Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Guţul, Lidia

Un destin trăit prin carte: Lidia Guţul
(20 februarie 1932– 17 mai 2001)

Lidia GUŢUL s-a născut la 20 februarie 1932, în satul Constantinovca, raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina.


Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

Acasa  Despre bibliotecă  Regulament utilizare

Regulament utilizare


  Regulamentul

  de utilizare a colecţiilor

  Bibliotecii Ştiinţifice Centrale «A.Lupan» a

  Academiei de Ştiinţe a Moldovei

  1. Dreptul de a se folosi de serviciile bibliotecii se acordă tuturor colaboratorilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, colaboratorilor ştiinţifici, specialiştilor şi doctoranzilor altor instituţii ştiinţifice, precum şi ai instituţiilor de învăţământ superior.

  2. Deservirea utilizatorilor se efectuiază:

  • Prin consultarea materililor în sălile de lectură comune şi de profil;
  • Prin împrumutul în afara bibliotecii la domiciliu sau locul de muncă
  • Prin împrumutul interbibliotrecar şi internaţional

  3. La recepţionarea literaturii solicitate utilizatorul trebuie să se încredinţeze de starea ei, iar atunci când descoperă anumite defecte (pagini lipsite ş.a) înştiinţează lucrătorii bibliotecii despre aceastea, în caz contrar el poartă răspundere de toate defectele descoperite la restituirea literaturii de care s-a folosit.

  4. În timpul consultării materialului documentar nu este permis de a fotografia desenele, picturile şi hărţile. Se interzice de a face sublinieri în text sau alte semene, a îndoi paginile cărţilor.

  5. Biblioteca poate solicita beneficiarului, când este necesar, să restituie înainte de termen publicaţiile înprumutate.

  6. Nerestituirea în termen sau pierderea materialelor împrumutate atrage după sine răspunderea disciplinară materială sau penală, după caz, conform dispoziţiilor legale, dar utilizatorul în acest caz perde dreptul de a mai împrumuta publicaţii şi este obligat să procure aceleaşi ediţii sau altele similare, în caz contrar — să plătească costul xerocopiei.

  7. Este strict interzisă intrarea cititorilor în localul bibliotecii în paltoane, pardesie, cu ghenţi, serviete, sacoşe, mape, cărţi personale şi altele.

  8. Beneficiari sunt obligaţi să păstreze ordinea şi liniştea în bibliotecă. Nu sînt permise plimbările, convorbirile şi discuţiile în grup, răsfoirea zgomotoasă a publicaţiilor, şi lăsarea documentelor pe masă.

  1. Înscrierea beneficiarilor se face:

  a) a colaboratorilor Academiei — pe baza legitimaţiei;

  b) a colaboratorilor ştiinţifici din afara Academiei, doctoranzilor — la prezentarea buletinului de identitate şi permisiunii Prezidiului Academiei de Ştiinţe, conform cererii depuse şi vizate de administraţia biblioteci.

  1. În sala de lectură se permite de a consulta orice publicaţie şi într-un număr nelimitat, dar se comandă de o singură dată numai 5 unităţi de carţi, un set complet anual de periodice. Iar la eliminarea publicaţiilor spre consultare beneficiarul va completa citeţ datele înscrise în buletinul de cerere. Beneficiarul are dreptul să primească alte publicaţii numai pe măsura restituirii materilalelor împrumutate.

  2. Publicaţiile înprumutate la sala de lectură se restitiuie în aceeaşi zi.

  3. Literatura comandată de beneficiari se păstrează în decurs de o săptămână; după exprimarea acestui termen se predă la depozit.

  4. Nu se permite de a aduce cu sine în sala de lectură publicaţiile primite prin împumutul individual la domiciliu.

  2. Norme pentru împrumutul publicaţiilor în afara bibliotecii

  1. Dreptul de a se folosi de împrumutul materialelor documentare în afara biblioteciii se acordă numai colaboratorilor Academiei pe baza legitimaţiei şi buletinului de identitate în drept până la 5 unităţi. Cărţile într-un singur exemplar, publicaţiile de referinţă, ediţiile rare şi de valoare nu se înprumută în afara bibliotecii.

  2. În afara bibliotecii publicaţiile se împrumută pe un termen de o lună.

  3. Dacă utilizatorul reţine literatura mai mult de termenul fixat,dreptul de a se folosi de împrumut în afara bibliotecii se suspendează.

  4. Colaboratorii care pleacă în deplasări ştiinţifice şi expediţii pe un termen mai mare de o lună, în concedii sau la doctorat cu destinaţie speciale sunt obligaţi să restitue bibliotecii în prealabil materialul documentar înprumutat.

  5. Toţi utilizatorii bibliotecii sunt obligaţi să treacă reînregistrarea în ordinea şi termenele stabilite. În caz de nerespectare a regulei sunt lipsiţi de dreptul de a se folosi de serviciile bibliotecii.

