Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Personalități marcante


Ababii, Ion

Academician, doctor, conferențiar universitar.

Cemortan, Leonid

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Lazarenko Boris

Lazarenko Boris

Boris Lazarenko


     11.11.1910 (29.10.1910 - stil vechi), or. Moscova, URSS – 26.08.1979, or. Chişinău, RSSM (Republica Moldova).
Specialist în domeniul prelucrării materialelor prin metode electrofizice, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor, academician al A.Ş.M. Fondatorul şcolii ştiinţifice de prelucrare a materialelor prin electroeroziune. Autor a peste 150 lucrări ştiinţifice şi a 50 brevete de invenţii.
„Domnia multiseculară a metodei de prelucrare mecanică a metalelor, care a schimbat lumea în secolul trecut, se termină. Fără îndoială, locul ei ocupă procesul mult mai bine organizat, când prelucrarea metalelor se produce prin forţele electrice. Nu există motive care ar suspenda dezvoltarea acestui proces revoluţionar, care modifică reprezintările existente despre prelucrarea metalelor. Lui îi aparţine viitorul, mai mult, viitorul apropiat”.

B. R. Lazarenko, 1947


Studii:

1929 Absolvirea şcolii Nr 28 raionului Rogozhsko-Simonovsky de la Moscova

1931 Cursuri de cronometraj

01.09.1931-25.10.1936 Universitatea de Stat „M. N. Pokrovsky” din Moscova (ulterior – Univ. de Stat „M. V. Lomonosov”), diplomă Nr 411; specialitatea: “Chimie Fizică”; calificare: “Cercetător ştiinţific gradul II, lector al instituţiei de învăţământ superior, al şcolii medii tehnice şi al claselor superioare ale şcolii medii”

25.09.1936 Susţinerea lucrării de diplomă cu tema „Investigarea cauzelor care provoacă distrugerea materialelor de contact şi identificarea mijloacelor de înlăturare a acestora” în Institutul Unional de Electrotehnică (Moscova)

Experienţă profesională şi managerială:

1929-1931 Salahor, muncitor fierar la ciocane, ajutor de lăcătuş la Combinat metalurgic din or. Rîcovo (reg. Donbas)

1931-1933 Maistru, maistru principal la Uzina Chimică Ugreş din Moscova

1935-1943 Laborant, cercetător ştiinţific inferior, şef de laborator la Institutul Unional de Electrotehnică (Moscova)

1943 Împreună cu soţia Natalia Lazarenko au descoperit o nouă modalitate de prelucrare a metalelor prin scântei electrice (Brevet de invenţie 70010 URSS de la 03.04.1943: „Metoda de prelucrare a metalelor, aliajelor şi a altor materiale conductoare”)

12.08.1945 Hotărîrea Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS Nr 12498 privind brevetarea metodei în străinătate: brevet de invenţie 70010 URSS

1943-1948 Şef de laborator la Institutul de Cercetări Ştiinţifice-627 din Moscova al Ministerului Industriei Electrotehnice al URSS

1948-1951 Şeful grupului de cercetare din cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice Gorstroi

1948-1954 Director al Laboratorului Central de Cercetări Ştiinţifice în domeniul prelucrării electrice a materialelor al Ministerului Industriei Electrotehnice al URSS (or. Liublino, reg. Moscova)

1951-1954 Secretar ştiinţific al Prezidiului A.Ş. a URSS

1954-20.12.1961 Director al Laboratorului Central de Cercetări Ştiinţifice în domeniul prelucrării electrice a materialelor al A.Ş. a URSS (or. Liublino, reg. Moscova)

1954-1955 Locţiitorul academicianului-secretar al Secţiei Ştiinţe Tehnice a A.Ş. a URSS

16.11.1955-februarie 1958 Consilier superior în problemele ştiinţei pe lângă Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Republicii Populare Chineze

21.12.1961 Director al Institutului de Energetică şi Automatică al AŞM (reorganizat 11.05.1963 în Institutul Probleme Electrofizice, din 27.03.1964 – Institutul de Fizică Aplicată)

30.09.1965 Şef de Laborator Prelucrarea Metalelor prin scântei electrice

02.12.1965-1979 Director al Institutului de Fizică Aplicată

20.09.1965-1979 Fondator şi redactor-şef al revistei „Èlektronnaâ obrabotka materialov” (Prelucrarea electronică a materialelor)

14.02.1974-1979 Vicepreşedinte al A.Ş. a RSSM

Titluri ştiinţifice:

