The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Outstanding Persons


Teleuţă, Alexandru

dr. în ştiinţe agricole, conf. univ.

Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2013).

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Ursu Andrei

Ursu Andrei

Data şi locul naşterii:

Născut la 20 decembrie 1929 în localitatea Străşeni;

Studii:
1937 — 1942 — a studiat la şcoala primară, Străşeni;
1943- 1944 —liceul „B.P. Haşdeu” Chişinău;
1945 — 1946 —clasele VII — VIII Străşeni;
1946 — 1948 —şcoala medie de băieţi nr. 4 Chişinău;
1948 — 1953 —a absolvit Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Chişinău;
1953 — 1986 —a activat în Institutul de Pedologie şi Agrochimie " N. Dimo„;
Activitatea didactică şi ştiinţifică:
1953 — 1954 —laborant;
1954 — 1958 —cercetător ştiinţific inferior;
1958 — 1966 —cercetător ştiinţific superior;
1966 — 1983 —director adjunct pentru probleme de ştiinţă;
1983 — 1986 —director al institutului. Concomitent deţine funcţia de director general al A.Ş.P. „Fertilitatea”
1979 — a susţinut teza de doctor habilitat în biologie ( Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova )
1990 profesor universitar (Moscova, Comisia Unională de Atestare);
1978 — 1983; 1993 — 2004 a ţinut prelegeri la Universitatea de Stat din Moldova;
1986 — îşi începe activitatea în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
1986 — 2000— membru a Prezidiului A. Ş. M.;
1986- 1990 —academician coordonator interimar ;
1990- 2000 —academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice şi Chimie; 1991 — şef al Laboratorului de geografie şi evoluţie al solurilor al Institutului de Geografie al A.Ş.M.
Premii şi distincţii:
Pentru merite ştiinţifice şi în activitatea organizatorică academicianul a fost distins cu titlu onorific de „Om emerit ”, ordinul „Gloria muncii ”, medaliile „Pentru Vitejie în Muncă” „Dimitrie Cantemir” " ×åñòü. Ñëàâà. Òðóä" de gr. IV (Ucraina), este laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova şi al Premiului „V. R. Wiliams”.
1994 — membru de onoare al Acedemiei Agrare şi Silvice „I. Ionescu-Şişeşti”, România;
1994 — membru de onoare al Societăţii Naţionale a României de Ştiinţa Solului;
1996 — Preşedintele al Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţa Solului;
2000 — membru de onoare al Societăţii Pedologilor din Rusia " V. Dokuceaev„;
2006- membru de onoare al Societăţii Pedologilor şi Agrochimiştilor din Ucraina;

Realizări :
1951 — 1952 cercetează solurile părţii sud — vestice şi dovedeşte lipsa pe teritoriul Moldovei a solurilor castanii;
1954 — 1960 alcătuieşte hărţile raioanelor administrative Taraclia, Baimaclia, Leova, Soroca, Floreşti etc;
1956 — 1957 cercetează solurile Platoului de Nord şi argumentează legitatea altitudinală a răspîndirii solurilor;
1958- 1959 cercetează solurile pe Dealurile Tigheciului şi stabileşte prezenţa solurilor cenuşii în Cîmpia de sud;
1960-1964 efectuiază raionarea agropedologică a Republicii Moldova;
1964 — 1970 participă la alcătuirea hărţilor pedologice a ţării la scara 1: 750000 şi 1:200000;
1965 — 1970 efectuiază cercetări pedoecologice, stabileşte pretabilitatea solurilor pentru diferite culturi pomicole, criteriile admisibile a factorilor limitativi, elaborează recomandări pentru aprecierea pretabilităţii solurilor;
1970 — 1990 efectuează cercetarea multilaterală a solurilor transformate tehnogenetic; stabileşte particularităţile lor, legităţile formării, gruparea pedoecologică şi elaborează o metodă originală de cartografiere;
1970 — 1973 creează Muzeul Pedologic în cadrul Institutului de Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”;
1975 — 1980 argumentează metoda selectivă şi efectuează microraionarea pedoecologică a Moldovei;
1984 — 1988 participă la pregătirea şi organizează editarea monografiei în 3 volume „Solurile Moldovei” şi „Atlasul solurilor Moldovei ”;
1986 — 1995 cercetează variabilitatea transformării tehnogenetice şi starea actuală a învelişului de sol. Elaborează concepţia utilizării şi protejării solurilor;
1995 — 2000 elaborează şi argumentează un nou principiu de caracterizare şi diagnosticare a solurilor, bazat pe particularităţile orizonturilor genetice;
1997- elaborează noua clasificare a solurilor Moldovei la nivel taxonomic superior;
1995 — 2003 evidenţiază particularităţile regionale a legităţii altitudinale a răspîndirii solurilor;
2001 — 2003 argumentează strategia contemporană de utilizare şi protejare a solurilor ;
2002 — 2004 argumentează rolul polifuncţional al solului în ecologie şi economie;
2003 — argumentează principiul pedoecologic de consolidare a terenurilor agricole;
2003 — 2008 evindeţiază şi caracterizează un sol necunoscut la nivel de subtip;
2008 — evidenţiază un nou tip de sol;
2009 — finisează monografia „Solurile Moldovei ” şi „Harta Solurilor” la scara 1: 750000;
Academicianul este autor şi coautor a peste 450 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 cărţi, 28 broşuri, pliante şi recomandări, 29 de cărţi şi atlase;

