Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Soltan, Petru

Savant de notorietate, specialist în domeniul geometriei, topologiei şi matematicii aplicate.

Jacota, Anatolie

Savant cu renume în domeniul geneticii, fiziologiei şi biotehnologiei vegetale. Fondator al şcolii ştiinţifice de genetică şi genetică moleculară.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Calendar ecologic  2011 Anul Internaţional al Pădurilor

2011 Anul Internaţional al Pădurilor

Adunarea Generală a ONU a declarat 2011 Anul Internaţional al Pădurilor http://www.un.org/en/events/iyof2011/, care a debutat oficial la 24 ianuarie la New York cu Forumul pentru Păduri. Tema principală a Anului — „Păduri pentru oameni” — este exprimată prin logo-ul http://www.un.org/en/events/iyof2011/IYF_Logo_form.pdf

Directorul general al Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN) http://www.iucn.org/, Julia Marton-Lefèvre a declarat „Aerul pe care-l respirăm, mâncarea, apa şi medicamentele de care avem nevoie pentru a supravieţui, diversitatea vieţii pe Pământ, clima care ne influenţează prezentul şi viitorul  toate depind de păduri”. IUCN oferă următoarele informaţii:

 • existenţa a 1,6 miliarde de oameni este direct legată de păduri;
 • 300 milioane de oameni trăiesc în păduri;
 • pădurile sunt habitatul a 80% biodiversităţii terestre;

pădurile acoperă 31% din suprafaţa terestră;

 • 30% din păduri sunt utilizate pentru nevoile economice;
 • 40% din oxigenul mondial este produs de păduri tropicale;
 • 25% din medicamentele moderne provin de la plante pădurilor tropicale.

Suprafaţa totală a fondului forestier al Republicii Moldova constituie 336,6 mii ha (<10 %), din care

66,5 mii ha, sau circa 18 % din fondul forestier al Moldovei constituie suprafaţa ariilor protejate.

Flora pădurilor Republicii Moldova include circa 860 specii de plante, fauna include 172 specii de vertebrate terestre şi aproximativ 9 mii de specii de insecte.

Date statistice mai detaliate pot fi descărcate aici: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Mediu/Resurse_naturale_2010.pdf

Planul de activităţi programate în anul 2011 pentru celebrarea Anului Internaţional al Pădurilor în Moldova poate fi consultat aici:

http://www.moldsilva.gov.md/file/Proiecte/Proiect_HG_anul_padurilor_07_02_2011.pdf

Ministerul Mediului al Republicii Moldova organizează Concursul de desen şi poezie „Arborele Anuluihttp://www.mediu.gov.md/md/adi/, consacrat celebrării Anului Internaţional al Pădurilor„. Lucrările sunt acceptate până la data de 1 septembrie 2011.

Referinţe bibliografice:


1. Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova : materialele conf. şt., 17-18 noiem. 2006 / Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”. — Ch. : CE UASM, 2006. — 293 p. — Bibliogr. la sfârşitul art. — ISBN 978-9975-9624-6-9.

2. Boaghie, Dionisie. Reconstrucţia ecologică a pădurilor : (Material didactic) / Dionisie Boaghie ; Univ. de Stat din Moldova. — Ch. : CEP USM, 2005. — 275 p. — Bibliogr.: p. 182-187. — ISBN 9975-70-574-X.

3. Carbon sequestration through afforestation : Experience of the Rep. Moldova / Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva” ; ed. : Masha Alexandrina Ageeva-Turovskaya ; transl. : Liliana Spitoc. — Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. — 19 p. — ISBN 978-9975-67-637-3. — M465.7 / C-21

4. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia „Plaiul fagului” : Rădenii Vechi / Petru Cuza, Nicolae Doniţă, Andrei Ursu [et al.] ; Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală de Stat „Plaiul Fagului”. — Ch. : Universul, 2009. — 176 p. — Bibliogr.: p. 171-176. — ISBN 978-9975-47-009-4.

5. Chiriac, Eugenia. Aspecte privind biodiversitatea pădurii „Izvoare”, raionul Făleşti / Eugenia Chiriac, Aliona Chaterinici // Învăţământul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : materialele conf. şt. intern., 28-29 sept. 2010. — Ch., 2010. — Vol. 3 : Probleme actuale ale ştiinţelor biologice, chimice şi geografice. — P. 31-36.

6. Covali, Viorica. Diversitatea arboretelor a ariilor protejate forestiere din lunca Prutului de Mijloc / Viorica Covali // Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. — Ch., 2010. — Vol. 24 (2) : Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. — P. 273-279. — Bibliogr.: 18 tit.