28.06.1943 Doctor în ştiinţe tehnice; specialitatea: “Tehnica tensiunilor înalte”, Institutul Unional de Electrotehnică (or. Moscova, URSS). Teza de doctor în ştiinţe tehnice cu titlul „Inversiunea eroziunei electrice a metalelor şi metodele de înlăturare distrugerii contactelor electrice”; referenţi oficiali: A. S. Zaimovski, Iu. V. Butkevici

28 iunie 1948 Susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehnice cu titlul „Metodă de prelucrare a metalelor prin scântei electrice”, Şcoala Tehnică Superioară “N. Bauman”

26.07.1949 Conferirea titlului de doctor habilitat în ştiinţe tehnice, diplomă Nr 00531

30.12.1950 Confirmarea titlului de profesor (certificat Nr 07512), specialitatea: “Studiul materialelor electrice”

01.08.1961 Membru titular al Academiei de Ştiinţe a RSSM

Titluri onorifice, distincţii:

1945 Boris şi Natalia Lazarenko – laureaţi ai Premiului Stalin, grad II (Premiul de Stat al URSS) pentru inventarea metodei de prelucrare metalelor prin scântei electrice. Premiul a fost decernat în iunie 1946

28.12.1948 Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Letone Nr 1041 pentru ajutor practic industriei RSS Letone în implementarea şi insuşirea tehnologiei noi

01.12.1972 Diplomă de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM pentru meritele în dezvoltarea economiei şi culturii socialiste în cinstea jubileului de 50 de ani de la formarea URSS

18.03.1976 Ordinul „Revoluţia din Octombrie” pentru succesele obţinute în îndeplinirea celui de al 9-lea planul cincinal în dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii sovietice şi implementarea rezultatelor cercetărilor în economia naţională

Aprilie 1979 Titlul onorific „Om emerit în ştiinţe din RSSM”. Numele lui Boris Lazarenko este înscris în Cartea Aurie de Onoare a RSSM

1981 Premiul de Stat al RSSM în domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru elaborarea metodelor electrotehnice noi şi a echipamentului pentru prelucrarea materiei prime vegetale în scopul intensificării procesului şi creşterii producerii (V. P. Ivanenco, N. P. Coval’, A. I. Naumenco, V. P. Reabov, B. R. Lazarenko (post mortem), A. Ia. Papcenco, Iu. A. Şceglov, S. P. Fursov, V. G. Ceban, Gh. I. Cozub
Decorat cu ordinele: „Insigna de Onoare”, „Drapelul Roşu de Muncă”, „Revoluţia din Octombrie”, medalii: „Pentru vitejie în muncă în anii Marelui război pentru apărarea Patriei 1941-1945”, „Pentru vitejie în muncă. În cinstea centenarului din ziua naşterii lui V. I. Lenin”

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


Monografii
 1. Усов, В. В. Исследование переноса и коррозии металла под действием электрических разрядов на разрывных контактах / В. В. Усов, Б. Р. Лазаренко, Л. В. Заславская. – Москва : ОБТИ Главэлектропрома Наркоммаша, 1938. – 28 р. – (Труды / Всесоюзный электротехнический ин-т ; Вып. 34.).

 2. Лазаренко, Б. Р. Электрическая эрозия металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – Москва; Ленинград : Госэнергоиздат, 1944. – Вып. 1. – 28 р.

 3. Лазаренко, Б. Р. Физика искрового способа обработки металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко ; под ред. Б. Н. Кабанова. – Москва : РИО ЦБТИ, 1946. – 76 р.

 4. Лазаренко, Б. Р. Электрическая эрозия металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – Москва; Ленинград : Госэнергоиздат, 1946. – Вып. 2. – 32 р.

 5. Лазаренко, Б. Р. Электроискровая обработка металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 120 р.

 6. Лазаренко, Б. Р. Электроискровая обработка токопроводящих материалов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 184 р. – (Научно-популярная серия / АН СССР, Центр. научно-исслед. лаб. электрической обработки материалов).


 7. Лазаренко, Б. Р. Электроискровой способ изменения исходных свойств металлических поверхностей / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 117 p.

 8. Коммутация тока на границе металл-электролит / Б. Р. Лазаренко, С. П. Фурсов, А. А. Факторович, Е. К. Галанина, В. Н. Дураджи ; Акад. наук Молд. ССР, Ин-т прикладной физики. – К. : РИО АН МССР, 1971. – 74 р.

