Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Bileţchi, Nicolae

Critic şi istoric literar, doctor habilitat în filologie, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Haret, Spiru

Academician, matematician, sociolog şi om politic (1851-1912)

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Leonid Voloşciuc

Leonid Voloşciuc

Data şilocul naşterii:

02noiembrie 1952, însatul Micăuţi, raionul Strășeni;

Studii:

1969-1973 Colegiul Agricol, com. Ţaul, r. Donduşeni;

1973-1978 Facultatea Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova;

1978-1981 doctorand la Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Titluri ştiinţifice:

1973 diplomă deagronom;

1978 diplomă debiolog, învăţător debiologie şichimie;

1985 titlul dedr.înştiinţe biologice (Sankt-Peterburg);

1992 colaborator ştiinţific superior (Moscova);

2000 titlul dedr. hab.inştiinte biologice, specialitatea 06.01.11. Protecţia plantelor (Chişinău);

Activitatea demuncă şiexperienţa managerială:

1981-1986 lector laCatedra deGenetică, Facultatea deBiologie şiPedologie, Universitatea deStat din Moldova;

1986-1992 colaborator ştiinţific superior;

1992-1995 secretar ştiinţific al Institutului Unional de Cercetări Ştiințifice din Domeniul Metodelor Biologice de Protecție a Plantelor ;

1995-1998 şeful Laboratorului de Virusologie şi Bacteriologie;

1997-1999 director adjunct pe probleme ştiinţifice;

1999-2001 director adjunct pe probleme ştiinţifice şi şeful Laboratorului de Protecţie Microbiologică;

2001-2002 director interimar şi şef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică, Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor;

2002-2006 şef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică, Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor;

2006 până înprezent director alInstitutului deProtecţie aPlantelor şiAgricultură Ecologică alAŞM.

Activitatea ştiinţifică şieditorială:

participant (permanent) înprocesul didactic alUniversităţii deStat din Moldova ;

participant (periodic) înprocesul didactic laUniversitatea Agrară deStat din Moldova ;

membru alcolegiilor deredacţie a3reviste ştiinţifice (Ştiinţa Agricolă, Mediul Ambiant şi /) ;

membru a3consilii naţionale (Consiliul Naţional pentru Soiurile Plantelor deCultură, Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică şiConsiliul Interdepartamental pentru Omologarea Mijloacelor deUzFitisanitar şialFertilizanţilor) ;

preşedinte alConsiliului Ştiinţific Specializat laspecialitatea 06.01.11. Protecţia Plantelor şimembru a2seminare deprofil (06.01.11. Protecţia Plantelor şi03.00.09Entomologie) ;

Distincţii, titluri onorifice:

2004 medalia D.Verderevschi ;

2009 premiul AŞM ; medalia jubiliară 60de ani aiAȘM ; diploma Meritul academic ;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Cod debune practici agricole / elab. : S.Andrieş, B. Boincean, Gh. Jigău, M.Batcu, D. Galupa, L.Voloşciuc ; red.şt. : Gheorghe Duca ; Min. Agriculturii şiIndustriei Alimentare, Min. Ecologiei şiResurselor Naturale. Ch. : Mediul Ambiant, 2007. 108p. ISBN 9975-9774-5-6.

Voloşciuc, Leonid. Biotehnologia producerii şiaplicării preparatelor baculovirale înagricultura ecologică/ Leonid Voloşciuc ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deProtecţie şiAgricultură Ecologică. Ch. : Tipogr. Centrală, 2009. 234p. ISBN 978-9975-9774-5-6.

Voloşciuc, Leonid. Problemele ecologice înagricultură/ Leonid,Voloşciuc ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deProtecţie aPlantelor şiAgricultură Ecologică. Ch. : Bons Offices, 2009. 264p. ISBN 978-9975-80-304-5.

Articole

Agricultura şiindustria alimentară/ S. Florea, L.Nicul, V. Crîşmaru, L.Voloşciuc [etal.] // Starea mediului înRepublica Moldova în2007-2010 : (Raport Naţional). Ch., 2011. P. 46-50.

Biological and ecological peculiarities ofbean weevil (Acanthoscelides obtectus Say.) abasis asanalternative host for breeding ofoviparasite Uscana senex G./ L. Voloşciuc, V.Bradovschi, N. Bradovschi [etal.] // Studii şicercetări ştiinţifice. Ser. Biologie. Bacău, 2010. P. 5-7.

