,

, , . .

Teleuţă, Alexandru

dr. în ştiinţe agricole, conf. univ.

       

Data şilocul naşterii:

Ion Guceac s-a născut la26martie încomuna Văscăuţi, raionul Floreşti;

Studii:

1970-1978 afinisat şcoala din localitatea natală;

1978-1982 a studiat la Tehnicumul de autodrumuri din mun. Chişinău;

1984-1989 a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept;

1992-1996 studii de doctorat la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", oraşul Bucureşti, România;

Experienţa profesională:

1990-1991 şef Secţie contracte şi drept, Asociaţia ,,ASCOM" mun. Chişinău;

1991-2002 lector superior, şef decatedră, decan, prim-locţiitor alcomandantului pentru studii, Academia dePoliţie ,,Ştefan cel Mare" municipiul Chişinău, Republica Moldova;

2003-2008 profesor universitar, Facultatea de drept, USM;

2004-prezent membru al colegiului de redacţie la publicaţia ştiinţifico-practică "Revista Naţională de Drept"şi la Revista de Ştiinţă, Inovare şi Artă ,,Akademos;

2008 şef Direcţia politici, management şimonitorizare însfera ştiinţei şiinovării, Academia deŞtiinţe aMoldovei;

2009 secretar ştiinţific general, Academia deŞtiinţe aMoldovei;

Premii şidistincţii:

2001 Medalia degradul IIPentru dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şieducaţiei, Ministerul deInterne din Ucraina;

2006 Medalia Universitatea deStat din Moldova cuprilejul celei de-a 60-a aniversare aUSM.

Bibliografie selectivă:

Monografii:

Armonizarea cadrului normativ alRepublicii Moldova ladreptul European îndomeniul valorificării durabile şimanagementului resurselor deapă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu [etal.] ; coord.şired.şt. : Ion Guceac ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Univ.deStat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2010. 368p. ISBN 978-9975-71-054-1.

Costachi, Gheorghe. Fenomenul constituţionalismului înevoluţia Republicii Moldova spre statul dedrept/ Gheorghe Costachi, Ion Guceac ; Inst.deFilozofie, Sociologie şiDrept alAcad.deŞt.aMoldovei. Ch. : S. n., 2003. 342p. ISBN 9975-78-229-9.

Guceac, Ion. Curs elementar dedrept constituţional. Vol. I/ Ion Guceac. Ch. : S. n., 2001. 275p. ISBN 9975-930-26-3.

Guceac, Ion. Curs elementar dedrept constituţional. Vol. II/ Ion Guceac. Ch. : S. n., 2004. 494p. ISBN 9975-70-399-2.

Guceac, Ion. Drept electoral/ Ion Guceac. Ch. : Tip. Centrală, 2005. 266p. ISBN 9975-78-363-5.

Guceac Ion. Dreptul deaîntemeia şideaseafilia launsindicat încondiţiile societăţii civile contemporane/ Ion Guceac, Marian Foca. Constanţa : ExPonto, 2011. 312p. ISBN 978-606-598-076-1.

Guceac, Ion. Drepturile omului peînţelesul tuturor : dicţionar juridic/ Ion Guceac ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei ; Inst.deIntegrare Europeană şiŞtiinţe Politice. Ch. : Ştiinţa, 2010. 160p. ISBN 978-9975-67-742-4.

Guceac, Ion. Evoluţia constituţionalismului înRepublica Moldova/ Ion Guceac. Ch. : S. n., 2000. 373p. ISBN 9975-930-04-2.

Guceac, Ion. Statul şipoliţia/ Ion Guceac. Ch. : Cartier, 1997. 110p. ISBN 9975-949-07-X.

Articole:

Balmuş, Victor. Diversitatea formelor deorganizare apoliţiei: istorie şicontemporaneitate/ Victor Balmuş, Ion Guceac // Legea şiviaţa. 1999. Nr7. P. 17-20.

Balmuş, Victor. Originea şidimensiunea conceptului Contract administrative/ Victor Balmuş Ion Guceac // Revista Naţională deDrept. 2008. Nr12. P. 7-12 ; 2009. Nr1. P. 2-10.

Guceac, Ion. Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şiDezvoltare Tehnologică vizavi depriorităţile naţionale şicreşterea competitivităţii ştiinţei autohtone/ Ion Guceac // Probleme actuale ale organizării şiautoorganizării sistemului decercetare-dezvoltare înRepublica Moldova. Ch., 2011. P. 86-93.

Guceac, Ion. Apariţia şievoluţia istorică acontrolului deconstutuţionalitate alegilor îndiverse sisteme constituţionale/ Ion Guceac // Legea şiviaţa. 2003. Nr3. P. 19-23.