Bibliografie selectivă:

Cărţi:
Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia „Plaiul fagului”: Rădenii Vechi / Petru Cuza, Nicolae Doniţă, Andrei Ursu [et al.] ; Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală de Stat „Plaiul fagului”. — Ch. : Universul, 2009. — 176 p. — ISBN 978-9975-47-009-4
Natura rezervaţiei „Plaiul Fagului” / sub red. Andrei Ursu. — Ch. : S. n., 2005. — 432 p.
Ursu, Andrei. Clasificarea solurilor Republicii Moldova / Andrei Ursu. Soc. Naţ. a Moldovei de Ştiinţa Solului. — Ed. a 2-a. — Chişinău, 2001. — 40 p.
Ursu, Andrei. Evoluţia nomenclaturii şi problema clasificării solurilor în pedologia contemporană: (material didactic) / Andrei Ursu ; Univ. de Stat din Moldova. Inst. de Ştiinţe Reale. — Chişinău, 1998 — 44 p.
Ursu, Andrei. Pământul — principala bogăţie naturală a Moldovei / Andrei Ursu ; Soc. Naţ. a Moldovei de Ştiinţa Solului. — Chişinău, 1999. — 52 p.
Ursu, Andrei. Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor / Andrei Ursu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Geografie. — Ch. : S. n., 2006. — 232 p. — ISBN 978-9975- 62-035-2.

