetatea Albă/ Mariana Şlapac // Simpozion denumismatică = Symposium deNumismatique : Comunicări, studii şinote (Chişinău, 29sept. 2oct.2004). Ch.; Bucureşti, 2007. P. 169-182. Bibliogr.: p. 180-181 (43tit.). Rez.înlb. engl.

Şlapac, Mariana. Enigma cetăţii Chilia/ Mariana Şlapac // Anuarul Institutului deIstorie " A.D.Xenopol". Iaşi, 1997. Tom. XXXIV. 8p. Extras.

Şlapac, Mariana. Domeniul socio-uman / Mariana Şlapac // Akademos. 2009. Nr1 (12). P. 68-70. Mod deacces: < http://www.akademos.asm.md>.

lapac, Mariana. Enigma cetăţii Chilia/ Mariana Şlapac // Ştiinţa. 1995. Nr1. P. 6.

Şlapac, Mariana. Enigma cetăţii Chilia/ Mariana Şlapac // Anuarul Institutului deIstorie " A.D.Xenopol. Iaşi, 1997. Tom. XXXIV. P. 385-392.

Şlapac, Mariana. Evoluţia centrului urban aloraşului antic Tyras : (aspecte urbanistice şiarhitecturale)/ Mariana Şlapac // Analele Brăilei : Serie nouă. An1., Nr1, 1993. P. 437-446. Extras.

Şlapac, Mariana. Imaginea oraşului Chilia înlumina surselor documentare din secolele alXIV-lea alXVIII-lea/ Mariana Şlapac. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2002. 17p. Extras.

Şlapac, Mariana. Influienţa civilizaţiei greceşti asupra urbanismului şiarhitecturii Republicii Moldova/ Mariana Şlapac // , 15- . h., 2006. P. 30-37.

Şlapac, Mariana. Influienţe bizantine îndecorul cetăţilor moldoveneşti/ Mariana Şlapac // Sesiunea ştiinţifică aMuzeului Naţional deArheologie şiIstorie aMoldovei (ed.17), 18-19 oct. 2007 : Rezum. comunic. Ch., 2007. P. 31-32.

Şlapac, Mariana. Ingenerul François Kauffer : [cartograf, geograf, constructor, pictor şiarhitect francez]/ Mariana Şlapac // Arta 2009 : Arte vizuale. Ch., 2009. P. 26-31 : scheme. Bibliogr.: 39tit.

Şlapac, Mariana. LaCité Blanche etLaCité Noire delembouchure duDniestr/ Mariana Şlapac // Etudes sur lart delaMoldavie/ Académie des Sciences deMoldavie, Institut dHistoire delArt. Ch., 1996. P. 88-92.

Şlapac, Mariana. Latexture urbaine dequelques villes medievales deMoldavic dans lalumiere des sources cartographiques duXVIII-eme siecle/ Mariana Şlapac // Historia urbană/ Academia Română. Comisia deIstorie aoraşelor din România. 1995. Nr1-2, Tomul III. P. 142-154. Extras.

Şlapac, Mariana. Morfologia turnurilor cetăţilor medievale din Moldova/ Mariana Şlapac // Arta 2002 : Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. P. 31-34. Bibliogr.înnote (31tit.).

Şlapac, Mariana. The Moldavian bastioned fortresses/ Marian Şlapc // Historia urbana (Sibiu). 2010. Vol.38. P. 231-247.

Şlapac, Mariana. The new comparative discipline : [despre castelologie domeniu alarhitecturii]/ Mariana Şlapac // Rev.deIstorie aMoldovei. 2008. Nr1. P. 68-75. Bibliogr.: 26tit.

Şlapac, Mariana. Ocetate defactură bizantino- orientală/ Mariana Şlapac // Sub Zodoa Vătăşianu : Studii deistoria artei. Cluj-Napoca, 2002. P. 55-57.

Şlapac, Mariana. Onouă disciplină comparată : [castelologia] / Mariana Şlapac // Akademos. 2007. Nr4. P. 66-68 : fig., fot.

Şlapac, Mariana. Palatele fortificate şilociunţele comandanţilor militari din fortificaţiile Moldovei istorice/ Mariana Şlapac // Arta 2001 : Arte plasice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema. Ch., 2001. P. 12-14. Bibliogr.înnote (19tit.).

Şlapac, Mariana. Politica urbanistică înBasarabia înanii 1918-1940/ Mariana Şlapac // Historia urbana (Sibiu)/ Academia Română. Comisia deIstorie aOraşelor din România, 2006. Nr1, Tomul XIV. P. 73-81. Extras.