  3. Norme pentru consultarea materialului documentar în sala de lectură a sectorului cartea rară

  1. Sectorul carte rară păstrează ediţii rare şi de unicat, manuscrise şi documente care prezintă interes ştiinţific, cultural şi istoric. Ediţiile rare şi de unicat, precum şi manuscrisele nu pot fi împrumutate în afara bibliotecii.

  2. Executarea copiilor sau microfilmilor de pe ediţiile rare care se păstrează în fondul sectorului se permite numai la cererea beneficiarului, autorizată de directorul bibliotecii sau directorul adjunct. Copiile se fac numai în prezenţa bibliotecarului sectorului cartea rară.

  3. După consultarea materialelor documentare cititorul îl înapoiază bibliotecarului de serviciu al sectorului avâd grijă de starea lui.

  4. În sala de lectură a sectorului, beneficiarul lucrează numai cu literatură din fondul sectorului.

  4. Norme pentru consultarea materialului documentar în sălile de referinţe

  1. În sălile de referinţă beneficiarii au dreptul:

  a) Să consulte sursele bibliografice necerare pentru depistarea informaţiei la o temă, să beneficieze de consultaţiile bibliografului cu privire la utilizarea acestor surse.

  b) Să primească răspuns la toate tipurile de referinţe orale, precum şi consultaţii cu privire la utilizarea aparatului de referinţă a bibliotecii.

  c) Să ia cunoştină de expoziţiile achiziţiilor noi şi expoziţiile tematice.

  d) Să primească consultaţii cu privire la alcătuirea listelor bibliografice la lucrările ştiinţifice şi prezentarea trimiterilor.

  e) Nu se satisfac cerinţele legate de selectarea literaturii pentru doctorate şi alte lucrări de acest fel, îndeplinirea cărora necesită examinarea unui număr mare de surse şi cunoştinţe speciale în problemă.În aceste cazuri se acordă consultaţii în alegerea indicatorilor de referinţe bibliografiilor şi altor publicaţii pentru selectare de sinestătătoare.

  f) Referinţele bibliografice în scris se alcătueşte numai pentru instituţiile şi organizaţiile din republică, conform cererilor prezentate. Pentru alte ţări se îndeplineşte numai referinţele cu tematică naţională.

  g) Publicaţiile de referinţă e împrumută numai în sala de lectură

  h) Beneficiarii în sălile de referinţă lucrează numai cu literatură care se păstrează în aceste fonduri.

  i) După consultarea publicaţiilor expuse în fondul accesului liber utilizatorul este obligat să le plaseze la loc.

  5. Norme pentru înprumutul interbibliotecar

  1. Colaboratorii Academiei, în cazul când în Bibliteca Ştiinţifică Centarală lipseşte materialul documentar neceras, au dreptul să-l comande prin intermediul înprumutului interbibliotecar.

  2. Comanda prin înprumutul interbibliotecar trebuie să fie indeplinită cu respectarea regulilor de descriere bibliografică a publicaţiilor şi indicaţia sursei de unde a fost identificat titlul respectiv.

  3. Publicaţiile primite prin împrumutul interbibliotecar se pune la dispoziţie cititorul numai în sala de lectură

  4. Publicaţiile primite prin împrumutul interbibliotecar care prezintă valoare prin colecţiile bibliotecii sunt xerocopiate pentru colectarea lacunile fondului.

  5. Răspunderea materială pentru păstrarea publicaţiilor împrumutate o poartă biblioteca comandatoare, iar faţă de bibliotecă cititorul.

  6. Încălcarea regulamentului de faţă îl lipseşte pe cititor sau abonat de dreptul de a beneficia de acest serviciu.  Bibliografii

  Bibliografii

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download

  Buletine tematice

  Buletine tematice

  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
  Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
  Download
  Ştiinţa în Moldova
  Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
  Download

  Indice bibliografic tematic

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E - Bibliotecă

  E - Bibliotecă

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
  Detalii

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Detalii
  În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

  Infocentru

  Noutăți

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Detalii

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

  Articole

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

  Expoziții

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

  Despre bibliotecă

  Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Parteneri

  În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

  Recomandăm

  International Bookshop “Educational Centre”
  Camera Nationala a Cartii (CNC)
  Mesageria D&D
  Academia de Știinte a Moldovei
  Despre bibliotecă Infocentru
  Scurt istoric
  Structura bibliotecii
  Program de activitate al bibliotecii
  Adresa bibliotecii
  Statut
  Regulament
  Regulament utilizare
  Săli de lectură și de calculatoare
  Tur virtual al bibliotecii
  Donație bibliotecii
  Achiziții publice
  Fondul de rezervă și schimb
  Premii și mențiuni
  Funcții vacante
  Pagina ecologică  AȘM în Presă
  Noutăți
  BiblioDivertis

  Articole
  Anunțuri
  Întrebări frecvente (FAQ)
  Resurse Web
  Galeria foto
  Revista BiblioScientia
  Personalități marcante
  © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
  Academia de Științe a Republicii Moldova
  Creat in