Guceac, Ion. Bazele metodice şidirecţiile principale ale activităţii analitice înorganele afacerilor interne/ Ion Guceac, Valeriu Cerba // Problemele actuale deprevenire şicombatere acriminalităţii : Anuar. Şt., ed.a8-a. Ch., 2008. P. 16-24.

Guceac, Ion. Câteva consideraţii cuprivire laconceptul organului destat şicaracteristicile acestuia/ Ion Guceac, Radu Cotici // Dreptul naţional încontextul proceselor integraţioniste. Ch., 2007. P. 163-168

Guceac, Ion. Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova/ Ion Guceac // Akademos : revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2009. Nr1 (12). P. 10-14.

Guceac, Ion. Constituţionalismul contemporan şiproblema revizuirii constituţiei/ Ion Guceac // Revista Naţională deDrept. 2004. Nr9. P. 2-10.

Guceac, Ion. Democraţia cacondiţie sine qua non arespectării drepturilor omului/ Ion Guceac, Marin Domente // Revista Naţională deDrept. 2006. Nr12. P. 58-61.

Guceac, Ion. Diplomaţia publică componenta indispensabilă adiscursului extern încondiţiile globalizării / Ion Guceac, Sergiu Porcescu // Akademos : revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2010. Nr1 (16). P. 6-10.

Guceac, Ion. Dreptul laapă unnou drept fundamental alomului/ Ion Guceac // Akademos : revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2010. Nr3 (18). P. 39-45.

Guceac, Ion. Dreptul laviaţă şifenomenul morţii cerebrale/ Ion Guceac // Akademos : revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2010. Nr4 (19). P. 78-85.

Guceac, Ion. Edificarea unei societăţi democratice încondiţiile constituţionalismului contemporan/ Ion Guceac, Marin Domente // Revista Naţională deDrept. 2006. Nr12. P. 19-21

Guceac, Ion. Etapele formării legislaţiei ecologice înRepublica Moldova: aspecte istorice/ Ion Guceac // Revista Naţională deDrept. 2007. Nr7. P. 24-26.

Guceac, Ion. Factori care influenţează activitatea organelor afacerilor interne/ Ion Guceac, Valeriu Cerba // Legea şiviaţa. 2008. Nr4. P. 34-39.

Guceac, Ion. Forme şicondiţii deexercitare ademocraţiei înstatul dedrept/ Ion Guceac // Revista Naţională deDrept. 2003. Nr10. P. 45-48.

Guceac, Ion. Garantarea libertăţii înconstituţie/ Ion Guceac // Valorile constituţionale factori aistabilităţii regimului democratic. Ch., 2009. P. 210-214.

Guceac, Ion. Integrarea europeană şiredimensionarea destinaţiei sociale apoliţiei din Republica Moldova/ Ion Guceac // Poliţia şivalorile general umane încontextul integrării europene. Ch., 2007. P. 11-14.

Guceac, Ion. Legea-cadru aConsiliului Europei privind protecţia mediului şilegislaţia ecologică aRepublicii Moldova: tendinţe şiposibilităţi dedezvoltare concordată/ Ion Guceac, Victor Ursu // Poliţia şivalorile general umane încontextul integrării europene. Ch., 2007. P. 15-21.

Guceac, Ion. Liberul acces lajustiţie înlegislaţia naţională şiprevederile Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şialibertăţilor fundamentale/ Ion Guceac // Akademos : revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2011. Nr2 (21). P. 42-46.

Guceac, Ion. Necesitatea adoptării codului ecologic alRepublicii Moldova încontextul integrării europene/ Ion Guceac, Victor Ursu // Consolidarea administraţiei publice încontextul edificării statului dedrept înRepublica Moldova. Ch., 2007. P. 125-127.

Guceac, Ion. Protecţia juridică afuncţionarilor depoliţie încontextul reglamentărilor internaţionale şiinterne/ Ion Guceac // Legea şiviaţa. 1999. Nr8. P. 27-29.

Guceac, Ion. Socializarea juridică aindividului condiţie indispensabilă pentru edificarea statului dedrept înRepublica Moldova/ Ion Guceac // Justiţia Constituţională. 2008. Nr3. P. 10-13.

Guceac, Ion. Standardele internaţionale şinormativele / Ion Guceac // Revista Naţională deDrept. 2007. Nr9. P. 16-18.

Guceac, Ion. Supremaţia legii principiu dedirecţionare aactivităţii poliţiei/ Ion Guceac // Legea şiviaţa. 1997. Nr8. P. 12-13.

Guceac, Ion. Unele aspecte privind protecţia socială apersoanelor cudisabilităţi vizuale înRepublica Moldova/ Ion Guceac, Parascovia Munteanu // Revista destudii şicercetări juridice. 2007. Nr1/2. P. 85-91.:


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in