The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Soltan, Petru

Mathematician, specialist in geometry and topology, full member of the ASM, professor.

Cimpoi, Mihai

Literary critic, historian of literature, researcher of literary works by Mihai Eminescu, culture expert, philosopher, full member of the ASM.

Home  Information resources  Ecology Page  Environmental Calendar  2011 International Year of Forests

2011 International Year of Forests

Adunarea Generală a ONU a declarat 2011 Anul Internaţional al Pădurilor http://www.un.org/en/events/iyof2011/, care a debutat oficial la 24 ianuarie la New York cu Forumul pentru Păduri. Tema principală a Anului — „Păduri pentru oameni” — este exprimată prin logo-ul http://www.un.org/en/events/iyof2011/IYF_Logo_form.pdf

Directorul general al Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN) http://www.iucn.org/, Julia Marton-Lefèvre a declarat „Aerul pe care-l respirăm, mâncarea, apa şi medicamentele de care avem nevoie pentru a supravieţui, diversitatea vieţii pe Pământ, clima care ne influenţează prezentul şi viitorul  toate depind de păduri”. IUCN oferă următoarele informaţii:

 • existenţa a 1,6 miliarde de oameni este direct legată de păduri;
 • 300 milioane de oameni trăiesc în păduri;
 • pădurile sunt habitatul a 80% biodiversităţii terestre;

pădurile acoperă 31% din suprafaţa terestră;

 • 30% din păduri sunt utilizate pentru nevoile economice;
 • 40% din oxigenul mondial este produs de păduri tropicale;
 • 25% din medicamentele moderne provin de la plante pădurilor tropicale.

Suprafaţa totală a fondului forestier al Republicii Moldova constituie 336,6 mii ha (<10 %), din care

66,5 mii ha, sau circa 18 % din fondul forestier al Moldovei constituie suprafaţa ariilor protejate.

Flora pădurilor Republicii Moldova include circa 860 specii de plante, fauna include 172 specii de vertebrate terestre şi aproximativ 9 mii de specii de insecte.

Date statistice mai detaliate pot fi descărcate aici: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Mediu/Resurse_naturale_2010.pdf

Planul de activităţi programate în anul 2011 pentru celebrarea Anului Internaţional al Pădurilor în Moldova poate fi consultat aici:

http://www.moldsilva.gov.md/file/Proiecte/Proiect_HG_anul_padurilor_07_02_2011.pdf

Ministerul Mediului al Republicii Moldova organizează Concursul de desen şi poezie „Arborele Anuluihttp://www.mediu.gov.md/md/adi/, consacrat celebrării Anului Internaţional al Pădurilor„. Lucrările sunt acceptate până la data de 1 septembrie 2011.

Referinţe bibliografice:


1. Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova : materialele conf. şt., 17-18 noiem. 2006 / Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”. — Ch. : CE UASM, 2006. — 293 p. — Bibliogr. la sfârşitul art. — ISBN 978-9975-9624-6-9.

2. Boaghie, Dionisie. Reconstrucţia ecologică a pădurilor : (Material didactic) / Dionisie Boaghie ; Univ. de Stat din Moldova. — Ch. : CEP USM, 2005. — 275 p. — Bibliogr.: p. 182-187. — ISBN 9975-70-574-X.

3. Carbon sequestration through afforestation : Experience of the Rep. Moldova / Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva” ; ed. : Masha Alexandrina Ageeva-Turovskaya ; transl. : Liliana Spitoc. — Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2009. — 19 p. — ISBN 978-9975-67-637-3. — M465.7 / C-21

4. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia „Plaiul fagului” : Rădenii Vechi / Petru Cuza, Nicolae Doniţă, Andrei Ursu [et al.] ; Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală de Stat „Plaiul Fagului”. — Ch. : Universul, 2009. — 176 p. — Bibliogr.: p. 171-176. — ISBN 978-9975-47-009-4.

5. Chiriac, Eugenia. Aspecte privind biodiversitatea pădurii „Izvoare”, raionul Făleşti / Eugenia Chiriac, Aliona Chaterinici // Învăţământul universitar din Republica Moldova la 80 de ani : materialele conf. şt. intern., 28-29 sept. 2010. — Ch., 2010. — Vol. 3 : Probleme actuale ale ştiinţelor biologice, chimice şi geografice. — P. 31-36.

6. Covali, Viorica. Diversitatea arboretelor a ariilor protejate forestiere din lunca Prutului de Mijloc / Viorica Covali // Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. — Ch., 2010. — Vol. 24 (2) : Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. — P. 273-279. — Bibliogr.: 18 tit.

7. Covali, V. Floristic and phytocoenotic biodiversity of Progăneşti forestry reservation / V. Covali // Noosfera : rev. şt. de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. — 2010. — Nr 4. — P. 70-72.