Chiriac, Natalia. Restabilirea landşaftului prin replantarea solurilor erodate/ Natalia Chiriac, Gheorghe Jigău, Leonid Voloşciuc // Mediul Ambiant. 2007. Nr2 (32). P. 16-24.

Gavriliţa, L.Reducerea densităţii complexului debuhe cuentomofagul Trichogramma evanescens Westw.laculturile legumicole/ L. Gavriliţa, L.Voloşciuc // Ştiinţa Agricolă. 2009. Nr2. P. 39-43.

Influence ofbiotic factors inthe efficiency ofreproduction and use ofbeneficial insects for usage ingreenhouses/ A.M. Neamtzu, L.Voloşciuc, V.Shleahtitchi [etal.] // 頗 . , 2010. .6. P. 352-354.

Influence ofplant growth-promoting rhizobacteria onnematode community and root-knot nematode Meloidogyne incognita under greenhouse conditions/ L. Poiras, NLemanova, E.Iurcu-Straistraru, N.Poiras, L. Voloschuk, I.Toderas // . . . 2012. Nr41. P. 238-242.

Nicolaescu, O.Rolul preparatelor virale înmenţinerea densităţii populaţiilor deLymantria dispar L./ O. Nicolaescu, L.Voloşciuc // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2010. Vol.24. P. 471-476.

Nicolaescu, O.Studiu privind testarea unor preparate microbiologice virale peLymantria dispar L./ O. Nicolaescu, L.Voloşciuc // . . . 2009. Nr40. P. 192-194.

Niculaescu, O.Specificitatea baculovirusurilor asupra larvelor deLymantria dispar L./ O. Niculaescu, L.Voloşciuc // Aspecte ştiinţifico-practice adezvoltării durabile asectorului forestier din Republica Moldova. Ch., 2006. P. 156-160.

Reomologarea preparatelor biologice deprotecţie aplantelor pentru agricultura ecologică/ L. Voloşciuc, I.Popuşoi, A. Nicolaev [etal.] // . . . 2012. Nr41. P. 39-45.

Stingaci, Aurelia. The application ofecological plant protection product inasustainable agriculture/ Aurelia Stingaci, Leonid Voloşciuc // Conservation ofplant diversity = Conservarea diversităţii plantelor. Ch., 2012. P. 380-388.

Viermele vestic alrădăcinilor deporumb Diabrotica virgifera, virgifera LeConte/ V. Voineac, B.Covaliov L. Voloşciuc [etal.] ; Inst. Protecţia Plantelor şiagricultură Ecologică. Ch. : Chişinău-Prim, 2008. 21p. ISBN 978-9975-9684-7-8.

Voloşciuc, Leonid. Agricultura ecologică onecesitate vitală pentru Moldova / Leonid Voloşciuc // FinConsultant. 2007. Nr6. P. 48-53.

Voloşciuc, Leonid. IPPAE între istorie şiperspective/ Leonid Voloşciuc // . . . 2009. Nr40. P. 30-36.

Voloşciuc, Leonid. Problemele identificării şiameliorării baculovirusurilor / Leonid Voloşciuc // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2010. Nr1 (310). P. 96-106. http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/buletin%20nr%201%202010.pdf

Voloşciuc, Leonid. Promovarea strategiei tehnologice şidecercetare aagriculturii ecologice / Leonid Voloşciuc // Ştiinţa Agricolă. 2008. Nr2. P. 26-29. http://stiintaagricola.md/files/2_2008.pdf

Voloşciuc, Leonid. Protecţia biologică aplantelor baza dezvoltării durabile aecosistemelor antropizate / L. Voloşciuc // Protecţia integrată aculturilor decîmp. Bălţi, 2009. P. 128-132.

Voloşciuc, Leonid. Protecţia plantelor : probleme şiperspective / Leonid Voloşciuc // Ştiinţa Agricolă. 2009. Nr1. P. 33-38. http://stiintaagricola.md/files/1_2009.pdf

Voloşciuc, Leonid. Rolul ştiinţei şiinovării înrealizarea strategiei dedezvoltare aagriculturii / Leonid Voloşciuc // Akademos. 2009. Nr3 (14). P. 74-76. http://www.clima.md/files/CercetareSC/Publicatii/Academos%20nr%203%202009.pdf

Voloşciuc, Leonid. Schimbarea climei şiprotecţia plantelor/ Leonid Voloşciuc, Veronica Josu // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2010. Vol.24. P. 303-309.

