Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

,

Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

       

Data şi locul naşterii:

Născut la20decembrie 1929în localitatea Străşeni;

Studii:
1937 1942 astudiat laşcoala primară, Străşeni;
1943- 1944 liceul B.P. Haşdeu Chişinău;
1945 1946 clasele VII VIIIStrăşeni;
1946 1948 şcoala medie debăieţinr.4Chişinău;
1948 1953 a absolvit Facultatea deBiologie şiPedologie aUniversităţii deStat din Chişinău;
1953 1986 a activat înInstitutul dePedologie şiAgrochimie " N.Dimo;
Activitatea didactică şiştiinţifică:
1953 1954 laborant;
1954 1958 cercetător ştiinţific inferior;
1958 1966 cercetător ştiinţific superior;
1966 1983 director adjunct pentru probleme deştiinţă;
1983 1986 director alinstitutului. Concomitent deţine funcţia dedirector general alA.Ş.P. Fertilitatea
1979 asusţinut teza dedoctor habilitat înbiologie ( Universitatea deStat M.Lomonosov din Moscova )
1990 profesor universitar (Moscova, Comisia Unională deAtestare);
1978 1983; 1993 2004a ţinut prelegeri laUniversitatea deStat din Moldova;
1986 îşi începe activitatea încadrul Academiei deŞtiinţe aMoldovei;
1986 2000 membru aPrezidiului A.Ş.M.;
1986- 1990 academician coordonator interimar ;
1990- 2000 academician coordonator alSecţiei deŞtiinţe Biologice şiChimie; 1991 şef alLaboratorului degeografie şievoluţie alsolurilor alInstitutului deGeografie alA.Ş.M.
Premii şidistincţii:
Pentru merite ştiinţifice şiînactivitatea organizatorică academicianul afost distins cutitlu onorific deOmemerit , ordinul Gloria muncii , medaliile Pentru Vitejie înMuncă Dimitrie Cantemir " . . " degr. IV(Ucraina), este laureat alPremiului deStat alRepublicii Moldova şialPremiului V.R.Wiliams.
1994 membru deonoare alAcedemiei Agrare şiSilvice I.Ionescu-Şişeşti, România;
1994 membru deonoare alSocietăţii Naţionale aRomâniei deŞtiinţa Solului;
1996 Preşedintele alSocietăţii Naţionale aMoldovei deŞtiinţa Solului;
2000 membru deonoare alSocietăţii Pedologilor din Rusia " V.Dokuceaev;
2006- membru deonoare alSocietăţii Pedologilor şiAgrochimiştilor din Ucraina;

Realizări :
1951 1952 cercetează solurile părţii sud vestice şidovedeşte lipsa peteritoriul Moldovei asolurilor castanii;
1954 1960 alcătuieşte hărţile raioanelor administrative Taraclia, Baimaclia, Leova, Soroca, Floreşti etc;
1956 1957 cercetează solurile Platoului deNord şiargumentează legitatea altitudinală arăspîndirii solurilor;
1958- 1959 cercetează solurile peDealurile Tigheciului şistabileşte prezenţa solurilor cenuşii înCîmpia desud;
1960-1964 efectuiază raionarea agropedologică aRepublicii Moldova;
1964 1970 participă laalcătuirea hărţilor pedologice aţării lascara 1: 750000şi 1:200000;
1965 1970 efectuiază cercetări pedoecologice, stabileşte pretabilitatea solurilor pentru diferite culturi pomicole, criteriile admisibile afactorilor limitativi, elaborează recomandări pentru aprecierea pretabilităţii solurilor;
1970 1990 efectuează cercetarea multilaterală asolurilor transformate tehnogenetic; stabileşte particularităţile lor, legităţile formării, gruparea pedoecologică şielaborează ometodă originală decartografiere;
1970 1973 creează Muzeul Pedologic încadrul Institutului dePedologie şiAgrochimie N.Dimo;
1975 1980 argumentează metoda selectivă şiefectuează microraionarea pedoecologică aMoldovei;
1984 1988 participă lapregătirea şiorganizează editarea monografiei în3volume Solurile Moldovei şiAtlasul solurilor Moldovei ;
1986 1995 cercetează variabilitatea transformării tehnogenetice şistarea actuală aînvelişului desol. Elaborează concepţia utilizării şiprotejării solurilor;
1995 2000 elaborează şiargumentează unnou principiu decaracterizare şidiagnosticare asolurilor, bazat peparticularităţile orizonturilor genetice;
1997- elaborează noua clasificare asolurilor Moldovei lanivel taxonomic superior;
1995 2003 evidenţiază particularităţile regionale alegităţii altitudinale arăspîndirii solurilor;
2001 2003 argumentează strategia contemporană deutilizare şiprotejare asolurilor ;
2002 2004 argumentează rolul polifuncţional alsolului înecologie şieconomie;
2003 argumentează principiul pedoecologic deconsolidare aterenurilor agricole;
2003 2008 evindeţiază şicaracterizează unsol necunoscut lanivel desubtip;
2008 evidenţiază unnou tip desol;
2009 finisează monografia Solurile Moldovei şiHarta Solurilor lascara 1: 750000;
Academicianul este autor şicoautor apeste 450de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15cărţi, 28broşuri, pliante şirecomandări, 29de cărţi şiatlase;

