The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Bodrug, Mihai

Doctor Habilitate in Biology.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Leonid Voloşciuc

Leonid Voloşciuc

Data şilocul naşterii:

02noiembrie 1952, însatul Micăuţi, raionul Strășeni;

Studii:

1969-1973 Colegiul Agricol, com. Ţaul, r. Donduşeni;

1973-1978 Facultatea Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova;

1978-1981 doctorand la Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Titluri ştiinţifice:

1973 diplomă deagronom;

1978 diplomă debiolog, învăţător debiologie şichimie;

1985 titlul dedr.înştiinţe biologice (Sankt-Peterburg);

1992 colaborator ştiinţific superior (Moscova);

2000 titlul dedr. hab.inştiinte biologice, specialitatea 06.01.11. Protecţia plantelor (Chişinău);

Activitatea demuncă şiexperienţa managerială:

1981-1986 lector laCatedra deGenetică, Facultatea deBiologie şiPedologie, Universitatea deStat din Moldova;

1986-1992 colaborator ştiinţific superior;

1992-1995 secretar ştiinţific al Institutului Unional de Cercetări Ştiințifice din Domeniul Metodelor Biologice de Protecție a Plantelor ;

1995-1998 şeful Laboratorului de Virusologie şi Bacteriologie;

1997-1999 director adjunct pe probleme ştiinţifice;

1999-2001 director adjunct pe probleme ştiinţifice şi şeful Laboratorului de Protecţie Microbiologică;

2001-2002 director interimar şi şef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică, Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor;

2002-2006 şef al Laboratorului de Protecţie Microbiologică, Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor;

2006 până înprezent director alInstitutului deProtecţie aPlantelor şiAgricultură Ecologică alAŞM.

Activitatea ştiinţifică şieditorială:

participant (permanent) înprocesul didactic alUniversităţii deStat din Moldova ;

participant (periodic) înprocesul didactic laUniversitatea Agrară deStat din Moldova ;

membru alcolegiilor deredacţie a3reviste ştiinţifice (Ştiinţa Agricolă, Mediul Ambiant şi /) ;

membru a3consilii naţionale (Consiliul Naţional pentru Soiurile Plantelor deCultură, Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică şiConsiliul Interdepartamental pentru Omologarea Mijloacelor deUzFitisanitar şialFertilizanţilor) ;

preşedinte alConsiliului Ştiinţific Specializat laspecialitatea 06.01.11. Protecţia Plantelor şimembru a2seminare deprofil (06.01.11. Protecţia Plantelor şi03.00.09Entomologie) ;

Distincţii, titluri onorifice:

2004 medalia D.Verderevschi ;

2009 premiul AŞM ; medalia jubiliară 60de ani aiAȘM ; diploma Meritul academic ;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Cod debune practici agricole / elab. : S.Andrieş, B. Boincean, Gh. Jigău, M.Batcu, D. Galupa, L.Voloşciuc ; red.şt. : Gheorghe Duca ; Min. Agriculturii şiIndustriei Alimentare, Min. Ecologiei şiResurselor Naturale. Ch. : Mediul Ambiant, 2007. 108p. ISBN 9975-9774-5-6.

Voloşciuc, Leonid. Biotehnologia producerii şiaplicării preparatelor baculovirale înagricultura ecologică/ Leonid Voloşciuc ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deProtecţie şiAgricultură Ecologică. Ch. : Tipogr. Centrală, 2009. 234p. ISBN 978-9975-9774-5-6.

Voloşciuc, Leonid. Problemele ecologice înagricultură/ Leonid,Voloşciuc ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deProtecţie aPlantelor şiAgricultură Ecologică. Ch. : Bons Offices, 2009. 264p. ISBN 978-9975-80-304-5.

Articole

Agricultura şiindustria alimentară/ S. Florea, L.Nicul, V. Crîşmaru, L.Voloşciuc [etal.] // Starea mediului înRepublica Moldova în2007-2010 : (Raport Naţional). Ch., 2011. P. 46-50.

Biological and ecological peculiarities ofbean weevil (Acanthoscelides obtectus Say.) abasis asanalternative host for breeding ofoviparasite Uscana senex G./ L. Voloşciuc, V.Bradovschi, N. Bradovschi [etal.] // Studii şicercetări ştiinţifice. Ser. Biologie. Bacău, 2010. P. 5-7.

