Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Урсу, Андрей

Действительный член АН Молдовы, хабилитат биологических наук, профессор.

Лупашку, Тудор

Химик, доктор хабилитат химических наук, изобретатель, директор Института химии АН Молдовы.

Grosul Iachim

Iachim Grosul – istoric, doctor în ştiinţe istorice (1955), profesor universitar (1957), membru-corespondent al AŞ a U.R.S.S. (1966), Om emerit în ştiinţe din R.S.S.M. (1967), laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M. (1972), decorat cu Ordinul Lenin şi două Ordine Drapelul Roşu de Mucă, Ordinul Prietenia popoarelor şi mai multe medalii.
S-a născut la 21 septembrie 1912 în s. Caragaş, r-nul Slobozia. După absolvirea In-tului Pedagogic din Tiraspol (1937) a lucrat în calitate de lector, apoi decan al Facultăţii de Istorie a acestui in-t. În timpul Marelui război pentru apărarea Patriei a fost director de şcoală medie, apoi lector la Facultatea de Istorie a In-tului Pedagogic evacuat la Buguruslan.
În 1944 susţine teza de doctor în ştiinţe istorice. După război este numit decan la In-tul Pedagogic din Chişinău. Între anii 1946-1959 îndeplineşte funcţia de decan al Facultăţii de Istorie şi Filologie, şeful Catedrei de Istorie a U.R.S.S. la Universitatea de Stat din Moldova.
În 1947 este numit director-adjunct al Bazei Moldoveneşti de cercetări ştiinţifice - Filiala Academiei de Ştiinţe a URSS. Din 1949 a fost vice-preşedinte, ulterior preşedinte (februarie 1954) al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. În anul 1955 îşi susţine teza de doctor habilitat în istorie, iar în 1957 i se conferă gradul didactic de profesor universitar.
Este unul dintre autorii concepţiei şi proiectului de transformare a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. în Academie de Ştiinţe a R.S.S.M. La 30 decembrie 1958, prin reorganizarea Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură, doctorul în istorie Iachim Grosul a devenit director al Institutului de Istorie.
La data de 1 august 1961 a devenit membru titular al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti. În ziua următoare, a fost ales preşedinte al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti, îndeplinind această funcţie până în 1976.
În anul 1966 este ales ca membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din U.R.S.S. În perioada 1949-61 a fost preşedinte al Societăţii republicane şi vice-preşedinte al Asociaţiei Unionale „Ştiinţa”, iar din 1967 redactor-şef al Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti (ECM). Membru al Comitetului pentru premiile Lenin în domeniul ştiinţei şi tehnicii de pe lângă Sovietul Miniştrilor al U.R.S.S., membru al Comisiei superioare de atestare, membru al Comitetului republican pentru premiile de stat al R.S.S.M. în domeniul ştiinţei şi tehnicii.
Iachim Grosul este unul dintre iniţiatorii şi organizatorii mai multor instituţii de cercetări ştiinţifice din R.S.S.M. A contribuit la studierea istoriei Moldovei din sec. XIX. În lucrările sale tratează problema dezvoltării social-economice a Basarabiei în perioada de până la reformele burgheze din deceniul şapte al secolului XIX. A publicat peste 280 de lucrări ştiinţifice despre istoria poporului moldovenesc în sec. XIX.
Iachim Grosul s-a stins din viaţă la 28 septembrie 1976. . A fost înmormântat în Cimitirul Ortodox Central din Chişinău.
În anul 2004, lui Iachim Grosul i-a fost dedicată o monedă comemorativă de argint cu o valoare nominală de 100 ruble transnistrene, emisă într-un tiraj de 1000 piese. Această mondedă face parte din seria "Oameni de seamă ai Transnistriei".

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ :
CĂRŢI :

 1. Гросул, Я. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.) : автореферат дисс. на соиск. учен. степени доктора ист. наук / Ан СССР. Ин-т истории. – К., 1955. – 29 р.
 1. Гросул, Я. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.) . – К. : Госиздат Молд., 1956. – 399 р.