8. Culegere de legi şi acte normative [referitoare la gospodăria silvică] / alcăt. : N. Cojocaru ; Agenţia de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”, Inst. de Cercetări şi Amenajări Silvice Rep. Moldova. — Ch. : [ S. n.], 2004. — 306 p. — M225 / R-44

9. Deadwood as a surrogate for forest biodiversity: Meta-analysis of correlations between deadwood volume and species richness of saproxylic organisms : a review / Aurore Lassauce, Yoan Paillet, Hervé Jactel, Christophe Bouget // Ecological Indicators. — 2011. — Vol. 11, Nr 5. — P. 1027-1039. — www.oaresciences.org/

10. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier al Republicii Moldova : conf. şt. intern., 22 noiem. 2002 / Agenţia de Stat pentru Silvicultura „Moldsilva”. — Ch. : CE UASM, 2003. — 329 p. — ISBN 9975-946-89-5. — M465.7 / D-51

11. Galupa, Dumitru. Practicile agroforestiere în Moldova şi schimbarea climei / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc ; trad. în lb. engl. : Liliana Şpitoc ; Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”. — Ch. : Ştiinţa, 2008. — 96 p. — Bibliogr.: p. 94-95 (47 tit.). — ISBN 978-9975-67-438-6. — M465.7 / G-15

12. Legislaţia silvică a Republicii Moldova : Extrase din legi, Hotărîri de Guvern, Decizii ale Parlamentului ce au atribuţie la problemele FLEG, la drepturile şi obligaţiunile cetăţenilor privind protecţia mediului ambiant şi folosirea resurselor forestiere. — Ch. : S. n., 2011. — 212 p. — ISBN 978-9975-105-66-8.

13. National and global greenhouse gas dynamics of different forest management and wood use scenarios: a model-based assessment / Frank Werner, Ruedi Taverna, Peter Hofer [et al.] // Environmental Science and Policy. — 2010. — Vol. 13, Nr 1. — P. 72-85. — Bibliogr.: 58 tit. — www.oaresciences.org/

14. Palancean, Alexei. Dendrologie : (Asortimentul de arbori, arbuşti şi liane pentru împădurit şi spaţii verzi) / Alexei Palancean, Ion Comanici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). — Ch. : S. n., 2009. — 519 p. — ISBN 978-9975-78-727-7. — M465.7 / P-17

15. Rezervaţia „Codrii” : diversitatea biologică / Ştefan Manic, Andrei Negru, Tudor Cozari [et al.]; Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva”. — Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. — 92 p. — ISBN 978-9975-67-590-1. — M37 / P-50

16. Rezervaţia „Codrii” — 35 ani : materialele simpoz. jubiliar / com. şt. : Andrei Negru [et al.]. — Ch. : Divicam, 2006. — 108 p. — ISBN 978-9975-4007-1-8.

17. Roşioru, Ion. Răspândirea şi importanţa ecologică a comunităţilor epicorticale de trentepohlii în unele ecosisteme forestiere din Republica Moldova / Ion Roşioru // Mediul Ambiant. — 2010. — Nr 2. — P. 8-12. — Bibliogr.: 19 tit.

18. Ursu, Andrei. Solurile rezervaţiei „Codrii” / Andrei Ursu, Ecaterina Barcari ; Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii”, Inst. de Ecologie şi Geografie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Lab. de Geografie şi Evoluţie a Solurilor. — Ch. ; Lozova : S. n., 2011. — 82 p. — Bibliogr.: p. 69-70 (29 tit.). — ISBN 978-9975-62-283-7. — M464 / U-84

19. Waring, Richard H. Forest ecosystem : analysis at multiple scales / Richard H. Waring, Steven W. Running. — 3rd ed. — Amsterdam : Elsevier, 2007. — 420 p. — Bibliogr.: p. 347-408. — ISBN 978-0-12-570605-8. — 634.94 / W-26

20.    —  / , , , ; Agenţia „Moldsilva”. — Ch. : Ştiinţa, 2010. — 92 p. — Bibliogr.: p. 74- 75 (36 tit). — ISBN 978-9975-67-660-1. — M465.7 / -792

Lincuri utile:


Agenţia „Moldsilva” http://www.moldsilva.gov.md/

Arii protejate din Rep. Moldova http://www.iatp.md/arii/text/paduri.htm

Codul silvic http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740

Vegetaţia pădurilor Rep. Moldova (harta) http://www.icas.com.md/index.files/harta_M.jpg

WWF-Forests http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/forests/index.htmlBibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Academia de Știinte a Moldovei
National Book Chamber
Mesageria D&D
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in