7. Covali, V. Floristic and phytocoenotic biodiversity of Progăneşti forestry reservation / V. Covali // Noosfera : rev. şt. de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. — 2010. — Nr 4. — P. 70-72.

8. Culegere de legi şi acte normative [referitoare la gospodăria silvică] / alcăt. : N. Cojocaru ; Agenţia de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”, Inst. de Cercetări şi Amenajări Silvice Rep. Moldova. — Ch. : [ S. n.], 2004. — 306 p. — M225 / R-44

9. Deadwood as a surrogate for forest biodiversity: Meta-analysis of correlations between deadwood volume and species richness of saproxylic organisms : a review / Aurore Lassauce, Yoan Paillet, Hervé Jactel, Christophe Bouget // Ecological Indicators. — 2011. — Vol. 11, Nr 5. — P. 1027-1039. — www.oaresciences.org/

10. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier al Republicii Moldova : conf. şt. intern., 22 noiem. 2002 / Agenţia de Stat pentru Silvicultura „Moldsilva”. — Ch. : CE UASM, 2003. — 329 p. — ISBN 9975-946-89-5. — M465.7 / D-51

11. Galupa, Dumitru. Practicile agroforestiere în Moldova şi schimbarea climei / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc ; trad. în lb. engl. : Liliana Şpitoc ; Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”. — Ch. : Ştiinţa, 2008. — 96 p. — Bibliogr.: p. 94-95 (47 tit.). — ISBN 978-9975-67-438-6. — M465.7 / G-15

12. Legislaţia silvică a Republicii Moldova : Extrase din legi, Hotărîri de Guvern, Decizii ale Parlamentului ce au atribuţie la problemele FLEG, la drepturile şi obligaţiunile cetăţenilor privind protecţia mediului ambiant şi folosirea resurselor forestiere. — Ch. : S. n., 2011. — 212 p. — ISBN 978-9975-105-66-8.

13. National and global greenhouse gas dynamics of different forest management and wood use scenarios: a model-based assessment / Frank Werner, Ruedi Taverna, Peter Hofer [et al.] // Environmental Science and Policy. — 2010. — Vol. 13, Nr 1. — P. 72-85. — Bibliogr.: 58 tit. — www.oaresciences.org/

14. Palancean, Alexei. Dendrologie : (Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru împădurit şi spaţii verzi) / Alexei Palancean, Ion Comanici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). — Ch. : S. n., 2009. — 519 p. — ISBN 978-9975-78-727-7. — M465.7 / P-17

15. Rezervaţia „Codrii” : diversitatea biologică / Ştefan Manic, Andrei Negru, Tudor Cozari [et al.]; Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva”. — Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. — 92 p. — ISBN 978-9975-67-590-1. — M37 / P-50

16. Rezervaţia „Codrii” — 35 ani : materialele simpoz. jubiliar / com. şt. : Andrei Negru [et al.]. — Ch. : Divicam, 2006. — 108 p. — ISBN 978-9975-4007-1-8.

17. Roşioru, Ion. Răspândirea şi importanţa ecologică a comunităţilor epicorticale de trentepohlii în unele ecosisteme forestiere din Republica Moldova / Ion Roşioru // Mediul Ambiant. — 2010. — Nr 2. — P. 8-12. — Bibliogr.: 19 tit.

18. Ursu, Andrei. Solurile rezervaţiei „Codrii” / Andrei Ursu, Ecaterina Barcari ; Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii”, Inst. de Ecologie şi Geografie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Lab. de Geografie şi Evoluţie a Solurilor. — Ch. ; Lozova : S. n., 2011. — 82 p. — Bibliogr.: p. 69-70 (29 tit.). — ISBN 978-9975-62-283-7. — M464 / U-84

19. Waring, Richard H. Forest ecosystem : analysis at multiple scales / Richard H. Waring, Steven W. Running. — 3rd ed. — Amsterdam : Elsevier, 2007. — 420 p. — Bibliogr.: p. 347-408. — ISBN 978-0-12-570605-8. — 634.94 / W-26

20.    —  / , , , ; Agenţia „Moldsilva”. — Ch. : Ştiinţa, 2010. — 92 p. — Bibliogr.: p. 74- 75 (36 tit). — ISBN 978-9975-67-660-1. — M465.7 / -792

Lincuri utile:


Agenţia „Moldsilva” http://www.moldsilva.gov.md/

Arii protejate din Rep. Moldova http://www.iatp.md/arii/text/paduri.htm

Codul silvic http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740

Vegetaţia pădurilor Rep. Moldova (harta) http://www.icas.com.md/index.files/harta_M.jpg

WWF-Forests http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/forests/index.htmlBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in