Bibliografie selectivă:

Cărţi:
Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia Plaiul fagului: Rădenii Vechi/ Petru Cuza, Nicolae Doniţă, Andrei Ursu [etal.] ; Agenţia pentru Silvicultură Moldsilva, Rezervaţia Naturală deStat Plaiul fagului. Ch. : Universul, 2009. 176p. ISBN 978-9975-47-009-4
Natura rezervaţiei Plaiul Fagului/ sub red. Andrei Ursu. Ch. : S. n., 2005. 432p.
Ursu, Andrei. Clasificarea solurilor Republicii Moldova/ Andrei Ursu. Soc. Naţ.aMoldovei deŞtiinţa Solului. Ed.a2-a. Chişinău, 2001. 40p.
Ursu, Andrei. Evoluţia nomenclaturii şiproblema clasificării solurilor înpedologia contemporană: (material didactic)/ Andrei Ursu ; Univ.deStat din Moldova. Inst.deŞtiinţe Reale. Chişinău, 1998 44p.
Ursu, Andrei. Pământul principala bogăţie naturală aMoldovei/ Andrei Ursu ; Soc. Naţ.aMoldovei deŞtiinţa Solului. Chişinău, 1999. 52p.
Ursu, Andrei. Raioanele pedogeografice şiparticularităţile regionale deutilizare şiprotejare asolurilor/ Andrei Ursu ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Inst.deGeografie. Ch. : S. n., 2006. 232p. ISBN 978-9975- 62-035-2.

