The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Outstanding Persons


Ungureanu, Ion

Theater and film director, actor, statesman, political writer, Doctor Honoris Causa of the ASM.

Toderas, Ion

Academician, Doctor Habilitate in Biology, professor.

Home  Infocentre  Outstanding Persons  Gitsu Dumitru

Gitsu Dumitru

Data şilocul naşterii:

Născut la13ianuarie 1931în satul Drepcăuţi, raionul Briceni;

Studii:

1938-1946 Şcoala medie, satul Drepcăuţi;

1946-1949 Şcoala medie Nr. 2, Lipcani;

1949-1954 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Fizică şi Matematică; calificarea: fizician-experimentator ;

1956-1958 Doctorantura la Catedra de Fizică Generală a Institutului Pedagogic de Stat A. Herzen din Leningrad;

Experienţă managerială şiprofesională:

1954-1956 Lector la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, Catedra de Fizică;

1959-1961 Conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Fizica Generală;

1961-1962 Cercetător ştiinţific inferior; Laboratorul Semiconductoare al Institutului de Fizică şi Matematică al AŞM;

1962-1969 Cercetător ştiinţific superior; Institutul de Fizică Aplicată al AŞM;

1969-1974 Şef al Laboratorului Fizica Semimetalelor;

1974-1978 Director adjunct pentru probleme de ştiinţă; Institutul de Fizică Aplicată al AŞM;

1978-1984 Secretar Ştiinţific al Prezidului AŞM;

1984-1995 Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Matematice;

1986-1998 Redactor-şef al revistei Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Fizica şi Tehnica;

1995-2000 Director al Centrului Laboratorul Internaţional de Supraconductibilitate la temperaturi înalte şi Electronica Solidului;

2000-2005 Director al Biroului Specializat de Construcţie şi Tehnologie în Domeniul Electronicii Corpului Solid;

2006-2008 Director al Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM;

1993-2008 Membru al colegiului de redacţie al revistei internaţionale Journal of Thermoelectricity (Cernăuţi, Ucraina);

2003-2008 Membru alcolegiului deredacţie alrevistei Moldavian Journal ofthe Physical Sciences;

2003-2008 Membru al consiliul consultativ al revistei Fizica şi tehnologiile moderne;

Preşedinte alConsiliului ştiinţific deconferire agradelor ştiinţifice (spec. Fizica corpului solid şicristalografia) ;

Preşedinte alUniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova;
Membru alConsiliului alUniunii Internaţionale aAsociaţiilor Ştiinţifice şiInginerie;
Membru alAcademiei Internaţionale deTermoelectricitate (Cernăuţi, Ucraina);

Iniţiatorul organizării încadrul A.Ş.M. aBiroului Specializat deConstrucţie şiTehnologie îndomeniul Electronicii Corpului Solid (BSCT), Laboratorului Internaţional deSupraconductibilitate şiElectronică Solidului (LISES), Centrului deCercetare, Proiectare şiFabricare aTehnicii Medicale Tehmed, pebaza cărora înanul 2006a fost fondat Institutul deInginerie Electronică şiTehnologii Industriale.

Aria intereselor ştiinţifice:

Fizica şitehnologia semimetalelor şisemiconductorilor;
Fizica şitehnologia materialelor anizotropice;
Fizica sistemelor dedimensionalitate redusă;
Ingineria dispozitivelor electronice şiaechipamentelor medicale;

Titluri onorifice şiştiinţifice:

1962 Doctor înştiinţe fizico-matematice;

1974 Doctor habilitat înştiinţe fizico-matematice;

1976 Membru corespondent alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;
1979 Diplomă deOnoare aPrezidiului Sovietului Suprem alRSSM;

1984 Membru titular alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;
1987 Premiul deStat alRSS Moldovenească îndomeniul Ştiinţei şiTehnicii;
1990 Medalia Academicianul M.V. Keldiş ;
1996 Ordinul Republicii;

1998 Doctor Honoris Causa alUniversităţii din Oradea (România), alUniversităţii deStat A.Russo din Bălţi , alUniversităţii deStat din Tiraspol cusediul laChişinău;
Membru deonoare alAcademiei deCosmonautică K.E.Ţiolkovski (Moscova, Rusia)
Membru deonoare alAcademiei Internaţionale deTermoelectricitate (Cernăuţi, Ucraina)
2002 Premiul deOnoare alAcademiei Internaţionale deTermoelectricitate;