Recenzii:
Будак, И. Ценное исследование по истории молдавского народа // Сов. Молдавия. – 1956. – 16 окт.
Шемяков, Д. Ценное исследование по истории крестьян Молдавии / Д. Шемяков, Н. Мохов, С. Левит // Коммунист Молдавии. – 1956. – Nr 9. – P. 65-72.

 1. Гросул, Я. Крестьянска реформа 60-70-х годов XIX века в Бессарабии / К. : Госиздат Молд., 1956. – 269 р., 1 карта.

Recenzie:
Урсул, Д. Новое исследование по истории молдавского крестьянства // Коммунист Молдавии. – 1957. – Nr 1. – P. 67-71.

 1. Феодальные отношения в Молдавии в период XIV-XVIII веков : [сб. статей] / под ред. А. Удальцева и Л. Черепнина. – К. : Госиздат Молд., 1950. – 255 р. – Авт. : Мохов, Н., Руссев, Е., Гросул, Я. [et. al.].

Recenzie:
Грекул, Ф. // Изв. АН СССР. Серия ист. и философ. – М., 1951. – Nr 2. – P. 185-187.

ARTICOLE :

 1. Grosul, Ia. Basarabia în alcătuinţa Rusiei în jumătatea întâi a veacului XIX // Moldova soc. – 1947. – 20 sept.
 2. Grosul, Ia. Basarabia până la unirea cu Rusia : [135 de ani de la unirea Basarabiei cu Rusia] // Moldova. soc. – 1947. – 29 apr.
 3. Grosul, Ia. Dezvoltarea capitalismului în Moldova în jumătatea a 2-a a veacului XIX // Moldova soc. – 1949. – 6 apr.; 13 mai.; 25 iun.
 4. Grosul, Ia. Înfloreşte cultura Moldovei // Moldova soc. – 1951. – 30 mart.
 5. Grosul, Ia. Lupta antiiobăjistă a ţărănimii basarabene în prima treime a veacului XIX // Însemnări ştiinţifice / Universitatea de Stat din Chişinău. – 1955. – T. 16. – P. 31-68.
 6. Grosul, Ia. Mişcarea ţărănească în Moldova în perioada de după reformă // Însemnări ştiinţifice / In-tul de istorie, limbă şi lit. Baza Mold. de cercetări şt. a AŞ a U.R.S.S. – 1947. – T. 1. – P. 5-20.
 7. Grosul, Ia. Oraşul institutelor // Moldova soc. – 1950. – 23 aug.
 8. Grosul, Ia. Pentru dezvoltarea de mai departe a ştiinţei // Moldova soc. – 1949. – 27 ian.
 9. Grosul, Ia. Pentru o pace trainică // Moldova soc. – 1949. – 2 oct.
 10. Grosul, Ia. Războiul ruso-turc din 1806-1812 şi unirea Basarabiei cu Rusia // Moldova soc. – 1947. – 8 iul.
 11. Grosul, Ia. Slobozirea Moldovei de sub jugul feodal-turcesc şi unirea ei cu Rusia // Octombrie. – 1949. – Nr 6. – P. 81-88.
 12. Grosul, Ia. Sarcinile mari ale ştiinţei // Moldova soc. – 1954. – 14 mart.
 13. Grosul, Ia. Ştiinţa sovietică la straja păcii // Moldova soc. – 1951. – 21 oct.
 14. Гросул, Я. Антикрепостная борьба крестьян Бессарабии в первой трети XIX в. // Уч. зап. Кишиневск. ун-та. – 1955. – Т.16. – Р. 31-67.
 15. Гросул, Я. Борьба трудящихся Молдавии за власть Советов (к 40-летию советской власти) / Я. Гросул, Н. Мохов // Коммунист Молдавии. – 1957. – Nr 10. – P. 21-31.
 16. Гросул, Я. 25 лет Молдавской ССР / Я. Гросул, Н. Мохов, С. Левит // Уч. зап. (Ин-т ист. яз. и лит. Молд. Фил. АН СССР). – 1950. – Т. 3. – Р. 5-28.
 17. Гросул, Я. За правильное освещение вопросов истории Молдавии // Изв. Молд. фил. АН. – 1953. – Nr 3-4. – Р. 127-132.