Chiriac, Natalia. Restabilirea landşaftului prin replantarea solurilor erodate/ Natalia Chiriac, Gheorghe Jigău, Leonid Voloşciuc // Mediul Ambiant. 2007. Nr2 (32). P. 16-24.

Gavriliţa, L.Reducerea densităţii complexului debuhe cuentomofagul Trichogramma evanescens Westw.laculturile legumicole/ L. Gavriliţa, L.Voloşciuc // Ştiinţa Agricolă. 2009. Nr2. P. 39-43.

Influence ofbiotic factors inthe efficiency ofreproduction and use ofbeneficial insects for usage ingreenhouses/ A.M. Neamtzu, L.Voloşciuc, V.Shleahtitchi [etal.] // 頗 . , 2010. .6. P. 352-354.

Influence ofplant growth-promoting rhizobacteria onnematode community and root-knot nematode Meloidogyne incognita under greenhouse conditions/ L. Poiras, NLemanova, E.Iurcu-Straistraru, N.Poiras, L. Voloschuk, I.Toderas // . . . 2012. Nr41. P. 238-242.

Nicolaescu, O.Rolul preparatelor virale înmenţinerea densităţii populaţiilor deLymantria dispar L./ O. Nicolaescu, L.Voloşciuc // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2010. Vol.24. P. 471-476.

Nicolaescu, O.Studiu privind testarea unor preparate microbiologice virale peLymantria dispar L./ O. Nicolaescu, L.Voloşciuc // . . . 2009. Nr40. P. 192-194.

Niculaescu, O.Specificitatea baculovirusurilor asupra larvelor deLymantria dispar L./ O. Niculaescu, L.Voloşciuc // Aspecte ştiinţifico-practice adezvoltării durabile asectorului forestier din Republica Moldova. Ch., 2006. P. 156-160.

Reomologarea preparatelor biologice deprotecţie aplantelor pentru agricultura ecologică/ L. Voloşciuc, I.Popuşoi, A. Nicolaev [etal.] // . . . 2012. Nr41. P. 39-45.

Stingaci, Aurelia. The application ofecological plant protection product inasustainable agriculture/ Aurelia Stingaci, Leonid Voloşciuc // Conservation ofplant diversity = Conservarea diversităţii plantelor. Ch., 2012. P. 380-388.

Viermele vestic alrădăcinilor deporumb Diabrotica virgifera, virgifera LeConte/ V. Voineac, B.Covaliov L. Voloşciuc [etal.] ; Inst. Protecţia Plantelor şiagricultură Ecologică. Ch. : Chişinău-Prim, 2008. 21p. ISBN 978-9975-9684-7-8.

Voloşciuc, Leonid. Agricultura ecologică onecesitate vitală pentru Moldova / Leonid Voloşciuc // FinConsultant. 2007. Nr6. P. 48-53.

Voloşciuc, Leonid. IPPAE între istorie şiperspective/ Leonid Voloşciuc // . . . 2009. Nr40. P. 30-36.

Voloşciuc, Leonid. Problemele identificării şiameliorării baculovirusurilor / Leonid Voloşciuc // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2010. Nr1 (310). P. 96-106. http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/buletin%20nr%201%202010.pdf

Voloşciuc, Leonid. Promovarea strategiei tehnologice şidecercetare aagriculturii ecologice / Leonid Voloşciuc // Ştiinţa Agricolă. 2008. Nr2. P. 26-29. http://stiintaagricola.md/files/2_2008.pdf

Voloşciuc, Leonid. Protecţia biologică aplantelor baza dezvoltării durabile aecosistemelor antropizate / L. Voloşciuc // Protecţia integrată aculturilor decîmp. Bălţi, 2009. P. 128-132.

Voloşciuc, Leonid. Protecţia plantelor : probleme şiperspective / Leonid Voloşciuc // Ştiinţa Agricolă. 2009. Nr1. P. 33-38. http://stiintaagricola.md/files/1_2009.pdf

Voloşciuc, Leonid. Rolul ştiinţei şiinovării înrealizarea strategiei dedezvoltare aagriculturii / Leonid Voloşciuc // Akademos. 2009. Nr3 (14). P. 74-76. http://www.clima.md/files/CercetareSC/Publicatii/Academos%20nr%203%202009.pdf

Voloşciuc, Leonid. Schimbarea climei şiprotecţia plantelor/ Leonid Voloşciuc, Veronica Josu // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2010. Vol.24. P. 303-309.