Articole:
Calitatea solurilor caelement alpotenţialului geoecologic allandşafturilor/ A. Ursu, P.Vladimir, I. Marcov, Stela Curcubăt // Mediul Ambiant. 2010. Nr3 (51). P. 19-22.
Caracteristica
complexă asolurilor Republicii Moldova reflectată înbanca dedate/ A.Ursu, P.Vladimir, A. Overcenco [etal.] // Mediul Ambiant. 2008. Nr4 (40). P. 1-8.
Caracteristica
potenţialului pedoecologic allandşafturilor Zonei Pădurilor Codrilor/ A.Ursu, P.Vladimir, I. Marcov, Stela Curcubăt // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2010. Nr1 (310). P. 135-143.
Complexul
desoluri hidro-halomorfe din Stepa Bălţilor/ A. Ursu, P.Vladimir, I. Marcov [etal.] // Mediul Ambiant. 2008. Nr5 (41). P. 34-37.
Eroded
soils database/ A. Ursu, A.Overcenco, P. Vladimir [etal.] // Analele şt. Ser. nouă. Geografie/ Univ. Al. I.Cuza din Iaşi. 2007. T. LIII, suppl. Nr13. P. 115-122.
The
impact ofusage onthe soils ofthe Republic ofMoldova/ A. Ursu, P.Vladimir, I. Marcov [etal.] // Analele şt. Ser. nouă. Geografie/ Univ. Al. I.Cuza din Iaşi. 2007. T. LIII, suppl. Nr13. P. 123-132.
Solurile
deluviale consecinţe ale eroziunii/ A. Ursu, A.Overcenco, I. Marcov, Vera Crupenicov // Mediul Ambiant. 2005. Nr3(21). P. 5-8.
Ursu, Andrei.
Activitatea pedogenetică aunor mamifere/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2007. Nr6 (36). P. 3-4.
Ursu, Andrei.
Baza mondială dereferinţă aresurselor desol/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2007. Nr4 (34). P. 43-44.
Ursu,
Andrei. Division into pedogeographic districts astaxonomical and territorial base for Geographycal Information Systems/ Andrei Ursu // Analele şt. Ser. nouă. Geografie/ Univ. Al. I.Cuza din Iaşi. 2007. T. LIII, suppl. Nr13. P. 97-100.
Ursu,
Andrei. Factori limitativi aipretabilităţii solurilor/ Andrei Ursu // Lucrări ştiinţifice/ Univ. Agrară deStat din Moldova. Ch., 2008, vol.16: Horticultură, viticultură, silvicultură şiprotecţia plantelor, p. 41-43.
Ursu,
Andrei. Fenomenul marginalităţii îngeografia solurilor/ Andrei Ursu // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2008. Nr1 (304). P. 156-158. Bibliogr. : 7tit.
Ursu, Andrei. Formula diagnostică asolului/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2009. Nr2 (44). P. 1-3.
Ursu,
Andrei. Formula diagnostică labaza clasificării solurilor/ Andrei Ursu // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2009. Nr1 (307). P. 158-161.
Ursu,
Andrei. Măgura fenomen geomorfologic şipeisagistic/ A. Ursu, P.Vladimir, I. Marcov // Mediul Ambiant. 2007. Nr3 (33). P. 1-3. Ursu, Andrei. Morfologia, ecologia şigeografia bumbăcăriţei (Eriophorum latifolium) înCodrii Moldovei/ A. Ursu, Ecaterina Barcari, N.Sturza, I. Marcov // Mediul Ambiant. 2007. Nr5 (35). P. 30-32.
Ursu,
Andrei. Pădurea Rădoaiei ooază înStepa Bălţilor/ Andrei Ursu, Ion Marcov, Igor Kravciuc // Bul.şt. Ser. nouă. Ştiinţe ale naturii/ Muzeul Naţional deEtnografie şiIstorie Naturală aMoldovei. 2006. Nr4 (17). P. 30-36.
Ursu,
Andrei. Pedologia înAcademia deŞtiinţe aMoldovei/ Andrei Ursu // Bul. Academiei deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2006. Nr1 (298). P. 155-162.
Ursu,
Andrei. Posibilităţile diagnostice amuşuroaielor cârtiţelor/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2009. Nr5 (47). P. 9-10.
Ursu,
Andrei. Potenţialul pedoecologic alraioanelor Silvostepei deNord/ A. Ursu, P.Vladimir, Stela Curcubăt // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2009. Nr1 (307). P. 147-152.
Ursu,
Andrei. Problema degradării solurilor/ Andrei Ursu // Akademos : revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2008. Nr4 (11). P. 63-65.
Ursu,
Andrei. Rezervaţii pedologice. Starea actuală/ Andrei Ursu, Ion Marcov // Mediul Ambiant. 2009. Nr3 (45). P. 3-7.
Ursu,
Andrei. Rolul biocenozei îngeneza cernoziomurilor/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2009. Nr1 (43). P. 20-22.
Ursu,
Andrei. Rolul faunei înpedogeneză/ Andrei Ursu // Probleme actuale ale protecţiei şivalorificării durabile adiversităţii lumii animale : materialele conf.aVI-a aZoologilor din Republica Moldova. Chişinău, 2007. P. 136-137. Bibliogr. : 10tit. M36/ P-93.
Ursu, Andrei. Rolul solului înecologie şieconomie/ Andrei Ursu // Protecţia solului: Lucrările Conf. Rep.şt. practice, 7apr.2005. Ch., 2005. P. 77-86. Bibliogr. : 21tit. M464/ P-93.
Ursu, Andrei. Soil ofbeech inthe Kodry hills/ Andrei Ursu // Analele şt. Ser. nouă. Geografie/ Univ. Al. I.Cuza din Iaşi. 2007. T. LIII, suppl. Nr13. P. 31-36.
Ursu,
Andrei. Solul camediu vital alpedobionţilor/ Andrei Ursu // Probleme actuale ale protecţiei şivalorificării durabile adiversităţii lumii animale : materialele conf.aVI-a aZoologilor din Republica Moldova. Chişinău, 2007. P. 134-136. M36/ P-93.
Ursu, Andrei. Solul şibiocenoza/ Andrei Ursu // Bul. Academiei deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2005. Nr1 (296). P. 161-167.
Ursu,
Andrei. Solurile Moldovei înbaza mondială dereferinţă aresurselor desol/ Andrei Ursu // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2007. Nr1 (301). P. 170-173.
Ursu, Andrei.
Solurile pădurii Rădoaia/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2006. Nr4 (28). P. 1-4.
Ursu,
Andrei. . Solurile vertice fenomen pedogenetic intrazonal/ Andrei Ursu // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2008. Nr1 (304). P. 150-156.
Ursu, Andrei.
Specificul pedografic aldealului Măgura/ A. Ursu, P.Vladimir, I. Marcov // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2007. Nr1 (301). P. 174-178.
Ursu,
Andrei. Toltrele Prutului Mijlociu. Prezentare pedogeografică/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2006. Nr3 (27). P. 1-5.
Ursu,
Andrei. Turba şisolurile turboase înlunca Nistrului/ A. Ursu, A.Overcenco, I. Marcov // Mediul Ambiant. 2008. Nr6 (42). P. 30-32.
Ursu,
Andrei. Variabilitatea texturală asolurilor cenuşii tipice/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2008. Nr3 (39). P. 7-10.
Ursu,
Andrei. Vertisolurile şisolurile vertice/ Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2008. Nr2 (38). P. 1-5.

Personalia:
Furdui, Teodor. Academicianul Andrei Ursu somitate îndomeniul pedologiei : (lacea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii)/ Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2009. Nr2 (308). P. 150-154.
Furdui, Teodor.
Somitate îndomeniul pedologiei : [acad. Andrei Ursu la80de ani]/ Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos. 2009. Nr4 (15). P. 137-139.
Stasiev, Gr.
Celebru naturalist şiorganizator alştiinţei : [Andrei Ursu, acad., dr.îngeografie, dr. habilitat înbiologie]/ Gr. Stasiev // Mediul Ambiant. 2009. Nr5 (47). P. 47-48.


:


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Programul Cadru
Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in