Şlapac, Mariana. Porţile cetăţilor medievale din Moldova/ Mariana Şlapac // Arta 97 : Arte plastice. Arhitectură. Muzica. Teatru. Cinema/ Acad.deŞt.aMoldovei, Inst.deIstorie şiTeoria Artei. Ch., 1997. P. 69-76.

Şlapac, Mariana. Republica Moldova înspaţiul european decercetare/ Mariana Şlapac // Academia deAdministrare publică Centru naţional deformare şiperfecţionare apersonalului din serviciul public : Mater. confan.şt.-practice, 25mai 2006. Ch., 2006. P. 23-26.

Şlapac, Mariana. Simbolurile ienicerilor înCetăţile Moldovei/ Mariana Şlapac // Arta 2008 : Arte vizuale. 2008. P. 39-50 : fig. Bibliogr.: p.49 (16tit.). Rez.înlb. engl.

Şlapac, Mariana. Ştefan cel Mare şicetatea delângă Roman/ Mariana Şlapac // Ştefan cel Mare personalitate marcantă înistoria Europei (500de ani delatrecerea îneternitate) : Referate şicomunicări/ Inst.deIstotie alAŞM; coord. : Demir Dragnev, Ion Chirtoagă. Ch., 2004. P. 74-78. Bibliogr.: 31tit.

Şlapac, Mariana. Ştiinţa socioumanistică înanii 2006-2010: realizări şiperspective/ Mariana Şlapac, Vicor Ghilaş // Probleme actuale ale organizării şiautoorganizării sistemului decercetare-dezvoltare înRepublica Moldova : Mater. conf.şt. Ch., 2011. P. 76-85.

Şlapac, Mariana. Textura urbană aunor oraşe medievale din Moldova înlumina izvoarelor cartografice / Mariana Şlapac // Arta 95 : Seria artă plastică, arhitectură. Ch., 1995. P. 31-54.

Şlapac, Mariana. Unele aspecte ale formării centrului istoric alor. Chişinău înperioada delasfârşitul sec. XV începutul sec. XX/ Mariana Şlapac // Probleme actuale ale artei naţionale. Ch., 1993. P. 116-126. Bibliogr.înnote : 3tit.

Şlapac, Mariana. Unele consideraţii noi privind etapele deconstrucţie afortificaţiei medievale delaCetatea Albă/ Mariana Şlapac // Arta 2005 : Arte vizuale. Arte plastice. Arhitectură Ch., 2005. P. 5-15. Bbiliogr. Înnote (76tit.). Rez.înlb.fr.

Şlapac, Mariana. Unele date noi privind cetatea Neamţ/ Mariana Şlapac // Arta 2004. Ch., 2004. P. 23-27. Bibliogr.înnote (17tit.). Rez.înlb. engl.

Şlapac, Mariana. Urbanismul/ Mariana Şlapac // Republica Moldova: ediţie enciclopedică : ed. consacrată împlinirii a650de ani delaîntemeierea Statului Moldovenesc/ col. red. : Gh. Duca (preş.), A.Andrieş, A. Atanassov [etal.]; comisia naţ. : Mariana Şlapac (preş.), Ion Jarcuţchi, Mircea Bologa [etal.]. Ch., 2009. P. 433-446.

Şlapac, Mariana. Urbanismul / Mariana Şlapac // Republica Moldova: ediţie enciclopedică / Inst.deStudii Enciclopedice; col. red. : Gh. Duca (preş.), A.Andrieş, A. Atanassov [etal.]; consultanşi şirecenzenţi : V.Bahnaru, Gh. Belostecinic, M.Şlapac [ et.al.]; concepţ. graf. : A.Colâbneac, Vl. Melnic, M.Şlapac [etal.]; comisia naţ. : Mariana Şlapac (preş.). Ch., 2011. P. 500-513.

Şlapac, Mariana. Urbanismul Moldovei Mediaevale/ Mariana Şlapac // Arta 2006 : Arte vizuale. Ch., 2006. P. 19-29. Rez.înlb. engl. Bibliogr.: 30tit.

, . / // / . . : ., . ; - . .. - ; - ͠. , 2010. P. 442-455. ( ).

, . - . ./ // (). 2007. Nr7. . 75-81.

, . . / // (). 2007. Nr7. . 68-74.

, . / . // (). 2008. 8. . 75-83.

, . / // : . . . ., 2007. . 7-12. Bibliogr.: 2 tit.

, . / // Stratum plus. 2005/ 2009. Nr6 : = Black sea studies. P. 421-429. Bibliogr. : 23tit.înlb. rom., fr. Rez.înlb. engl.

, . , - / // . 1996. Nr6. P. 149-156.

, . / // , . 1997. Nr6. P. 81. ().

, . - (VI.... IV...) / // . 1994. Nr3. P. 29-32.

