The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Outstanding Persons


Goma, Paul

Romanian writer, anticommunist, dissident.

Doga, Eugen

Composer, Peoples Artist of the USSR, full member of the ASM.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Guceac Ion

Guceac Ion

Data şi locul naşterii:

Ion Guceac s-a născut la 26 martie în comuna Văscăuţi, raionul Floreşti;

Studii:

1970-1978 — a finisat şcoala din localitatea natală;

1978-1982 — a studiat la Tehnicumul de autodrumuri din mun. Chişinău;

1984-1989 — a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept;

1992-1996 — studii de doctorat la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", oraşul Bucureşti, România;

Experienţa profesională:

1990-1991 — şef Secţie contracte şi drept, Asociaţia ,,ASCOM" mun. Chişinău;

1991-2002 — lector superior, şef de catedră, decan, prim-locţiitor al comandantului pentru studii, Academia de Poliţie ,,Ştefan cel Mare" municipiul Chişinău, Republica Moldova;

2003-2008 — profesor universitar, Facultatea de drept, USM;

2004-prezent — membru al colegiului de redacţie la publicaţia ştiinţifico-practică "Revista Naţională de Drept"şi la Revista de Ştiinţă, Inovare şi Artă ,,Akademos„;

2008 — şef Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe a Moldovei;

2009 — secretar ştiinţific general, Academia de Ştiinţe a Moldovei;

Premii şi distincţii:

2001 — Medalia de gradul II „Pentru dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi educaţiei”, Ministerul de Interne din Ucraina;

2006 — Medalia „Universitatea de Stat din Moldova” cu prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM.

Bibliografie selectivă:

Monografii:

Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu [et al.] ; coord. şi red. şt. : Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. — Ch. : CEP USM, 2010. — 368 p. — ISBN 978-9975-71-054-1.

Costachi, Gheorghe. Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de drept / Gheorghe Costachi, Ion Guceac ; Inst. de Filozofie, Sociologie şi Drept al Acad. de Şt. a Moldovei. — Ch. : S. n., 2003. — 342 p. — ISBN 9975-78-229-9.

Guceac, Ion. Curs elementar de drept constituţional. Vol. I / Ion Guceac. — Ch. : S. n., 2001. — 275 p. — ISBN 9975-930-26-3.

Guceac, Ion. Curs elementar de drept constituţional. Vol. II / Ion Guceac. — Ch. : S. n., 2004. — 494 p. — ISBN 9975-70-399-2.

Guceac, Ion. Drept electoral / Ion Guceac. — Ch. : Tip. Centrală, 2005. — 266 p. — ISBN 9975-78-363-5.

Guceac Ion. Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat în condiţiile societăţii civile contemporane / Ion Guceac, Marian Foca. — Constanţa : Ex Ponto, 2011. — 312 p. — ISBN 978-606-598-076-1.

Guceac, Ion. Drepturile omului pe înţelesul tuturor : dicţionar juridic / Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Inst. de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. — Ch. : Ştiinţa, 2010. — 160 p. — ISBN 978-9975-67-742-4.

Guceac, Ion. Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova / Ion Guceac. — Ch. : S. n., 2000. — 373 p. — ISBN 9975-930-04-2.

Guceac, Ion. Statul şi poliţia / Ion Guceac. — Ch. : Cartier, 1997. —110 p. — ISBN 9975-949-07-X.

Articole:

Balmuş, Victor. Diversitatea formelor de organizare a poliţiei: istorie şi contemporaneitate / Victor Balmuş, Ion Guceac // Legea şi viaţa. — 1999. — Nr 7. — P. 17-20.

Balmuş, Victor. Originea şi dimensiunea conceptului „Contract administrative”/ Victor Balmuş Ion Guceac // Revista Naţională de Drept. — 2008. — Nr 12. — P. 7-12 ; 2009. — Nr 1. — P. 2-10.

Guceac, Ion. Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică vizavi de priorităţile naţionale şi creşterea competitivităţii ştiinţei autohtone / Ion Guceac // Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova. — Ch., 2011. — P. 86-93.

Guceac, Ion. Apariţia şi evoluţia istorică a controlului de constutuţionalitate a legilor în diverse sisteme constituţionale / Ion Guceac // Legea şi viaţa. — 2003. — Nr 3. — P. 19-23.

Guceac, Ion. Bazele metodice şi direcţiile principale ale activităţii analitice în organele afacerilor interne / Ion Guceac, Valeriu Cerba // Problemele actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii : Anuar. Şt., ed. a 8-a. — Ch., 2008. — P. 16-24.

Guceac, Ion. Câteva consideraţii cu privire la conceptul organului de stat şi caracteristicile acestuia / Ion Guceac, Radu Cotici // Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste. — Ch., 2007. — P. 163-168

Guceac, Ion. Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova / Ion Guceac // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. — 2009. — Nr 1 (12). — P. 10-14.