 18. Гросул, Я. Историография Молдавии / Я. Гросул, Н. Мохов // Очерки истории исторической науки в СССР, Т. 2. – М., 1960. – Р. 745-751.
 19. Гросул, Я. Историография Молдавской ССР / Я. Гросул, Н. Мохов // Уч. зап. Кишиневск. ун-та. – 1958. – Т. 33. : Исторический. – Р. 33-54.
 20. Гросул, Я. Крестьяне-резеши Бессарабии в пореформенный период // Уч. зап. Кишиневск. ун-та. – 1957. – Т. 26. : Исторический. – Р. 3-24.
 21. Гросул, Я. Крестьянская реформа 1868 г. в Бессарабии и её особенности // Уч. зап. (Ин-т ист. яз. и лит. Молд. Фил. АН СССР). – 1949. – Т. 2. – Р. 79-115.
 22. Гросул, Я. Крестьянское движение в Молдавии в пореформный период // Уч. зап. (Ин-т ист. яз. и лит. Молд. Фил. АН СССР). – 1948. – Т. 6 (Серия ист.). – Р. 20-32.
 23. Гросул, Я. Массовое крестьянское движение в Бессарабии в 60-70-х гг. XIX века // Уч. зап. (Ин-т ист. яз. и лит. Молд. Фил. АН СССР). – 1957. – Т. 6. – Р. 151-180.
 24. Гросул, Я. Международное положение России и русско-турецкие отношения накануне войны 1806-1812 гг. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Присоединение Бессарабии к России. Разложение крепостничества и формирование капиталистических отношений в первой половине XIX в. Буржуазные реформы в Молдавии. Развитие капитализма в дореформный период // История Молдавии. – К., 1951. – Т. 1. – Р. 445-490.
 25. Гросул, Я. Над чем мы работаем : [в Молд. Фил. АН СССР] // Сов. Молдавия. – 1948. – 12 марта.
 26. Гросул, Я. О некоторых задачах и перспективах развития науки в Молдавском филиале АН СССР // Коммунист Молдавии. – 1956. – Nr 10. – P. 22-30.
 27. Гросул, Я. Основные задачи по исследованию истории Октябрьской революции в Молдавии // Борьба за победу социалистической революции в Молдавии. – К., 1957. – Р. 3-9.
 28. Гросул, Яким. Повышать эффективность исследований, крепить связь науки с производством: [доклад выступления на общем собрании Академии наук Молдавской ССР] // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1985. – Nr 3. – P. 3-10.
 29. Гросул, Я. Развитие культуры Молдавии в послевоенный период // История Молдавской ССР. Т. 2. – К., 1955. – Р. 410-427.
 30. Гросул, Я. Разложение феодально-крепостнических и формирование капиталистических отношений в Молдавии в первой половине XIX века // Феодальные отношения в Молдавии в период XIV-XVIII веков. – К., 1950. – Р. 175-254.
 31. Гросул, Я. Революционное движение в Молдавии во второй половине XIX в. Национальное движение на Балканах 70-х гг. и отражение его в Бессарабии / Я. Гросул, А. Кидель, Д. Шемяков // История Молдавии. – К., 1951. – Т. 1. – Р. 491-505.
 32. Гросул, Я. Роль великого русского народа в освобождении Молдавии от турейкого гнета // Сов. Молдавия. – 1949. – 13, 15 июля.
 33. Гросул, Я. Социально-экономическое развитие Молдавии в первой половине XIX в. // Уч. зап. Кишиневск. ун-та. – 1957. – Т. 26. – Р. 3-24.
 34. Молдавская ССР : Исторический очерк / Я. Гросул, Н. Мохов, С. Левит [et. al.] // БСЭ. – 2-е изд., Т. 28. – Р. 85-91.

