The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Outstanding Persons


Ababii, Ion

Academician, doctor, conferențiar universitar.

Lazarenko, Boris

Academician, professor, specialist in electrospark machining of metals, Doctor Habilitate in Technical Sciences, founder of the electrical discharge machining method, author of more than 150 scientific works and 50 inventions.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Gutul Lidia

Gutul Lidia


Un destin trăit prin carte: Lidia Guţul
(20 februarie 1932– 17 mai 2001)

Lidia GUŢUL s-a născut la 20 februarie 1932, în satul Constantinovca, raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina. A absolvit şcoala medie din Sarata. Şi-a continuat studiile la Facultatea de istorie a Institutului Pedagogic «I. Creangă» din Chişinău (1955) şi la secţia de biblioteconomie şi filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1960). A urmat cursurile de formare profesională în cadrul Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. (1959). Specialist în domeniul biblioteconomiei şi bibliografiei.

A activat în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la început în calitate de bibliograf (1955), din 1964 director adjunct, iar în anii 1986—1995 a executat funcţia de director a acestei biblioteci. A contribuit personal la implementarea metodelor automatizate de lucru în biblioteca academică.

Lidia Guţul s-a afirmat ca autor şi redactor al unui şir de indexuri bibliografice. A publicat peste 30 de articole ce vizau susţinerea informaţională a cercetărilor ştiinţifice, istoria bibliografiei şi istoria cărţii.

Distincţii: Diploma de onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1972). Lucrător Emerit al culturii (1982). Medalia «Veteran al muncii». Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru editarea catalogului general «Cartea Moldovei», Vol. 1. (Chişinău: Ştiinţa, 1990). Insigna Ministerului Culturii.


Bibliografie selectivă:

Studiu:

1. Из истории академической библиотеки Молдавской ССР / А. Кидел, Л. Гуцул. — К., 1968. — 32 р.

Bibliografii:

2. Cartea Moldovei = Книга Молдовы: Catalog general: Sec. XVII-începutul sec. XX. — Ch.: Ştiinţa, 1990 — 1992.

Vol. 1. Ediţii vechi. Sec. XII- înc. sec XX / alcăt.: N. Matei, V. Farmagiu, L. Guţul,.... — Ch., 1990. — 252 p.

Vol. 2. Ediţii cu caractere chirilice (Sec. XIX- înc- sec. XX) / alcăt.: V. Farmagiu, N. Matei, L. Guţul,... — Ch., 1992. — 266 p.

3. Guţul, L. Revista «Octombrie» («Октябрь») 1931—1956: ind. bibliogr. / alcăt.: L. Guţul, A. Kidel; red. resp.: S. Cibotaru. — Ch., 1967. — 157 p.

4. Lingvistica sovietică moldovenească (1924—1974): ind. bibliogr. / alcăt.: L. Guţul, E. Roşcovan; red. şt.: V. Soloviov, red. bibliogr.: I. Şpac. — Ch.: Ştiinţa, 1975. — 272 p.

5. Гуцул, Л. Бибилиографический указатель работ сотрудников Академии наук Молдавской ССР (1959—1967 гг.): Вып. 3. Обществ. науки / Л. Гуцул, А. Кидел. — К., 1967. — 97 р.

6. Гуцул, Л. Молдавское советское языкознание (1924—1969 г. г.): библиогр. указ. / сост.: Л. Гуцул; науч. ред.: В. Соловьёв; ЦНБ АН МССР. — К., 1969. — 112 с.

7. Гуцул, Л. Работы сотрудников Института истории, языка и литературы (1944—1957): библиогр. указ. / Л. Гуцул, А. Кидель, А. Мадатов; под ред. И. Вартичана, А. Киделя. — М., 1955. — 93 р.

Articole:

8. Гуцул, Л. Из опыта Центральной научной библиотеки АН МССР / Л. Гуцул, В. Суклиян // Проблемы формирования и использования фондов литературы: сб. науч. тр. — К., 1976. — Р. 83—90.

9. Гуцул, Л. Информационное обеспечение ученых Академии наук МССР // Актуальные проблемы библиотековедения, библиографоведения и книговедения Советской Молдавии. — К., 1981. — Р. 40—41.

10. Гуцул, Л. К вопросу о составе старейших монастырских и советских библиотек Молдавии / Л. Гуцул, Р. Клейман // Из истории библиотечного дела и библиогрфии: сб. науч. тр. — М., 1978. — Р. 38—52.

11. Гуцул, Л. Комплектование фондов Центральной научной библиотеки АН МССР // Бибилиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и академий наук союзных республик: сб. науч. ст. — Москва, 1973. — Р. 5—13.

12. Гуцул, Л. Об эффективности использования читательских фондов Центральной научной библиотеки Академии наук МССР // Республиканская науч.-теорет. конф. «Актульные проблемы библиотековедения и библиографии Советской Молдавии»: тез. докл. — К., 1978. — Р. 24—27.

13. Гуцул, Л. Справочно-библиографический аппарат по краеведению в Цетральной научной библиотеке Молдавской Академии наук / Л. Гуцул, К. Слутул // Роль и место каталогов и картотек в библиотечно-библиографической работе библиотек АН СССР и АН союзных республик: сб. науч. тр. — М., 1976. — Р. 63—71.

14. Гуцул, Л. Справочно-библиографическое обслуживание ученых Академии наук Молдавской ССР в области общественных наук / Л. Гуцул, Р. Сербинова // Информатика и библиотековедение в Советской Молдавии. — К., 1978. — Р. 62—66.

Redactor:

15. Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация: библиографический указатель литературы по МССР (1965—1985)/ сост.: В. Паскал, Э. Педченко, В. Миргородская,...; библиогр. ред.: Л. Гуцул. — Кишинев: Штиинца, 1985. — 190 р.

16. Бибилиотековедение и история книги в Молдавии: сб. науч. тр. / редкол.: Л. Гуцул,...; АН МССР. ЦНБ. — Кишинев: Штиинца, 1988. — 164 р.

17. Животный мир Молдавии: библиографический указатель литературы (1800—1917) / библиогр. ред.: Л. Гуцул. — Кишинев: Штиинца, 1975. — 267 р.

18. Миргородская В. Известия Академии наук Молдавской ССР: библиографический указатель (1958—1985) / сост.: В. Миргородская, Е. Пожога; отв. ред.: Б. Матиенко; библиогр. ред.: Л. Гуцул. — Кишинев: Штиинца, 1988. — 468 р.

Referinţe critice:

19. Corotenco, Elena.Lidia Guţul — o viaţă trăită între cărţi // Biblioteca academică 1928—2003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări) / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. — Ch., 2003. — P. 134—136.

20. Gheorghiţă, E.Omul din împărăţia cărţilor // Patrimoniu: almanahul bibliofililor din Moldova: Vol. 2. — Ch., 1988. — P. 52—57.

21. Madan, Ion.Guţul Lidia // Madan Ion. Biblioteconomia şi bibliografia Moldovei: profesori şi discipoli. — Ch., 2000. — P. 78—80.

22. Madan, Ion. Lidia Guţul (1932—2001) // Calendar naţional ’ 2002. — Ch., 2002. — P. 73—74.

Мадан, Ион.Лидия Гуцул // Мадан, Ион. Книга, библиотечное дело, библиография Молдавии: библиогр. указ. — К., 1984. — Р. 64—65.


Usefull links:
http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/5/2007_09.pdf
http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/5/2007_02.pdf


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
International Bookshop “Educational Centre”
Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation
Адрес
Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Creat in