Articole înperiodice decultură

Şlapac, Mariana. Aexistat Cetatea Neagră ?/ Mariana Şlapac // Natura. 1998. August. P. 16.

Şlapac, Mariana. Arhitectura militară medievală. Precizări denatură terminologică/ Mariana Şlapac // Lit.şiarta. 1996. 11apr. P. 6.

Şlapac, Mariana. Arhitectura şirestaurarea cetăţii Soroca/ Mariana Şlapac // Lit.şiarta. 1996. 1ian. P. 6.

Şlapac, Mariana. Biserica Mazarache din Chişinău/ Mariana Şlapac // Curierul ortodox. 1996. 1-15 mai. P. 5.

Şlapac, Mariana. Castel del Monte, precursorul arhitectural alcetăţii Soroca/ Mariana Şlapac // Cugetul. 1999. Nr3. P. 23-27. Bibliogr.înnote, p.26 (22tit.înlb. rom., engl., fr., rusă).

Şlapac, Mariana. Cele mai vechi biserici din Ismail/ Mariana Şlapac // Curierul ortodox. 1996. 16-29 febr. P. 6-7.

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă. Inscripţii şireprezentări oficiale, semne lapidare şiapotropaice / Mariana Şlapac // Glasul naţiunii. 2001. 10oct. P. 9-10.

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă eînpericol/ Mariana Şlapac // Lit.şiarta. 1997. 9oct. P. 6.

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă şiCetatea Neagră/ Mariana Şlapac // Magazin istoric. 1998. Nr3. P. 37-38.

Şlapac, Mariana. Cetatea Albă şiChilia: monumente originale ale urbanismului medieval/ Mariana Şlapac // Lit.şiarta. 1993. 22iul. P. 6.

Şlapac, Mariana. Cetatea Chişinăului : [sec. XVIII] / Mariana Şlapac // Basarabia. 1996. Nr7/8. P. 7-9.

Şlapac, Mariana. Cetatea Chişinăului/ Mariana Şlapac // Femeia Moldovei. 1996. Nr9/10. P. 7.

Şlapac, Mariana. Chilia Troia românească. Date noi privind localizarea Chiliei/ Mariana Şlapac // Destin românesc. 2001. Nr3. P. 13-33.

Şlapac, Mariana. Date noi privind localizarea Chiliei/ Mariana Şlapac // Destin românesc. 2003. Nr1. P. 57-75.

Şlapac, Mariana. Încăutarea Cetăţii Negre : [delângă Cetatea Albă]/ Mariana Şlapac // Lit.şiarta. 1996. 30mai. P. 6.

Şlapac, Mariana. Mănăstirea Curchi : [Orhei]/ Mariana Şlapac // Curierul ortodox. 1996. 1-15 febr. P. 2.

Şlapac, Mariana. Necunoscuta Cetate Albă/ Mariana Şlapac // Basarabia. 1996. Nr9/10. P. 138-146.

Şlapac, Mariana. Octitorie alui Ştefan cel Mare şiVasile Lupu din Chişinău : [Biserica Sf. Nicolae]/ Mariana Şlapac // Lit.şiarta. 1993. 18noiemb. P. 6.

Şlapac, Mariana. Oraşele medievale moldoveneşti înlumina surselor cartografice/ Mariana Şlapac // Basarabia. 1995. Nr6. P. 136-143.

Şlapac, Mariana. Oraşul Chişinău însecolul alXIX-lea/ Mariana Şlapac // Administrarea publică. 2007. Nr4. P. 53-57. Bibliogr.: 3tit. Rez.înlb.fr.

Şlapac, Mariana. Paraclisele cetăţilor voievodale din Moldova : [Cetatea deScaun delaSuceava, Cetatea Neamţ, Cetatea Albă, Cetatea Hotin, Cetatea Soroca] / Mariana Şlapac // Basarabia. 1997. Nr11/12. P. 186-189 : fig.

Şlapac, Mariana. Piramida delaCetatea Albă/ Mariana Şlapac // Basarabia. 1997. Nr1-2. P. 158-160.

Şlapac, Mariana. Porţile cetăţilor medievale din Moldova/ Mariana Şlapac // Basarabia. 1997. Nr7/8. P. 16-21.

Şlapac, Mariana. Subteranele şitainiţele cetăţilor din Moldov : cetăţi şimănăstiri medievale / Mariana Şlapac // Destin românesc. 2000. Nr1. P. 9-14 : fig. Bibliogr.înnote, p.13. Rez.înlb. engl.

Şlapac, Mariana. The new comparative discipline : [despre castelologie domeniu alarhitecturii]/ Mariana Şlapac // Rev.deistorie aMoldovei. 2008. Nr1. P. 74-75. Bibliogr.: 26tit.înlb. engl., fr.