2005 OmEmerit înştiinţă;

2005 Steaua Savantului Academia Internaţională deEcologie şiSecuritate Vitală, Sankt Petersburg, Rusia)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Monografii

/ .. , .., .. , .. ; . . : ... . : Ştiinţa, 1983. 266p. Bibliogr.: p. 216-228 (347tit.).
, .. AIIIBVC2VI : ( , )/ .. , .., .. ; . : ... . : Ştiinţa, 1986. 306p. Bibliogr.: p. 293-303 (143tit.).

Articole

Quantum confinement and surface-state effects inbismuth nanowires : [Science and Technology ofNanotubes and Nanowires : proc.ofthe E-MRS Symp., Nice, France, 29May-2 June 2006] // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures/ T.E. Huber, A.Nikolaeva, D. Gitsu, L.Konopko, M.J. Graf // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2007. Vol.37, Nr1-2. P. 194-199. Bibliogr.: 18tit.
Thermoelectric properties ofBi andSb microwires athelium temperatures/ D.V. Gitsu, T.E.Huber, L.A. Konopko, A.A.Nikolaeva, N.F. Bondarchuk // Journal ofThermoelectricity. 2007. Nr.2. P. 54-60. Bibliogr.: 22tit.

- / .. , .., .. , .. // . 2007. Nr8-9. P. 47-61. Bibliogr.: 44tit.
Diameter-dependent thermopower ofbismuth nanowires/ A. Nikolaeva, T.E.Huber, D. Gitsu, L.Konopko // Physical Review B. 2008. Vol.77, Nr3. P. 035422/1-035422/10. Bibliogr.: 59tit.
Quantum interference ofsurface states inbismuth nanowires probed bythe Aharonov-Bohm oscillatory behavior ofthe magnetoresistance/ A. Nikolaeva, D.Gitsu, L. Konopko, M.J.Graf, T.E. Huber // Physical Review B. 2008. Vol.77, Nr7. P. 075332/1-075332/8. Bibliogr.: 37tit.
Role ofboundary roughness inthe electronic transport ofBi nanowires/ T.E. Huber, ANikolaeva., D.Gitsu, L. Konopko, M.J.Graf // Journal ofApplied Physics. 2008. Vol.104, Nr12. P. 123704/1-123704/9. Bibliogr.: 50tit.
Aharonov-Bohm oscillations insingle crystalBi nanowires /D.V.Gitsu, T.E. Huber, L.A.Konopko, A.A. Nikolaeva // Journal ofNanoelectronics and Optoelectronics. 2009. Vol.4, Nr1. P. 124-133. Bibliogr.: 59tit.
Berrys phase manifestation inAharonov-Bohm oscillations insingleBi nanowires : [25th Intern. Conf.onLow Temperature Physics, Amsterdam, 6-13 Aug. 2008] / D.V. Gitsu, T.E.Huber, L.A. Konopko, A.A.Nikolaeva // Journal ofPhysics: Conference Series. 2009. Vol.150. P. 022013/1-022013/4. Bibliogr.: 15tit.
Size effects inquantum single crystal bismuth wires inglass cover/ D.V. Gitsu, T.E.Huber, L.A. Konopko, A.A.Nikolaeva // Journal ofNanoelectronics and Optoelectronics. 2009. Vol.4, Nr1. P. 40-51. Bibliogr.: 61tit.