Voloşciuc, Leonid. Solul cale şimijloc deasanare astării fitosanitare înagricultura ecologică/ Leonid Voloşciuc, Veronica. Josu // Pedologia modernă îndezvoltarea agriculturii ecologice. Ch., 2006. Part.2. P. 167-171.

Voloşciuc, Leonid. Soluţionarea problemelor fitosanitare înpromovarea agriculturii ecologice/ Leonid Voloşciuc // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2007. Vol.15 (3). P. 226-230.

Voloşciuc, Leonid. Strategia educaţională modalitate eficientă depromovare aagriculturii ecologice/ L. Voloşciuc, D.Bratco, Iu. Senic // FinConsultant. 2012. Nr6. P. 53-55.

Voloşciuc, Leonid. Strategia tehnologică şidecercetare baza succesului înpromovarea agriculturii ecologice / Leonid Voloşciuc // FinConsultant. 2008. Nr4. P. 28-33.

Voloşciuc, Leonid. Virin-Hs-p- preparat ecologic încombaterea Helicoverpa armigera generaţia I-II în legumicultură/ Leonid Voloşciuc, P.Zavtoni // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2010. Vol.24. P. 383-387.

Voloşciuc, Leonid. Vulnerabilitatea culturilor agricole laorganismele dăunătoare încondiţiile schimbării climei/ Leonid Voloşciuc, Veronica Josu // Transfer deinovaţii înactivităţile agricole încontextul schimbării climei şidezvoltării durabile. Ch., 2009. . 321-330.

Voloşciuc, Leonid. Utilizarea imunităţii plantelor şiagriculturii ecologice cale sigură deoptimizare afuncţionării agroecosistemelor/ Leonid Voloşciuc // Managementul bazinului transfrontalier alfl. Nistru şiDirectiva-Cadru Apelor aUniunii Europene. Ch., 2008. P. 361-368.

Zavtoni, P.Preparate baculovirale încombaterea buhelor dăunătoare lamazăre/ P. Zavtoni, G.Roşca, L. Voloşciuc // . . . 2009. Nr40. P. 163-165.

, . / . , ., . [etal.] // . . . 2009. Nr40. P. 234-237.

, . (Acanthoscelides obtectus Say)/ . , ., . [etal.] // . . . 2009. Nr39. P. 36-41.

, . , / . , ., . [etal.] // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii/ Univ.deStat din Moldova. 2009. Nr1. P. 59-63.

, . / . , ., . [etal.] // . . . 2009. Nr40. P. 170-172.

, . ࠗ / // . . . 2008. Nr38. P. 31-35.

, . 頗 / // 頗 . , 2010. .6. . 38-40.

, . 頗 / , .. // Mediul mbiant. 2012. Nr1 (61). P. 31-37. http://www.mediu.gov.md/images/documente/publicatii/mediul_ambiant/ma161%20coperta.pdf

, . / // . . . 2007. Nr38. P. 69-76.

, . / .., .., .. // : I. , 2010. P. 205-211.

, . / // . , 2010. Nr3. . 79-80.

, . / // . , 2008. Nr9. . 10-14.

, . / // . , 2010. . 54-57.

, . 堗 / // . , 2009. Nr6. P. 15-17.

Diabrotica virgifera, virgifera LeConte/ . , ., . [etal.]. Ch. : Chişinău-Prim, 2008. 23p. ISBN 978-9975-9684-8-5.

/ . , ., . [etal.] // 頗 . , 2010. .6. P. 376-378.

, .. , / .. , .., .. // 頗 . , 2010. .6. . 481-484.

/ . , ., . [etal.] // Academicianul P.M. Zhukovskii 120 ani : culeg.deart.şt. Ch., 2008. P. 21-23

Personalia

http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=5143&m=14&new_language=0Linkuri utile:

http://ippae.asm.md/

http://ippae.asm.md/contacte.shtmlBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

International Bookshop Educational Centre
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in