Guceac, Ion. Constituţionalismul contemporan şi problema revizuirii constituţiei / Ion Guceac // Revista Naţională de Drept. — 2004. — Nr 9. — P. 2-10.

Guceac, Ion. Democraţia ca condiţie sine qua non a respectării drepturilor omului / Ion Guceac, Marin Domente // Revista Naţională de Drept. — 2006. — Nr 12. — P. 58-61.

Guceac, Ion. Diplomaţia publică — componenta indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării / Ion Guceac, Sergiu Porcescu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. — 2010. — Nr 1 (16). — P. 6-10.

Guceac, Ion. Dreptul la apă — un nou drept fundamental al omului / Ion Guceac // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. — 2010. — Nr 3 (18). — P. 39-45.

Guceac, Ion. Dreptul la viaţă şi fenomenul morţii cerebrale / Ion Guceac // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. — 2010. — Nr 4 (19). — P. 78-85.

Guceac, Ion. Edificarea unei societăţi democratice în condiţiile constituţionalismului contemporan / Ion Guceac, Marin Domente // Revista Naţională de Drept. — 2006. — Nr 12. — P. 19-21

Guceac, Ion. Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte istorice / Ion Guceac // Revista Naţională de Drept. — 2007. — Nr 7. — P. 24-26.

Guceac, Ion. Factori care influenţează activitatea organelor afacerilor interne / Ion Guceac, Valeriu Cerba // Legea şi viaţa. — 2008. — Nr 4. — P. 34-39.

Guceac, Ion. Forme şi condiţii de exercitare a democraţiei în statul de drept / Ion Guceac // Revista Naţională de Drept. — 2003. — Nr 10. — P. 45-48.

Guceac, Ion. Garantarea libertăţii în constituţie / Ion Guceac // Valorile constituţionale — factori ai stabilităţii regimului democratic. — Ch., 2009. — P. 210-214.

Guceac, Ion. Integrarea europeană şi redimensionarea destinaţiei sociale a poliţiei din Republica Moldova / Ion Guceac // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene. — Ch., 2007. — P. 11-14.

Guceac, Ion. Legea-cadru a Consiliului Europei privind protecţia mediului şi legislaţia ecologică a Republicii Moldova: tendinţe şi posibilităţi de dezvoltare concordată / Ion Guceac, Victor Ursu // Poliţia şi valorile general umane în contextul integrării europene. — Ch., 2007. — P. 15-21.

Guceac, Ion. Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale / Ion Guceac // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. — 2011. — Nr 2 (21). — P. 42-46.

Guceac, Ion. Necesitatea adoptării codului ecologic al Republicii Moldova în contextul integrării europene / Ion Guceac, Victor Ursu // Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova. — Ch., 2007. — P. 125-127.

Guceac, Ion. Protecţia juridică a funcţionarilor de poliţie în contextul reglamentărilor internaţionale şi interne / Ion Guceac // Legea şi viaţa. — 1999. — Nr 8. — P. 27-29.

Guceac, Ion. Socializarea juridică a individului — condiţie indispensabilă pentru edificarea statului de drept în Republica Moldova / Ion Guceac // Justiţia Constituţională. — 2008. — Nr 3. — P. 10-13.

Guceac, Ion. Standardele internaţionale şi normativele / Ion Guceac // Revista Naţională de Drept. — 2007. — Nr 9. — P. 16-18.

Guceac, Ion. Supremaţia legii — principiu de direcţionare a activităţii poliţiei / Ion Guceac // Legea şi viaţa. — 1997. — Nr 8. — P. 12-13.

Guceac, Ion. Unele aspecte privind protecţia socială a persoanelor cu disabilităţi vizuale în Republica Moldova / Ion Guceac, Parascovia Munteanu // Revista de studii şi cercetări juridice. — 2007. — Nr 1/2. — P. 85-91.Usefull links:


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
 ðàçäåëå "Óñëóãè" âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîöåäóðîé çàêàçà îöèôðîâàííîé âåðñèè êíèãè, â ñëó÷àå åå îòñóòñòâèÿ â êàòàëîãå.

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
 ðàçäåëå "Óñëóãè" âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîöåäóðîé çàêàçà îöèôðîâàííîé âåðñèè êíèãè, â ñëó÷àå åå îòñóòñòâèÿ â êàòàëîãå.

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
 ðàçäåëå "Óñëóãè" âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîöåäóðîé çàêàçà îöèôðîâàííîé âåðñèè êíèãè, â ñëó÷àå åå îòñóòñòâèÿ â êàòàëîãå.

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
National Book Chamber
International Bookshop “Educational Centre”
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation
Àäðåñ
Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Creat in