Personalia

Mînăscurtă, I.Această lume aesenţei spirituale // Tinerimea Moldovei. 1974. 4sept.
, . : [membru corespondent D.Ghiţu la50de ani delanaştere]/ . , . // Ştiinţa. 1981. 16ian.
Canţer, Valeriu. Pasiune şihărnicie încercetare : [acad. Dumitru Ghiţu] // Ştiinţa. 1996. Nr1.
15. Canţer, Valeriu. Profesionalism şidevotament: (schiţă deportret aacademicianului Dumitru Ghiţu ajuns laonorabila vârstă de65de ani)/ Valeriu Canţer, Ion Holban // Literatura şiarta. 1996. 1febr. P. 8.
Ghiţu, Dumitru // Academia deŞtiinţe aMoldovei-50. Ch., 1996. P. 106-107.
Dumitru Ghiţu
// Calendar Naţional, 2001. Ch., 2000. P. 21-23.
Munteanu, T.
Opasiune nobilă fizică : [acad. Dumitru Ghiţu la70de ani] // Capitala. 2001. 20ian. P. 9 ; Moldova Suverană. 2001. 16ian.
Dumitru Ghiţu // Calendar Naţional. Ch., 2006. P. 25.
Ghiţu, Dumitru // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei : Dicţionar, 1961-2006. Ch., 2006. P. 75-77.
Kapustin, Serghei.
Ştiinţa şisocietatea // Comunistul. 2006. 14iul. P. 15.
22. Onthe occasion ofthe 75th birthday ofacademician Dumitru Gitsu, doctor hability inphysics and mathematics, Moldova State Prize Laureat // Moldavian Journal ofthe Physical Sciences. 2006. Vol.5, Nr1. P. 128-130.
: (75- ) // . 2006. Nr1. P. 87-89.
Academicianul
Dumitru Ghiţu (13.01.1931-23.11.2008) : [înmemoriam] // Moldova Suverană. 2008. 25noiem. P. 4. Semnat : Zinaida Greceanâi, Victor Stepaniuc, Gheorghe Duca [etal.] ; Akademos. 2008. Nr4. P. 116. http://www.akademos.asm.md/files/Academos%204%202008%2037%20IN%20MEMORIAM.pdf ; Dreptul. 2008. 28noiem. P. 7 ; . 2008. 26. . 4.

Kantser, V.Bright physicist and personality ofR.Moldova academician Dumitru Gitsu left this world for that Eternal // Moldavian Journal ofthe Physical Sciences. 2008. Vol.7, Nr.4. P. 401-403.
Gitsu Dmitry
Vasilyevich // Journal ofThermoelectricity. 2009. Nr.1. P. 102.
, .. // . 2009. Nr2. P. 111-113.

2010 Prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şiDezvoltare Tehnologică alAcademiei deStiinţe aMoldovei, Institutul deInginerie Electronică şiTehnologii Industriale afost redenumit în

Institutul deInginerie Electronică şiNanotehnologii D. GHIŢU

Bibliografie:

http://www.amlib.info/src/userfiles/src/bibliografii/ghitu.pdf


Usefull links:
http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=3754&new_language=0


Bibliographies

Bibliographies

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

Thematic bulletins

Thematic bulletins

Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Ecology, stress, adaptation. Fasc. 20
Author: Lidia Zasavitsky
Download
Science in Moldova
Thematic bulletin. Fasc. 8, 2015
Download
"" , .

Subject bibliographic index

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Library

E-Library

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Details

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Details
"" , .

Infocentre

News

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Details

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Details

Articles

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Article emphasize aspects less widely publicised in the history of bessarabian pres in the first half of the century XX. Emphazis is on Historical-Archaeological Church society magazine. Years occured during the period 1909-1934 in a fire dampers 24 volumes, magazine contains studies wich reflects former history between the Prut river and Dniester rivers, in particular local church history, though not purely secular themes are missing from magazine pages. The article is the atempt to familiarise the reader with magazine and to make a trip summary through the topics covered on the pages. Details

Exhibitions

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Details

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsReclama

National Book Chamber
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Programul Cadru
About the Library Infocentre
Short History
Library Structure
Hours of Operation

Statute
Regulations
Rules for Library Usage
Reading Rooms and Computer Rooms
Library Virtual Tour
Donations
Public Procurement
Exchange & Reserve Collection
Awards and Honors
Vacancies
Ecology PageAcademy of Sciences of Moldova in the Press
News
BiblioDivertis

Articles
Announcement
Frequently Asked Questions (FAQ)
Web Resources
Photo Gallery
Journal BiblioScientia
Outstanding Persons
© 1997-2010 The Central Scientific Library Andrei Lupan
Academy of Sciences of Moldova
Creat in