Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Кидель, Александр

Библиотековед, библиолог, литературный критик.

Дука, Георге

Президент АН Молдовы, химик, основатель научной школы по экологической химии.

Гуцул Лидия


Un destin trăit prin carte: Lidia Guţul
(20 februarie 1932– 17 mai 2001)

Lidia GUŢUL s-a născut la 20 februarie 1932, în satul Constantinovca, raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina. A absolvit şcoala medie din Sarata. Şi-a continuat studiile la Facultatea de istorie a Institutului Pedagogic «I. Creangă» din Chişinău (1955) şi la secţia de biblioteconomie şi filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1960). A urmat cursurile de formare profesională în cadrul Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. (1959). Specialist în domeniul biblioteconomiei şi bibliografiei.

A activat în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la început în calitate de bibliograf (1955), din 1964 director adjunct, iar în anii 1986—1995 a executat funcţia de director a acestei biblioteci. A contribuit personal la implementarea metodelor automatizate de lucru în biblioteca academică.

Lidia Guţul s-a afirmat ca autor şi redactor al unui şir de indexuri bibliografice. A publicat peste 30 de articole ce vizau susţinerea informaţională a cercetărilor ştiinţifice, istoria bibliografiei şi istoria cărţii.

Distincţii: Diploma de onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1972). Lucrător Emerit al culturii (1982). Medalia «Veteran al muncii». Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru editarea catalogului general «Cartea Moldovei», Vol. 1. (Chişinău: Ştiinţa, 1990). Insigna Ministerului Culturii.


Bibliografie selectivă:

Studiu:

1. Из истории академической библиотеки Молдавской ССР / А. Кидел, Л. Гуцул. — К., 1968. — 32 р.

Bibliografii:

2. Cartea Moldovei = Книга Молдовы: Catalog general: Sec. XVII-începutul sec. XX. — Ch.: Ştiinţa, 1990 — 1992.

Vol. 1. Ediţii vechi. Sec. XII- înc. sec XX / alcăt.: N. Matei, V. Farmagiu, L. Guţul,.... — Ch., 1990. — 252 p.

Vol. 2. Ediţii cu caractere chirilice (Sec. XIX- înc- sec. XX) / alcăt.: V. Farmagiu, N. Matei, L. Guţul,... — Ch., 1992. — 266 p.

3. Guţul, L. Revista «Octombrie» («Октябрь») 1931—1956: ind. bibliogr. / alcăt.: L. Guţul, A. Kidel; red. resp.: S. Cibotaru. — Ch., 1967. — 157 p.

4. Lingvistica sovietică moldovenească (1924—1974): ind. bibliogr. / alcăt.: L. Guţul, E. Roşcovan; red. şt.: V. Soloviov, red. bibliogr.: I. Şpac. — Ch.: Ştiinţa, 1975. — 272 p.

5. Гуцул, Л. Бибилиографический указатель работ сотрудников Академии наук Молдавской ССР (1959—1967 гг.): Вып. 3. Обществ. науки / Л. Гуцул, А. Кидел. — К., 1967. — 97 р.

6. Гуцул, Л. Молдавское советское языкознание (1924—1969 г. г.): библиогр. указ. / сост.: Л. Гуцул; науч. ред.: В. Соловьёв; ЦНБ АН МССР. — К., 1969. — 112 с.

7. Гуцул, Л. Работы сотрудников Института истории, языка и литературы (1944—1957): библиогр. указ. / Л. Гуцул, А. Кидель, А. Мадатов; под ред. И. Вартичана, А. Киделя. — М., 1955. — 93 р.

Articole:

8. Гуцул, Л. Из опыта Центральной научной библиотеки АН МССР / Л. Гуцул, В. Суклиян // Проблемы формирования и использования фондов литературы: сб. науч. тр. — К., 1976. — Р. 83—90.

9. Гуцул, Л. Информационное обеспечение ученых Академии наук МССР // Актуальные проблемы библиотековедения, библиографоведения и книговедения Советской Молдавии. — К., 1981. — Р. 40—41.

10. Гуцул, Л. К вопросу о составе старейших монастырских и советских библиотек Молдавии / Л. Гуцул, Р. Клейман // Из истории библиотечного дела и библиогрфии: сб. науч. тр. — М., 1978. — Р. 38—52.

11. Гуцул, Л. Комплектование фондов Центральной научной библиотеки АН МССР // Бибилиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и академий наук союзных республик: сб. науч. ст. — Москва, 1973. — Р. 5—13.

12. Гуцул, Л. Об эффективности использования читательских фондов Центральной научной библиотеки Академии наук МССР // Республиканская науч.-теорет. конф. «Актульные проблемы библиотековедения и библиографии Советской Молдавии»: тез. докл. — К., 1978. — Р. 24—27.

13. Гуцул, Л. Справочно-библиографический аппарат по краеведению в Цетральной научной библиотеке Молдавской Академии наук / Л. Гуцул, К. Слутул // Роль и место каталогов и картотек в библиотечно-библиографической работе библиотек АН СССР и АН союзных республик: сб. науч. тр. — М., 1976. — Р. 63—71.

14. Гуцул, Л. Справочно-библиографическое обслуживание ученых Академии наук Молдавской ССР в области общественных наук / Л. Гуцул, Р. Сербинова // Информатика и библиотековедение в Советской Молдавии. — К., 1978. — Р. 62—66.

Redactor:

15. Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация: библиографический указатель литературы по МССР (1965—1985)/ сост.: В. Паскал, Э. Педченко, В. Миргородская,...; библиогр. ред.: Л. Гуцул. — Кишинев: Штиинца, 1985. — 190 р.

16. Бибилиотековедение и история книги в Молдавии: сб. науч. тр. / редкол.: Л. Гуцул,...; АН МССР. ЦНБ. — Кишинев: Штиинца, 1988. — 164 р.

17. Животный мир Молдавии: библиографический указатель литературы (1800—1917) / библиогр. ред.: Л. Гуцул. — Кишинев: Штиинца, 1975. — 267 р.

18. Миргородская В. Известия Академии наук Молдавской ССР: библиографический указатель (1958—1985) / сост.: В. Миргородская, Е. Пожога; отв. ред.: Б. Матиенко; библиогр. ред.: Л. Гуцул. — Кишинев: Штиинца, 1988. — 468 р.

Referinţe critice:

19. Corotenco, Elena.Lidia Guţul — o viaţă trăită între cărţi // Biblioteca academică 1928—2003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări) / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. — Ch., 2003. — P. 134—136.

20. Gheorghiţă, E.Omul din împărăţia cărţilor // Patrimoniu: almanahul bibliofililor din Moldova: Vol. 2. — Ch., 1988. — P. 52—57.

21. Madan, Ion.Guţul Lidia // Madan Ion. Biblioteconomia şi bibliografia Moldovei: profesori şi discipoli. — Ch., 2000. — P. 78—80.

22. Madan, Ion. Lidia Guţul (1932—2001) // Calendar naţional ’ 2002. — Ch., 2002. — P. 73—74.

Мадан, Ион.Лидия Гуцул // Мадан, Ион. Книга, библиотечное дело, библиография Молдавии: библиогр. указ. — К., 1984. — Р. 64—65.


Полезные ссылки:
http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/5/2007_09.pdf
http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/5/2007_02.pdf


Библиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

International Bookshop “Educational Centre”
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Programul Cadru
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in