Voloşciuc, Leonid. Solul cale şimijloc deasanare astării fitosanitare înagricultura ecologică/ Leonid Voloşciuc, Veronica. Josu // Pedologia modernă îndezvoltarea agriculturii ecologice. Ch., 2006. Part.2. P. 167-171.

Voloşciuc, Leonid. Soluţionarea problemelor fitosanitare înpromovarea agriculturii ecologice/ Leonid Voloşciuc // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2007. Vol.15 (3). P. 226-230.

Voloşciuc, Leonid. Strategia educaţională modalitate eficientă depromovare aagriculturii ecologice/ L. Voloşciuc, D.Bratco, Iu. Senic // FinConsultant. 2012. Nr6. P. 53-55.

Voloşciuc, Leonid. Strategia tehnologică şidecercetare baza succesului înpromovarea agriculturii ecologice / Leonid Voloşciuc // FinConsultant. 2008. Nr4. P. 28-33.

Voloşciuc, Leonid. Virin-Hs-p- preparat ecologic încombaterea Helicoverpa armigera generaţia I-II în legumicultură/ Leonid Voloşciuc, P.Zavtoni // Lucrărişt.aUniv. Agrare deStat din Moldova. Ch., 2010. Vol.24. P. 383-387.

Voloşciuc, Leonid. Vulnerabilitatea culturilor agricole laorganismele dăunătoare încondiţiile schimbării climei/ Leonid Voloşciuc, Veronica Josu // Transfer deinovaţii înactivităţile agricole încontextul schimbării climei şidezvoltării durabile. Ch., 2009. . 321-330.

Voloşciuc, Leonid. Utilizarea imunităţii plantelor şiagriculturii ecologice cale sigură deoptimizare afuncţionării agroecosistemelor/ Leonid Voloşciuc // Managementul bazinului transfrontalier alfl. Nistru şiDirectiva-Cadru Apelor aUniunii Europene. Ch., 2008. P. 361-368.

Zavtoni, P.Preparate baculovirale încombaterea buhelor dăunătoare lamazăre/ P. Zavtoni, G.Roşca, L. Voloşciuc // . . . 2009. Nr40. P. 163-165.

, . / . , ., . [etal.] // . . . 2009. Nr40. P. 234-237.

, . (Acanthoscelides obtectus Say)/ . , ., . [etal.] // . . . 2009. Nr39. P. 36-41.

, . , / . , ., . [etal.] // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii/ Univ.deStat din Moldova. 2009. Nr1. P. 59-63.

, . / . , ., . [etal.] // . . . 2009. Nr40. P. 170-172.

, . ࠗ / // . . . 2008. Nr38. P. 31-35.

, . 頗 / // 頗 . , 2010. .6. . 38-40.

, . 頗 / , .. // Mediul mbiant. 2012. Nr1 (61). P. 31-37. http://www.mediu.gov.md/images/documente/publicatii/mediul_ambiant/ma161%20coperta.pdf

, . / // . . . 2007. Nr38. P. 69-76.

, . / .., .., .. // : I. , 2010. P. 205-211.

, . / // . , 2010. Nr3. . 79-80.

, . / // . , 2008. Nr9. . 10-14.

, . / // . , 2010. . 54-57.

, . 堗 / // . , 2009. Nr6. P. 15-17.

Diabrotica virgifera, virgifera LeConte/ . , ., . [etal.]. Ch. : Chişinău-Prim, 2008. 23p. ISBN 978-9975-9684-8-5.

/ . , ., . [etal.] // 頗 . , 2010. .6. P. 376-378.

, .. , / .. , .., .. // 頗 . , 2010. .6. . 481-484.

/ . , ., . [etal.] // Academicianul P.M. Zhukovskii 120 ani : culeg.deart.şt. Ch., 2008. P. 21-23

Personalia

http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=5143&m=14&new_language=0Usefull links:

http://ippae.asm.md/

http://ippae.asm.md/contacte.shtmlBibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru
National Book Chamber
Mesageria D&D
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in