 9. Электроплазмолиз / Б. Р. Лазаренко, С. П. Фурсов, Ю. А. Щеглов, В. В. Бордиян, В. Г. Чебану. – К. : Cartea Moldovenească, 1977. – 79 p.

  Studii, lecţii, materiale didactice

 10. Лазаренко, Б. Р. Электроэрозионный способ обработки металлов в применении к заточке и доводке инструментов / Б. Р. Лазаренко. – Москва : МОНИТОМАШ, 1944. – 20 р.

 11. Лазаренко, Б. Р. Физика электроискрового способа обработки металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – Москва : ЦБТИ Министерства электропромышленности. – 1946. – 208 p.

 12. Лазаренко, Б. Р. Электроэрозионный способ обработки металлов / Б. Р. Лазаренко. – Одесса : НТО МАШПРОМ, 1947. – 16 р.

 13. Лазаренко, Б. Р. Достижения в области электроискровой обработки металлов в СССР / Б. Р. Лазаренко. – Москва : Знание, 1952. – 23 р.

 14. Лазаренко, Б. Р. Применение электроискровой обработки при ремонте сельскохозяйственных машин  / Б. Р. Лазаренко, А. В. Поляченко, В. А. Роженцев. – Москва, 1955. – 28 р.

 15. Лазаренко, Б. Р. Электрические методы обработки металлов и сплавов / Б. Р. Лазаренко. – Москва, 1961. – 65 р.

 16. Лазаренко, Б. Р. Электрические способы обработки металлов и их применение в машиностроении : учеб. пособие для заоч. курсов повышения квалификации ИТР по электрофизической и электрохимической обработке в машиностроении / Б. Р. Лазаренко. – Москва : Машиностроение, 1978. – 41 р.  Personalia

 17. Андрунакиевич, В. Исследователь „страны электричества” / В. Андрунакиевич // Советская Молдавия. – 1970. – 11 нояб.

 18. Казаков, В. Г. Многоликое электричество / В. Г. Казаков. – К. : Cartea Moldovenească, 1974. – 62 p.

 19. Ставицкий, Б. И. Основные этапы развития электроискровой обработки материалов – способа Лазаренко / Б. И. Ставицкий, Н. Б. Ставицкая // Электронная обработка материалов. – 1980. – Nr 5. – P. 5-9.

 20. Болога, М. Создатель нового способа обработки материалов // М. Болога // Наука Советской Молдавии. – K., 1982. – P. 156-163.

 21. Беленький, Б. А. И повторить себя в учениках / Б. А. Беленький ; ред., предисл. : М. К. Бологa. – K. : Ştiinţa, 1988. – 254 р. – (Страницы жизни и творчества). – ISBN 5-376-00439-2.

 22. Ставицкий, Б. И. Электроискровая обработка материалов – способ Лазаренко на рубеже столетий / Б. И. Ставицкий // Электронная обработка материалов. – 2000. – Nr 5. – Р. 25-40.

 23. Золотых, Б. Н. Об открытии и развитии электроэрозионной обработки материалов. К 60-летию открытия способа / Б. Н. Золотых // Электронная обработка материалов. – 2003. – Nr 3. – P. 4-8.

 24. Lazarenko, Boris : [membru titular al AŞM] // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – Ch., 2006. – P. 87-89.

 25. Гитлевич, А. Е. Борис Романович Лазаренко – великий учёный и организатор науки / А. Е. Гитлевич, А. Д. Верхотуров // Теория и практика механической и электрофизической обработки материалов : материалы междунар. науч.-техн. конф., Комсомольск-на-Амуре, 28-30 окт. 2009. – Комсомольск-на-Амуре, 2009. – Ч. 1. – P. 3-19.

 26. Белкин, П. Н. Борис Романович Лазаренко – ученый и руководитель / П. Н. Белкин // Электронная обработка материалов. – 2010. – Nr 5. – P. 156-159.

 27. Верхотуров, А. Д. Борис Романович Лазаренко великий ученый и организатор науки / А. Д. Верхотуров, А. Е. Гитлевич // Труды ГОСНИТИ. – 2010. – Т. 106. – Р. 3-11 ; Mеталлообработка. – 2010. – Nr 2. – P. 2-8.

 28. Дикусар, А. И. Лицом к лицу – лица не увидать / А. И. Дикусар // Электронная обработка материалов. – 2010. – Nr 5. – P. 160-163.

 29. Ильяшенко, О. К. Штрихи к портрету академика Бориса Романовича Лазаренко / О. К. Ильяшенко, Г. А. Конунова // Электронная обработка материалов. – 2010. – Nr 5. – P. 164-175.Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in