Şlapac, Mariana. Trei biserici din Ismail/ Mariana Şlapac // Basarabia. 1995. Nr12. P. 123-128.

Şlapac, Mariana. Unmonument dispărut vechea catedrală din Chişinău/ Mariana Şlapac // Lit.şiarta. 1993. 6mai. P. 6.

Slapac, Mariana. Urbanismul Basarabiei inanii 1918-1940 // Moldova urbana. 2005. Nr4 (Sept.). P. 19-20: fot. Mod deacces: www.habitatmoldova.org/materiale/Publicatii/Nr%204%20new.pdf.

Şlapac, Mariana. Urbanismul Basarabiei însecolul alXIX-lea. Caracteristica generală/ Mariana Şlapac // Administrarea publică. 2007. Nr3. P. 18-24. Bibliogr.: 11tit. Rez.înlb.fr.

Referinţe

Banca deEconomii siAcademia deStiinte aMoldovei aupremiat Savanţii anului 2008: [Savantul anului îndomeniul ştiinţelor umanistice dr. hab. Mariana Slapac, vicepresedinte alAcademiei deStiinte aMoldovei pentru lucrarea Cetati din Tara Moldovei. Mică enciclopedie ilustrată]. Mod deacces: http://www.bem.md/news/2008-12-30.

Laureaţii Concursului Naţional deSusţinere aŞtiinţei Savantul anului 2008 ECONOM : [Savantul anului îndomeniul ştiinţelor umanistice Mariana Şlapac, dr. hab.înstudiul artelor, vicepreşedinte alAŞM] // Akademos. 2009. Nr1 (12). P. 25-26 : fotogr. Mod deacces: www.akademos.asm.md.

Rotaru, Tatiana. Cetatea Albă pentru moldoveni ecaBastilia pentru francezi : [prezentarea cărţii Cetatea Albă, semnată deMariana Şlapac]/ Tatiana Rotaru // Moldova suverană. 1999. 11apr. P. 4.

Rotaru, Tatiana. Ecoul depeste veacuri alsistemului defensiv medieval : [Mariana Şlapac, dr. hab.înstudiul artelor pretendent lanominalizarea Savantul anului 2008 ECONOM îndomeniul ştiinţelor umanistice]/ Tatiana Rotaru // Moldova suverană. 2008. 27noiemb. P. 2 : fot.

Rotaru, Tatiana. Enigmatica Cetate Albă înviziunea unei femei : [despre Mariana Şlapac, dr. hab.înstudiul artelor]/ Tatiana Rotaru // Săptămîna. 1999. 5febr. P. 21.

Rotaru, Tatiana. Laureaţii Concursului Naţional deSusţinere aŞtiinţei Savantul anului 2008 ECONOM : [Constantin Spânu, Mariana Şlapac, Dragoş Vicol, Sergiu Nica]/ Tatiana Rotaru // Moldova suverană. 2008. 24dec. P. 1-2; . 2008. 25dec. P. 3; Dreptul. 2008. 26dec. P. 6.

Rotaru, Tatiana. Odescoperire ştiinţifică ţinând denumele constructorului Cetăţii Albe : [despre Mariana Şlapac, dr. hab.înstudiul artelor, arhitect]/ Tatiana Rotaru // Libertatea. 1998. 7oct. P. 5.

Rotaru, Tatiana. Savantul anului 2008 ECONOM : [pemarginea Concursului Naţional deSusţinere aŞtiinţei. Printre candidaţi senumără şiMariana Şlapac, dr. hab.înstudiul artelor]/ Tatiana Rotaru // Moldova suverană. 2008. 21noiemb. P. 4.

Rusu, Adrian. Despe castelologie : [cureferinţe laMariana Şlapc, dr. hab.înstudiul artelor, arhitectă, autoare aunei sinteze asupra fortificaţiilor din Moldova medievală] [resursă electronică]. Mod deacces: http://www.medievistica.ro/texte/monumente/cercetarea/despre_castelologie.htm.

  c . : [ - ]. Mod deacces: http://forum.md/Themes/4822/308332.

, . : [ - ] [resursă electronică]/ , . Mod deacces: http://baza.md/engine/print.php?newsid=367&news_page=1.

, . / , // Moldova Noastră. 2008. 7. P. 11.

, : - , : [. . ] // . 2008. Nr1. P. 76 : .; 2009. Nr1. P. 75 : .; 2010. Nr1. P. 75 : .


Linkuri utile:

www.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=3672&m...

www.asm.md/?go=detalii-membri...

http://ro.wikipedia.org/wiki/

www.azi.md/ro/comment/19504

www.bizzyo.md/cetati.-mica-enciclopedie-il...

www.arta.md/upimg/2011/docs/arta2011.pdfBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop Educational Centre
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in