ALCĂTUITOR :

 1. Istoria RSS Moldoveneşti : manual pentru cl. a 8-9-a / N. Mohov, T. Russev, Ia. Grosul [et. al.]. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1959. – 148 p. : il.
 2. История Молдавской ССР : учеб. пособие для 8-9 кл. средней школы. Ч. 1-2 / Н. Мохов, Е. Руссев, Я. Гросул [et. al.]. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1959. – 142 p. : il.
 3. История Молдавской ССР : учеб. пособие для 8-9 кл. средней школы. Ч. 1-2 / Н. Мохов, Е. Руссев, Я. Гросул [et. al.]. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1960. – 144. p. : il.
 4. История Молдавской ССР : учеб. пособие для 8-9 кл. средней школы. Ч. 1-2 / Н. Мохов, Е. Руссев, Я. Гросул [et. al.]. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1961. – 143 p. : il., cu 2 f. hărţi geogr.

REDACTOR :

 1. Istoria RSS Moldoveneşti / col. red. : Ia. Grosul, A. Lazarev, N. Mohov [et. al.].

Vol. I. Din vremurile străvechi pâna la Marea revoluţie socialistă din Octombrie / red. : A. Udaliţov (red. resp.) şi L. Cerepnin. – Ch. : Şcoala sovietică, 1954. – 699 p. : il., 2 portr., 2 hărţi / Fil Mold. a Acad. de Şt. a URSS. In-tul de istorie, limbă şi literatură.
Vol. II. De la Marea revoluţie socialistă din Octombrie până în zilele noastre / red. : S. Trapeznicov (red. resp.) şi N. Mohov. – Ch. : Şcoala societică, 1955. – 473 p. : il., 1 portr., 1 hartă / Fil Mold. a Acad. de Şt. a URSS. In-tul de istorie, limbă şi literatură.
Recenzie :
Воронин, П. Ценный труд по истории Молдавии // Коммунист Молд. – 1956. – Nr 1. – P. 59-64.

 1. История Молдавии / редкол. : Я. Гросул, А. Лазарев, Н. Мохов [et. al.].

Т. I. От древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / под ред. А. Удальцева (отв. ред.) и Л. Черепнина. – Ch. : Şcoala societică, 1951. – 654 p. : il., 2 f. portr.
Т. II. От Великой Октябрьской революции до наших дней / под. ред. С. Трапезникова (отв. ред.) и Н. Мохова. – Ch. : Şcoala societică, 1951. – 436 p. : il., 1 portr., 1 hartă.

REFERINŢE CRITICE :

  • Dragnev, Demir. Academicianul Iachim Grosul – 90 de ani de la naştere / Demir Dragnev // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2002. – Nr 1-2.
  • [Grosul, Iachim] : notă biografică // Enciclpoedia sovietică moldovenească. – 1971. – Vol. 2. – P. 201 : fot.
  • [Grosul, Iachim] : notă biografică // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Şt. a Moldovei; col. red. : acad. Haralambie Corbu [ет.al]. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 77-79. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gh. Duca [ет.al]).
  • Jarcuţchi, I. Iachim Grosul (1912-1976) / I. Jarcuţchi // Ştiinţa. – 1996. – Nr 9.
  • Лазарев, А. 60-летие Я. Гросула / А. Лазарев // История СССР. – 1972. – Nr 10.
  • Мохов, Н. Жизнь, отданная науке : [к 70-летию со дня рождения акад. Я. Гросул] / Н. Мохов, О. Тарасов // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1983. – Nr 1. – P. 3-6 : фот.
  • Мохов, Н. Член-корреспондент АН СССР Я. Гросул / Н. Мохов, Н. Дружинин // Новая и новейшая история. – 1973. – Nr 4.


Полезные ссылки:


Библиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

International Bookshop “Educational Centre”
Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei
Национальная Книжная палата
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in