Articole:
Calitatea solurilor ca element al potenţialului geoecologic al landşafturilor / A. Ursu, P. Vladimir, I. Marcov, Stela Curcubăt // Mediul Ambiant. — 2010. — Nr 3 (51). — P. 19-22.
Caracteristica
complexă a solurilor Republicii Moldova reflectată în banca de date / A.Ursu, P. Vladimir, A. Overcenco [et al.] // Mediul Ambiant. — 2008. — Nr 4 (40). — P. 1-8.
Caracteristica
potenţialului pedoecologic al landşafturilor Zonei Pădurilor Codrilor / A.Ursu, P. Vladimir, I. Marcov, Stela Curcubăt // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2010. — Nr 1 (310). — P. 135-143.
Complexul
de soluri hidro-halomorfe din Stepa Bălţilor / A. Ursu, P. Vladimir, I. Marcov [et al.] // Mediul Ambiant. — 2008. — Nr 5 (41). — P. 34-37.
Eroded
soils database / A. Ursu, A. Overcenco, P. Vladimir [et al.] // Analele şt. Ser. nouă. Geografie / Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi. — 2007. — T. LIII, suppl. Nr 13. — P. 115-122.
The
impact of usage on the soils of the Republic of Moldova / A. Ursu, P. Vladimir, I. Marcov [et al.] // Analele şt. Ser. nouă. Geografie / Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi. — 2007. — T. LIII, suppl. Nr 13. — P. 123-132.
Solurile
deluviale — consecinţe ale eroziunii / A. Ursu, A. Overcenco, I. Marcov, Vera Crupenicov // Mediul Ambiant. — 2005. — Nr 3(21). — P. 5-8.
Ursu, Andrei.
Activitatea pedogenetică a unor mamifere / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 6 (36). — P. 3-4.
Ursu, Andrei.
Baza mondială de referinţă a resurselor de sol / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 4 (34). — P. 43-44.
Ursu,
Andrei. Division into pedogeographic districts as taxonomical and territorial base for Geographycal Information Systems / Andrei Ursu // Analele şt. Ser. nouă. Geografie / Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi. — 2007. — T. LIII, suppl. Nr 13. — P. 97-100.
Ursu,
Andrei. Factori limitativi ai pretabilităţii solurilor / Andrei Ursu // Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova. Ch., 2008, vol. 16: Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor, p. 41-43.
Ursu,
Andrei. Fenomenul marginalităţii în geografia solurilor / Andrei Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2008. — Nr 1 (304). — P. 156-158. — Bibliogr. : 7 tit.
Ursu, Andrei. Formula diagnostică a solului / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2009. — Nr 2 (44). — P. 1-3.
Ursu,
Andrei. Formula diagnostică la baza clasificării solurilor / Andrei Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 1 (307). — P. 158-161.
Ursu,
Andrei. Măgura — fenomen geomorfologic şi peisagistic / A. Ursu, P. Vladimir, I. Marcov // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 3 (33). — P. 1-3. Ursu, Andrei. Morfologia, ecologia şi geografia bumbăcăriţei (Eriophorum latifolium) în Codrii Moldovei / A. Ursu, Ecaterina Barcari, N. Sturza, I. Marcov // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 5 (35). — P. 30-32.
Ursu,
Andrei. Pădurea Rădoaiei — o „oază” în Stepa Bălţilor / Andrei Ursu, Ion Marcov, Igor Kravciuc // Bul. şt. Ser. nouă. Ştiinţe ale naturii / Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. — 2006. — Nr 4 (17). — P. 30-36.
Ursu,
Andrei. Pedologia în Academia de Ştiinţe a Moldovei / Andrei Ursu // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2006. — Nr 1 (298). — P. 155-162.
Ursu,
Andrei. Posibilităţile diagnostice a muşuroaielor cârtiţelor / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2009. — Nr 5 (47). — P. 9-10.
Ursu,
Andrei. Potenţialul pedoecologic al raioanelor Silvostepei de Nord / A. Ursu, P. Vladimir, Stela Curcubăt // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 1 (307). — P. 147-152.
Ursu,
Andrei. Problema degradării solurilor / Andrei Ursu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. — 2008. — Nr 4 (11). — P. 63-65.
Ursu,
Andrei. Rezervaţii pedologice. Starea actuală / Andrei Ursu, Ion Marcov // Mediul Ambiant. — 2009. — Nr 3 (45). — P. 3-7.
Ursu,
Andrei. Rolul biocenozei în geneza cernoziomurilor / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2009. — Nr 1 (43). — P. 20-22.
Ursu,
Andrei. Rolul faunei în pedogeneză / Andrei Ursu // Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii animale : materialele conf. a VI-a a Zoologilor din Republica Moldova. — Chişinău, 2007. — P. 136-137. — Bibliogr. : 10 tit. — M36 / P-93.
Ursu, Andrei. Rolul solului în ecologie şi economie / Andrei Ursu // Protecţia solului: Lucrările Conf. Rep. şt. — practice, 7 apr. 2005. — Ch., 2005. — P. 77-86. — Bibliogr. : 21 tit. — M464 / P-93.
Ursu, Andrei. Soil of beech in the Kodry hills / Andrei Ursu // Analele şt. Ser. nouă. Geografie / Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi. — 2007. — T. LIII, suppl. Nr 13. — P. 31-36.
Ursu,
Andrei. Solul ca mediu vital al pedobionţilor / Andrei Ursu // Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii animale : materialele conf. a VI-a a Zoologilor din Republica Moldova. — Chişinău, 2007. — P. 134-136. — M36 / P-93.
Ursu, Andrei. Solul şi biocenoza / Andrei Ursu // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2005. — Nr 1 (296). — P. 161-167.
Ursu,
Andrei. Solurile Moldovei în baza mondială de referinţă a resurselor de sol / Andrei Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2007. — Nr 1 (301). — P. 170-173.
Ursu, Andrei.
Solurile pădurii Rădoaia / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2006. — Nr 4 (28). — P. 1-4.
Ursu,
Andrei. . Solurile vertice — fenomen pedogenetic intrazonal / Andrei Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2008. — Nr 1 (304). — P. 150-156.
Ursu, Andrei.
Specificul pedografic al dealului „Măgura” / A. Ursu, P. Vladimir, I. Marcov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2007. — Nr 1 (301). — P. 174-178.
Ursu,
Andrei. Toltrele Prutului Mijlociu. Prezentare pedogeografică / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2006. — Nr 3 (27). — P. 1-5.
Ursu,
Andrei. Turba şi solurile turboase în lunca Nistrului / A. Ursu, A. Overcenco, I. Marcov // Mediul Ambiant. — 2008. — Nr 6 (42). — P. 30-32.
Ursu,
Andrei. Variabilitatea texturală a solurilor cenuşii tipice / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2008. — Nr 3 (39). — P. 7-10.
Ursu,
Andrei. Vertisolurile şi solurile vertice / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. — 2008. — Nr 2 (38). — P. 1-5.

Personalia:
Furdui, Teodor. Academicianul Andrei Ursu — somitate în domeniul pedologiei : (la cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2009. — Nr 2 (308). — P. 150-154.
Furdui, Teodor.
Somitate în domeniul pedologiei : [acad. Andrei Ursu la 80 de ani] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos. — 2009. — Nr 4 (15). — P. 137-139.
Stasiev, Gr.
Celebru naturalist şi organizator al ştiinţei : [Andrei Ursu, acad., dr. în geografie, dr. habilitat în biologie] / Gr. Stasiev // Mediul Ambiant. — 2009. — Nr 5 (47). — P. 47-48.


Usefull links:


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
 ðàçäåëå "Óñëóãè" âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîöåäóðîé çàêàçà îöèôðîâàííîé âåðñèè êíèãè, â ñëó÷àå åå îòñóòñòâèÿ â êàòàëîãå.

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
 ðàçäåëå "Óñëóãè" âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîöåäóðîé çàêàçà îöèôðîâàííîé âåðñèè êíèãè, â ñëó÷àå åå îòñóòñòâèÿ â êàòàëîãå.

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
 ðàçäåëå "Óñëóãè" âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîöåäóðîé çàêàçà îöèôðîâàííîé âåðñèè êíèãè, â ñëó÷àå åå îòñóòñòâèÿ â êàòàëîãå.

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

Academia de Știinte a Moldovei
National Book Chamber
International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation
Àäðåñ
Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library “Andrei Lupan”
Academy of Sciences of Moldova
Creat in